Poradna

Časté dotazy

Životní situace

Nejčastěji Vás zajímá

Pokud u Vašeho hypotečního úvěru řešíte tuto smutnou událost, co nejdříve nás o ní prosím informujte, abychom se mohli domluvit na dalším postupu.

Až do vyřízení dědického řízení pokračujte ve splácení úvěru. Jste-li jedním z více spoludlužníků vedených ve smlouvě k hypotečnímu úvěru, domluvte se, kdo z Vás bude zatím ve splácení úvěru pokračovat.

Vše nám můžete sdělit prostřednictvím e-mailu pohledavky.banka@moneta.cz nebo na telefonicky na 224 445 858 (v pracovní dny od 8:00 do 18:00).

Celé stavební spoření je předmětem dědického řízení. Banka musí obdržet úmrtní list a rozhodnutí o dědickém řízení. Oba dokumenty by měl dodat oprávněný dědic. Poté může finanční instituce vystavit dokumenty potřebné k tomu, aby byla řádně ukončena smlouva o stavebním spoření a následně vyplacena uspořená částka i s celou státní podporou (bez ohledu na vázací dobu).

 

Více informací k dědickému řízení

Běžný účet MONETA Money Bank
Účet se neruší automaticky. V případě, že u účtu existuje disponent, trvalé příkazy odcházejí nadále. Za vedení účtu se zároveň účtují poplatky dle platného Sazebníku poplatků.

Naopak ruší se debetní karty (pokud jsou vedeny na zemřelého), kontokorentní úvěr a veškeré online kanály (Internet Banka, Smart Banka, Infoservis, BankKlient apod.). S těmito doplňkovými službami bohužel nemůže nakládat nikdo jiný než osoba, na kterou jsou vedeny. Dále také dojde k zastavení odesílání výpisů.

Běžný účet je pak možné zrušit po ukončení dědického řízení právoplatným dědicem.

Co můžete s účtem dělat pokud máte disponentská práva?
U účtu můžete nadále posílat odchozí platby, můžete zrušit nastavené trvalé platby. Na základě nařízení notáře o zablokování plateb a účtů je Banka oprávněna tyto platby zastavit. Ke zrušení trvalé platby, inkasa nebo SIPA je také oprávněn správce pozůstalosti po doložení této skutečnosti.

Jako disponent můžete disponovat s peněžními prostředky na účtu. Smlouvu o účtu nemůžete zrušit či měnit nastavené služby k účtu. Za uskutečněné transakce pak disponent odpovídá dědici, který účet zdědí. Jako dědic můžete zažádat o vrácení plateb za nevyužité služby po smrti.

Pokud je na účet zemřelého připsána výplata důchodu po datu úmrtí, má MONETA Money Bank zákonnou povinnost vrátit platbu zpět plátci důchodu. Peníze vyplácíme podle peněžního zůstatku na účtu.

V případě, že neexistuje disponent k běžnému účtu, bude účet zablokován.


Ostatní depozitní produkty

Zpět na článek Co dělat v případě úmrtí blízké osoby

Pojistnou událostí je v tomto případě smrt z jakékoli příčiny. Pojišťovna tedy nerozlišuje, zda k úmrtí klienta došlo v důsledku nemoci, či mu ho způsobil úraz. V případě pojistné události vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události, tedy v tomto případě k datu úmrtí.
Na smlouvě lze kombinovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo nemoci s pevnou i klesající pojistnou částkou. Tímto způsobem je možné efektivně zajistit úvěr nebo hypoteční úvěr.

Možnost uplatnit odklad splátek se na Vás vztahuje, pokud jste se v souvislosti s pandemií COVID-19 dostali do finančních potíží, smlouvu jste sjednali a čerpali před 26. březnem 2020 a dále jste u úvěru nebyli k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.

Možnost uplatnit odklad splátek se na Vás vztahuje, pokud jste se v souvislosti s koronavirovou epidemií dostali do finančních potíží. Aby mohl být odklad splátek proveden, nesmíte mít k datu odeslání žádosti u nás evidovaný peněžitý dluh delší než 30 dní, nejste v insolvenčním řízení nebo na Vás není uvalena exekuce. Pokud využíváte zákonný odklad splátek do 31. 10. 2020, je možné uplatnit nový odklad splátek až na splátky splatné od 1. 11. 2020.

Možnost uplatnit odklad splátek se na Vás vztahuje, pokud jste se v souvislosti s koronavirovou epidemií dostali do finančních potíží a smlouvu jste uzavřeli před datem 26. 3. 2020. Aby mohl být odklad splátek proveden, nesmíte mít k tomuto datu (26. 3. 2020) u nás evidovaný peněžitý dluh delší než 30 dní.

Možnost uplatnit odklad splátek se na Vás vztahuje, pokud jste se v souvislosti s pandemií COVID-19 dostali do finančních potíží, smlouvu jste sjednali a čerpali před 26. březnem 2020 a u finančního leasingu nebo úvěru jste nebyli k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.

Leasing je specifický způsob financování investičních potřeb formou poskytnutí užívacího práva k výrobním zařízením, dopravním prostředkům, strojům, nemovitostem a dalším předmětům za předem stanovených a smluvně potvrzených podmínek.

 

Leasing však nelze chápat pouze jako určitý druh nájmu, ale jako formu pořízení investičního majetku. Jedná se obvykle o třístranný vztah mezi poskytovatelem leasingu, příjemcem leasingu a dodavatelem předmětu leasingu, tedy prodejcem. Příjemce leasingu je uživatelem zařízení, poskytovatel leasingu je investorem a po dobu trvání smlouvy i majitelem zařízení.

 

Dva hlavní typy leasingu
Nejčastěji rozlišujeme dva základní typy leasingu: operativní leasing a finanční leasing.

Liší se především délkou trvání leasingové smlouvy, přechodem vlastnického práva k financovanému majetku na konci leasingu a účelem, kterému slouží. U obou typů leasingu je financovaný majetek ve vlastnictví poskytovatele leasingu.

 

Finanční leasing – Na začátku pronájmu složí klient určitou sumu peněz – akontaci, např. 30 % z ceny pronajímané věci. Poté platí pravidelné splátky. Náklady za údržbu, pojištění apod. leží na bedrech nájemce (klienta), předmět leasingu zůstává majetkem pronajímatele. Po splacení celé částky získává klient právo danou věc odkoupit za předem domluvenou, obvykle spíše symbolickou cenu.

Operativní leasing – Svou formou se daleko více blíží pronájmu. Klient na začátku neplatí žádnou akontaci. Po předem stanovenou dobu platí jen splátky (v podstatě „nájemné“) a po skončení této doby je mu předmět leasingu v případě zájmu vyměněn za nový. Všechny starosti o předmět leasingu jsou tentokrát na straně pronajímatele (leasingové společnosti). I proto je operativní leasing oproti finančnímu leasingu o něco dražší. V ČR se tato forma leasingu využívá zejména u automobilů a počítačů.

 

Klient oznámí svůj záměr využít odkladu splátek přes webový formulář pro fyzické osoby nebo právnické osoby.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5