Poradna

Časté dotazy

Bezpečnost

Karty MONETA Money Bank umožňují našim klientům automaticky platit v zahraničí. Banka zúčtovává platby kartou v měně účtu, ke kterému byla karta sjednána.

Někteří zahraniční obchodníci akceptují pouze kreditní nebo naopak jen debetní karty. V některých případech také přijímají jen některé typy karet (VISA, Mastercard, Maestro), např. v Holandsku se Vám může stát, že u některých obchodníků s jinou kartou než Maestro nezaplatíte. Proto je vždy potřeba se řídit pravidly konkrétního obchodu a platit kartou, kterou akceptují a ideálně mít s sebou buď nějakou minimální hotovost, nebo využít nejbližšího bankomatu. S naším účtem Tom Plus se nemusíte bát poplatků za výběr hotovosti z bankomatu, protože s ním máte výběry v ČR i po celém světě zdarma.

Z bezpečnostních důvodů na kartách nepovolujeme výběry v některých zemích. Tyto transakce jsou povoleny ve všech zemích světa kromě Severní Korey, Íránu, Súdánu, Sýrie a Vatikánu, a to z důvodu prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Jinde byste problém zaplatit mít neměli.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v rámci koncernu MONETA monitoruje soulad prováděného zpracování osobních údajů se všemi relevantními právními předpisy, v rámci koncernu MONETA poskytuje poradenství ohledně povinností vyplývající z GDPR, spolupracuje s dozorovým úřadem, působí také jako kontaktní místo pro dozorový úřad a pro dotčené osoby, jejichž údaje jsou koncernem MONETA zpracovávány.

V případě jakéhokoliv dotazu, nejasnosti či stížnosti týkající se zpracovávání osobních údajů v rámci koncernu MONETA, může dotčená osoba kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na níže uvedené adrese:

Pavel Sedlář
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28, Praha 4
E-mail: poverenec@moneta.cz

Další informace o zpracování osobních údajů, kromě tohoto dokumentu, můžete získat na www.moneta.cz nebo v případě MMB na tel. čísle 224 443 636, v případě MA na tel. čísle 224 446 262, v případě ML na tel. čísle 224 444 999.

 

Veškeré žádosti o uplatnění jednotlivých práv klienta a jiné podněty a dotazy týkající se zpracování osobních údajů je možné zasílat písemně na adresu sídla jednotlivých členů koncernu MONETA, elektronicky na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů poverenec@moneta.cz nebo je uplatnit osobně při jednání s pracovníky koncernu MONETA na pobočce či na výše uvedených telefonních číslech.

Jedná se o transakce, které probíhají tzv. na dálku (po telefonu nebo e-mailem). Je nutné je mít povolené v nastavení platební karty, a to jak debetní, tak i kreditní. Používají se např. při rezervaci hotelu, telefonické objednávce, při platbě u sázkových kanceláří nebo u opakovaných plateb, jako je např. předplatné.

K platbě postačí, pokud jsou poskytnuty citlivé údajekartě, tj. číslo karty, datum platnosti a CVC/CVV kód bez dalšího zabezpečení. Všechny platební karty MONETA Money Bank jsou při vydání nastaveny pro MO/TO transakce jako aktivní.
 

Deaktivovat nebo aktivovat MO/TO transakce na kartách MONETA lze jednoduše v Internet Bance nebo Smart Bance v Detailu karty a Nastavení. V případě dotazů jsou Vám k dispozici naši specialisté Zákaznického servisu na telefonním čísle 224 443 636.


Vypnutí MO/TO plateb doporučujeme pouze v případě, pokud nemáte nastaveny opakované platby, např. na předplatné. Vždy si navíc ověřte, zda nakupujete u ověřeného obchodníka. Při nakupování kartou myslete na to, jak své peníze ochránit a jak se na internetu pohybovat bezpečně.

 

Pokud identifikujeme nějakou zahraniční transakci jako podezřelou, budeme Vás kontaktovat, abychom si ověřili, že transakce byla opravdu uskutečněná Vámi. V případě, že se Vám při podezřelé transakci nedovoláme, pro bezpečnost Vašich financí kartu preventivně zablokujeme.
 

