Poradna

Časté dotazy

Úmrtí

V případě, že je dědické řízení ukončeno a vy jste ustanoven právoplatným dědicem, dostavte se prosím s pravomocným usnesením na jakoukoliv pobočku MONETA Money Bank. Případně můžete úředně ověřené dokumenty zaslat poštou na adresu:
MONETA Money Bank, a.s., oddělení Dědictví
Na Rovince 871, 720 00 Ostrava

Jako právoplatný dědic máte povinnost informovat věřitele (banku) o výsledku dědického řízení, tzn. doložit pravomocné usnesení a dostavit se k vypořádání dědictví. Na základě úmrtního listu nemůžeme vypořádat produkty zůstavitele (zemřelé osoby).

Bez pravomocného usnesení s Vámi nemůžeme vypořádat produkty zemřelého. Usnesení musí obsahovat informaci, kdy (konkrétní datum) došlo k nabytí právní moci. Může se jednat o razítko na titulní straně, případně o text, který je uveden v závěru usnesení. Pokud tuto informaci usnesení neobsahuje, nemůžeme dokument přijmout a provést vypořádání.
Nezapomeňte vždy uvést svoje kontakty pro případnou další komunikaci – jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa.

Pokud nechcete dokládat bance kompletní usnesení, požádejte notáře o vystavení tzv. realizačního listu (dokument, který obsahuje pouze naše produkty). Nemůžeme akceptovat usnesení, kterému chybí stránky nebo bylo do textu jakkoliv zasahováno (zakrytý nebo začerněný text).

Informace pro zákonné zástupce nezletilého dědice: 
dle § 898 Občanského zákoníku platí, že k právnímu jednání, které se týká jmění dítěte, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti zanedbatelné majetkové hodnoty.  Nakládání s účtem a zůstatkem účtu přesahujícím 10000 Kč banka považuje za jednání, které vyžaduje souhlas soudu. Usnesení notáře, které potvrzuje nabytí dědictví, nepředstavuje takový souhlas, neboť tím se pouze potvrzuje nabytí práv k účtu ze strany nezletilého. Jakékoli další úkony (výpověď, pokyn k převodu zůstatku, apod) jsou pak již následnými úkony, k nimž je vyžadován samostatný souhlas soudu. Souhlas soudu je případně možné nahradit písemným sdělením soudu (přípisem), že zamýšlený úkon představuje běžnou záležitost, a souhlas se tedy nevyžaduje.

Vypořádání práv k účtu je možné jedním z těchto způsobů:

  1. pokud dochází pouze k převedení (přeregistraci) účtu ze zůstavitele na jméno nezletilého dědice - nevyžaduje se souhlas soudu
  2. pokud má být účet zrušen a zůstatek převeden na účet jiné osoby, než nezletilého dědice, vyžaduje se souhlas soudu
  3. pokud má být účet zrušen a zůstatek převeden na účet vedený na jméno nezletilého dědice (vedený u MMB nebo u jiné banky), nevyžaduje se souhlas soudu (nedochází k nakládání s majetkem ve prospěch jiné osoby). V případě převodu zůstatku do jiné banky je však nutné doložit, že účet je veden na jméno nezletilého dědice (výpisem z účtu, kopií smlouvy, anebo jiným obdobným dokumentem)

VEŠKERÉ INFORMACE O VYPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ MONETA MONEY BANK NAJDETE NA KONCI TOHOTO ČLÁNKU.

 

Jaké produkty pod ostatní depozita spadají?
Patří sem všechny typy spořicích účtů, vkladní knížky, termínované vklady, účty pravidelného spoření.

Co se se sjednaným produktem stane?
Produkt není automaticky zrušen. Za vedení účtu se dále účtují poplatky dle platného Sazebníku poplatků.

V případě, že jste disponent k běžnému účtu:
Které doplňkové služby vedené na zemřelého budou automaticky zrušeny?
Zrušíme veškeré online kanály (Internet Banka, Smart Banka, Infoservis, BankKlient, Telefon Banka apod.). S těmito doplňkovými službami bohužel nemůže nakládat nikdo jiný než osoba, na kterou jsou vedeny. Dále také dojde k zastavení odesílání výpisů.