Pro odblokování karty zavolejte na náš Zákaznický servis na telefonní lince +420 224 446 677.


Podezřelá transakce je taková transakce, která je u klienta neobvyklá (přesahuje obvyklý počet transakcí či jejich výši), je provedena v rizikové zemi nebo u nezabezpečeného obchodníka (mimo 3D Secure).

Když Vaši platební kartu, a to jak debetní, tak i kreditní, nemůžete najít, můžete ji kdykoli zdarma dočasně zablokovat a do 30 dnů zdarma odblokovat. Blokaci provedete v Internet Bance, Smart Bance nebo přes Zákaznický servis na telefonním čísle 224 442 424.

Skupina MONETA při zpracovávaní osobních údajů využívá jak manuální postupy, tak i automatizované postupy prostřednictvím nástrojů informačních a komunikačních technologií. V některých případech v důsledku automatizovaného zpracování osobních údajů může dojít k rozhodnutí, které má pro klienta právní účinky nebo se ho jinak obdobně významně dotýká.

Jedná se zejména o případy žádosti o úvěr, kde v některých případech dochází k automatizovanému k ověření, zda klient splnil stanovené požadavky pro poskytnutí úvěru – ověřuje se zejména dlužnost klienta v rámci skupiny MONETA a v rámci úvěrových registrů a splnění dalších stanovených podmínek úvěru. Výsledkem takového ověřování může být i zamítnutí žádosti.

 

Klient má vždy právo uplatnit námitku vůči takovému rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro něho právní účinky nebo se ho jinak obdobně významně dotýká. V takovém případě bude postup vedoucí k přijetí tohoto rozhodnutí přezkoumán určeným pracovníkem skupiny MONETA.

1. Souhlas s oslovením za účelem marketingu

 

Pro účely využívání poskytnutých či jinak získaných údajů za účelem přípravy a oslovení s marketingovou nabídkou zpracovává skupina MONETA osobní údaje se souhlasem klienta. Při přípravě nabídky produktu nebo služeb mohou být využívány osobní údaje, které klient či další dotčená osoba sdělila skupině MONETA, informace o spotřebitelském chování a o dřívějších produktech či službách, které byly klientovi poskytnuty nebo o které měl zájem, a informace veřejně dostupné. Z těchto údajů je na základě analýzy a klientského profilu vytvářena konkrétní nabídka, která podle názoru a poznatků skupiny MONETA nejlépe odpovídá potřebám a možnostem daného klienta. Marketingová komunikace potom může probíhat veškerými běžnými způsoby, tzn. písemně, telefonicky, e-mailem, v prostředí Internet Banky či Smart Banky, na webových stránkách provozovaných členy skupiny MONETA a dalšími obdobnými kanály.

 

Zpracování osobních údajů za účelem přípravy personalizované nabídky a její zaslání dotčené osobě probíhá na základě jejího souhlasu. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů za tímto účelem je vždy dobrovolné. Klient může souhlas neposkytnout, případně ho může kdykoliv později odvolat níže popsaným způsobem.

 

2. Souhlas s nešifrovanou komunikací

 

Skupina MONETA mimo jiné komunikuje se svými klienty i pomocí SMS a e-mailu. Tyto kanály však MONETA nepovažuje za bezpečné, a proto se běžně využívá pouze se souhlasem klienta. Klient udělením souhlasu bere na vědomí, že MONETA nezaručuje ochranu obsahu zpráv zasílaných těmito způsoby proti možnému neoprávněnému přístupu třetích osob v průběhu jejich přenosu nebo při doručení.

 

V určitých výjimečných situacích může skupina MONETA komunikovat s klientem prostřednictvím SMS a e-mailu i v případě, že klient souhlas s nešifrovanou komunikací neudělil. Z pravidla se bude jednat o situace, kdy dojde k zaznamenání neobvyklé aktivity klienta, která vykazuje znaky podvodného jednání. V takovém případě může skupina MONETA informovat klienta o takové aktivitě prostřednictvím SMS nebo e-mailu i bez udělení takového souhlasu. Dalším případem, kdy skupina MONETA komunikuje s klientem prostřednictvím SMS nebo e-mailu bez udělení souhlasu s nešifrovanou komunikací, je zasílání mobilního klíče pro přihlášení do internetového bankovnictví a potvrzení zadané transakce a poskytování služby Info Servis. Podstatou obou těchto služeb je právě zasílání určitých informací prostřednictvím SMS nebo e-mailu pro jejich nejrychlejší doručení klientovi. Poslední výjimkou je zasílání obchodních sdělení, pokud klient udělil souhlas s oslovením za účelem marketingu.