Co můžete s účtem dělat?
U účtu můžete disponovat s peněžními prostředky a provádět transakce i po smrti majitele účtu za podmínek stanovených ve smlouvě. Za veškeré uskutečněné transakce zodpovídáte dědici, který účet zdědí.

Vkladní knížka:
Vkladní knížku nepřevádíme na nového majitele, můžeme ji pouze zrušit a vklad vyplatit dědicům. Vkladní knížku přineste prosím do banky k archivaci.

Termínované vklady:
Termínované vklady v rámci dědictví vyplatíme i mimo termín splatnosti. Při výplatě MONETA Money Bank postupuje dle platných podmínek příslušného účtu.

Podřízený vklad:
V případě Podřízeného vkladu nelze splatnost jistiny podřízeného vkladu z regulatorních důvodů zkrátit a je třeba dodržet původní stanovenou dobu vkladu. Splatnost úroků z podřízeného vkladu není dědickým řízením dotčena.

Ostatní depozita:
Ostatní depozita v rámci dědictví vyplatíme i mimo termín splatnosti. V tomto případě je ale nutné počítat s poplatky dle platného sazebníku, které se na nedodržení podmínek smlouvy vztahují. Při předčasném výběru může být také účtován poplatek nebo můžete přijít o získání úročení.

V případě, že neexistuje disponent k běžnému účtu, bude účet zablokován.

Pokud u Vašeho hypotečního úvěru řešíte tuto smutnou událost, co nejdříve nás o ní prosím informujte, abychom se mohli domluvit na dalším postupu.

Až do vyřízení dědického řízení pokračujte ve splácení úvěru. Jste-li jedním z více spoludlužníků vedených ve smlouvě k hypotečnímu úvěru, domluvte se, kdo z Vás bude zatím ve splácení úvěru pokračovat.

Vše nám můžete sdělit prostřednictvím e-mailu pohledavky.banka@moneta.cz nebo na telefonicky na 224 445 858 (v pracovní dny od 8:00 do 18:00).

Běžný účet MONETA Money Bank
Účet se neruší automaticky. V případě, že u účtu existuje disponent, trvalé příkazy odcházejí nadále. Za vedení účtu se zároveň účtují poplatky dle platného Sazebníku poplatků.

Naopak ruší se debetní karty (pokud jsou vedeny na zemřelého), kontokorentní úvěr a veškeré online kanály (Internet Banka, Smart Banka, Infoservis, BankKlient apod.). S těmito doplňkovými službami bohužel nemůže nakládat nikdo jiný než osoba, na kterou jsou vedeny. Dále také dojde k zastavení odesílání výpisů.

Běžný účet je pak možné zrušit po ukončení dědického řízení právoplatným dědicem.

Co můžete s účtem dělat pokud máte disponentská práva?
U účtu můžete nadále posílat odchozí platby, můžete zrušit nastavené trvalé platby. Na základě nařízení notáře o zablokování plateb a účtů je Banka oprávněna tyto platby zastavit. Ke zrušení trvalé platby, inkasa nebo SIPA je také oprávněn správce pozůstalosti po doložení této skutečnosti.

Jako disponent můžete disponovat s peněžními prostředky na účtu. Smlouvu o účtu nemůžete zrušit či měnit nastavené služby k účtu. Za uskutečněné transakce pak disponent odpovídá dědici, který účet zdědí. Jako dědic můžete zažádat o vrácení plateb za nevyužité služby po smrti.

Pokud je na účet zemřelého připsána výplata důchodu po datu úmrtí, má MONETA Money Bank zákonnou povinnost vrátit platbu zpět plátci důchodu. Peníze vyplácíme podle peněžního zůstatku na účtu.

V případě, že neexistuje disponent k běžnému účtu, bude účet zablokován.


Ostatní depozitní produkty

Zpět na článek Co dělat v případě úmrtí blízké osoby

Ne, jedná se o škodové pojištění a zbývající dlužná část úvěru, která je v případě pojistné události úmrtí předmětem pojistného plnění, bude vyplacena pouze jednou.
V případě úmrtí pojištěného uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události. Max. limit pojistného plnění je 2 500 000 Kč.

Jaké produkty pod úvěry spadají?
Překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření.

V případě úvěrového produktu bez spoludlužníka:
MONETA Stavební Spořitelna úvěrový účet zablokuje a automaticky přestane účtovat i poplatky za vedení účtu, případně zálohy na skupinovém úvěrovém pojištění a předpisu úroků. Po dobu dědického řízení není nutno hradit splátky úvěru. Vyčíslená pohledávka za zůstavitelem bude přihlášena do dědického řízení.

Pokud je úvěr zajištěn zástavou pohledávky ze životního pojištění/vinkulací životního pojištění nebo skupinovým úvěrovým pojištěním zemřelé osoby, MONETA Stavební Spořitelna zašle příslušné pojišťovně žádost o výplatu pojistného plnění ve prospěch zajištěného úvěru.

Po skončení dědického řízení se závazek vypořádá podle výsledku dědického řízení. Případný dluh je vyžadován uhradit po dědicích.

Překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření, kde je zemřelou osobou spoludlužník/přistupitel/ručitel/zástavce:
MONETA Stavební Spořitelna úvěrový účet nezablokuje. Ostatní účastníci mají nadále povinnost splácet úvěr i hradit poplatky za vedení účtu, případně zálohy na skupinovém úvěrovém pojištění a předpisu úroků. Vyčíslená pohledávka za zůstavitelem bude přihlášena do dědického řízení.

Pokud je úvěr zajištěn zástavou pohledávky ze životního pojištění/vinkulací životního pojištění nebo skupinovým úvěrovým pojištěním zemřelé osoby, banka zašle příslušné pojišťovně žádost o výplatu pojistného plnění ve prospěch zajištěného úvěru.

Po skončení dědického řízení se závazek vypořádá podle výsledku dědického řízení.

Kontakty:
Správa úvěrů MONETA Stavební Spořitelna: sprava.uveru@moneta.cz

Jaké produkty pod úvěry spadají?
Patří sem veškeré půjčky, kreditní karty a hypotéky (včetně hypoték sjednaných u bývalé Wüstenrot hypoteční banky).

V případě úvěrového produktu bez spoludlužníka:
Smlouvu o úvěru ukončíme. Po dobu dědického řízení není nutno hradit splátky. Vyčíslená pohledávka bude připojena do dědického řízení (s případnými dalšími produkty zemřelého). Pokud byla k úvěru vedena kreditní karta nebo kreditní účet na zemřelého, tyto produkty zrušíme.

Pokud měl zemřelý sjednané pojištění schopnosti splácet, doporučujeme Vám obrátit se na poskytovatele pojištění a nahlásit pojistnou událost.

V případě, že jste spoludlužníkem/ručitelem/přistupitelem úvěrového produktu zemřelého:
Je Vaší povinností úvěr nadále splácet do té doby, než se vyřeší dědické řízení. Postarejte se proto, aby byl na účtu dostatek peněz a nedocházelo k prodlení s úhradou měsíčních splátek.

Kdo a kdy bude úvěr splácet?
Po ukončení dědického řízení je za úvěr zodpovědný dědic, a to zpětně k datu úmrtí zemřelé osoby. Pokud měl zemřelý sjednané pojištění schopnosti splácet, obraťte se prosím na poskytovatele pojištění a nahlaste pojistnou událost. Úvěr nebo jeho část se může uhradit z něho.

Trvání nebo zánik pojistné smlouvy se odvíjí od typu produktu a konkrétních podmínek pro sjednaný úvěr.

Při vypořádání veškerých úvěrových produktů řešíme situaci individuálně. V případě úvěrů pro fyzické osoby-podnikatele postupujeme také individuálně. Řídíme se zejména podle typu sjednaného úvěru a konkrétních podmínek smlouvy.

Co se s účtem stane:
Smrtí účastníka závazek ze smlouvy o stavebním spoření zanikne a pohledávka na výplatu zůstatku je předmětem dědického řízení.

K datu úmrtí dojde k:
- blokaci účtu stavebního spoření
- zastavení účtování dalších úhrad
- zastavení úročení vkladů od data úmrtí
- zákazu přijímání dalších plateb od data evidence blokace
Od data úmrtí zaniká nárok na státní podporu.

Součástí pozůstalosti jsou:
- pohledávka na výplatu uspořené částky
- pohledávka na výplatu záloh státní podpory evidovaných na účtu účastníka a zálohy státní podpory za kalendářní rok, ve kterém účastník zemřel (podle skutečně
uspořené částky ke dni úmrtí účastníka v tomto kalendářním roce)

Vykazuje-li vkladový účet záporný zůstatek, je tento účet na základě obdrženého oznámení zrušen, tj. není přihlašován do dědického řízení.

Kontakty:
Depozita MONETA Stavební Spořitelna: 224 446 333

Co se s investicemi stane?
Investiční nástroje, vedené v evidenci MONETA Money Bank, převedeme na základě Usnesení o dědictví na majetkové účty (tj. účty cenných papírů), které u nás máte nebo je s Vámi dodatečně sjednáme.

V případě, že je dědické řízení ukončeno a jste dědicem:
Jak můžete s investicemi nakládat?
Pro nakládání s podílovými listy bude nutné, abyste s námi uzavřel/a Rámcovou smlouvu o investičních službách.

Zrušení či odprodej investicí
Některé investiční nástroje mají stanovenou splatnost. Pokud je budete chtít zrušit před jejich splatností, mohou Vám vzniknout dodatečné náklady (např. výstupní poplatek). V případě dřívějšího odprodeje podílových listů dědicem u fondu, jehož doba uzavření je stanovena na 5 let, bude účtován výstupní poplatek 3-10 % (dle fondu).

Zasílání výpisů k majetkovým účtům
V souladu se zákonem Vám budeme poskytovat výpisy z Vašich majetkových účtů. Výpis je při zaslání na adresu nebo vyzvednutí na pobočce zpoplatněn. Doporučujeme proto v žádosti o vypořádání dědictví uvádět e-mail nebo si můžete zřídit Internet banku či Smart banku.

V případě, že jste disponent:
Nemáte právo smlouvu o účtu rušit či měnit nastavené služby k účtu. Za veškeré uskutečněné transakce odpovídáte dědici, který účet zdědí.

Do vyřešení dědického řízení s účtem nemůžete nakládat a je také zablokován pro odchozí platby.

Po ukončení dědického řízení je s účtem naloženo dle přání dědice a Usnesení o dědictví. Na základě žádosti dědice účet zrušíme nebo jej na něj převedeme.

Pravomocné Usnesení o dědictví (je nutné doložit úředně ověřenou kopii). Tu můžete zaslat nebo předat MONETA Money Bank společně se žádostí o převod nebo zrušení účtu: Dohoda/žádost o ukončení smlouvy a následné zrušení účtu

Kontakty:
Depozita Wüstenrot Hypoteční Banky: 257 092 111

MONETA Money Bank je pouze zprostředkovatelem pojištění – v případě jakéhokoliv požadavku je nutné kontaktovat přímo poskytovatele pojištění.

Pokud je ve smlouvě určena obmyšlená osoba (fyzická nebo právnická osoba, která má v důsledku smrti pojištěného právo na pojistné plnění.), neprochází smlouva dědickým řízením.

V případě úmrtí klienta je MONETA Leasing, s.r.o. vždy oprávněna od úvěrové, resp. leasingové smlouvy odstoupit, předmět financování zpeněžit a případnou zbývající pohledávku přihlásit do dědického řízení. Při řešení těchto záležitostí však vždy postupujeme individuálně a v rámci smluvních podmínek se snažíme zohlednit přání a možnosti pozůstalých. Z tohoto důvodu je tedy nezbytné, aby pozůstalí co nejdříve kontaktovali společnost MONETA Leasing, s.r.o. Veškeré detailní informace Vám následně poskytnou naši zaměstnanci.

Kontakty:
Korespondenční adresa: MONETA Leasing, s.r.o., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4
Telefon: 224 444 999
E-mail: info@monetaleasing.cz

Co se stane se smlouvou v případě úmrtí klienta?
V případě úmrtí klienta úvěrová smlouva automaticky ve většina případů nekončí. Pozůstalí by nás měli co nejdříve kontaktovat. Pro urychlení identifikace si prosím připravte úvěrovou smlouvu nebo technický průkaz od financovaného vozidla, je-li to možné. Pokud již máte k dispozici úmrtní list, pošlete nám co nejdříve jeho kopii nebo sken. Financované vozidlo do té doby v žádném případě nepoužívejte.

Musím nadále platit splátky?
Ano, je třeba zajistit, aby splátky úvěru byly i nadále placeny, zvláště má-li někdo z okruhu dědiců o vozidlo zájem. Pokud je v rámci úvěru sjednáno pojištění (což Vám sdělíme), vozidlo může být dědici i nadále užíváno. Pokud pojištění není součástí úvěru, doporučujeme ověřit si, že je sjednáno povinné ručení, popř. havarijní pojištění (najděte pojistné smlouvy, zelenou kartu, nebo využijte stránky ČKP).

Pokud je zřejmé, že o vozidlo nemá nikdo z dědiců zájem, smlouva bude ukončena a naše společnost vozidlo zpeněží v dražbě za nejvyšší možnou prodejní cenu. Zbývající pohledávka bude připojena do dědického řízení.

Veškeré detailní informace Vám poskytnou naši zaměstnanci. Při řešení těchto záležitostí postupujeme individuálně a v rámci smluvních podmínek zohledňujeme přání a možnosti pozůstalých. V případě úvěrů pro fyzické osoby-podnikatele jsou podmínky obdobné. Pokud je naším klientem právnická osoba a zemře její jednatel či společník, netřeba nás kontaktovat, na smluvním vztahu se nic nemění.

Pokud byla úvěrová smlouva sjednána před 1.12. 2016, půjde o případ, kdy dle smluvních podmínek úvěrová smlouva úmrtím klienta končí (což Vám případně potvrdíme). Pak není třeba dále platit splátky úvěru a další postup Vám vysvětlí naši pracovníci.

Kontakty:
Korespondenční adresa: MONETA Auto, s.r.o., Na rovince 871, Ostrava-Hrabová, 720 00
Telefon: 224 446 262
E-mail: pohledavky.dedictvi@moneta.cz

V případě hypotéky bez spoludlužníka:
Vyčíslená pohledávka bude připojena do dědického řízení. Po dobu dědického řízení není nutno hradit splátky. Po ukončení dědického řízení řešíme závazek podle výsledku dědického řízení.

Nedoplatek spojený s pozastavením splácení úvěru v době probíhajícího dědického řízení je vyžadován uhradit po dědicích.

Pokud měl zemřelý úvěr zajištěn životním pojištěním, MONETA Money Bank zašle příslušné pojišťovně žádost o výplatu pojistného plnění ve prospěch zajištěného úvěru.

V případě, že jste spoludlužníkem/ručitelem/přistupitelem hypotéky zemřelého:
Je Vaší povinností úvěr nadále splácet do té doby, než se vyřeší dědické řízení. Vyčíslená pohledávka bude připojena do dědického řízení. Po ukončení dědického řízení řešíme závazek podle výsledku dědického řízení.

Pokud měl zemřelý úvěr zajištěn životním pojištěním, MONETA Money Bank zašle příslušné pojišťovně žádost o výplatu pojistného plnění ve prospěch zajištěného úvěru.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5