 

3. Souhlas s TelcoScore

 

Za účelem ověřování bonity a důvěryhodnosti klienta skupina MONETA v některých případech využívá i tzv. TelcoScore. Tato služba spočívá v poskytnutí informací o bonitě a důvěryhodnosti uživatele služeb elektronických komunikací při žádosti o úvěrový produkt. Skupina MONETA ji využívá zejména u klientů, kteří doposud nemají úvěrovou historii u žádné banky, a MONETA tak nemá k dispozici dostatek informací o úvěruschopnosti a platební morálce klienta. V případě takového klienta MONETA může využít informace, které získá od operátora, aby dokázala posoudit, zda klient bude schopen splácet své závazky. Pokud klient skupině MONETA neudělí souhlas s TelcoScore, skupina MONETA tento způsob posouzení nepoužije.

 

Více informací o této službě lze získat například na stránkách Společnosti pro informační databáze, a.s., IČO: 261 18 513, která tuto službu také zajišťuje.

 

4. Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti

 

Pro pořízení kopie dokladu totožnosti za účelem potvrzení identifikace je nezbytný souhlas klienta. Pokud s pořízením kopie identifikačního dokladu klient nebude souhlasit, zaměstnanci skupiny MONETA pouze zaznamenají nezbytné identifikační údaje. Nicméně v případě, kdy bude kopie dokladu se souhlasem klienta pořízena, mají již členové skupiny MONETA povinnost tuto kopii uchovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu s klientem a také dalších 10 let po jeho skončení. Tento souhlas je tedy jednorázový a nelze ho odvolat, respektive odvolání souhlasu nebude mít vliv na povinnost skupiny MONETA nadále uchovávat provedenou kopii.

 

Odlišným případem je identifikace klienta prováděná na dálku, například při zřizování účtu v online prostředí. V takovém případě je zákonnou povinností MONETA získat od klienta kopie (scany) dvou dokladů totožnosti. Jelikož se jedná o zákonnou povinnost MONETA, souhlas klienta není v takových případech vyžadován.

 

5. Souhlas se zpracováním biometrických údajů

 

V případě podepisování dokumentů prostřednictvím podpisových tabletů skupina MONETA zpracovává biometrické údaje klienta. Zpracování biometrického podpisu skupinou MONETA probíhá vždy na základě souhlasu klienta. Bližší vysvětlení podstaty biometrického podpisu lze najít na www.moneta.cz v sekci Všeobecné dokumenty v dokumentu „Informace o způsobech podepisování“. Biometrické charakteristiky jednotlivých podpisů klienta skupina MONETA využívá pro účely verifikace podpisu klienta na dokumentech oproti jeho uloženému biometrickému profilu v MONETA.

 

Biometrický podpis pak může být v konkrétních případech využit za účelem ochrany majetku klienta a skupiny MONETA a při zajišťování a uplatňování právních nároků. Takové zpracování však nebude probíhat na základě souhlasu klienta.

 

Biometrické údaje jsou zpracovávány skupinou MONETA po dobu trvání smluvního vztahu a následně 10 let od skončení smluvního vztahu.

 

6. Souhlas statutárního orgánu nebo vlastníka právnické osoby s nahlížením do registrů BRKI a NRKI

 

Skupina MONETA zpracovává osobní údaje statutárního orgánu nebo vlastníka v rozsahu bonity, důvěryhodnosti a platební morálky za účelem ochrany svých práv a k zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Toto zpracování pobíhá vždy na základě souhlasu. Více informací o úvěrových registrech viz kapitola Úvěrové registry.

 

7. Souhlas právnické osoby se sdílením údajů do NRKI

 

Skupina MONETA v rámci spolupráce s úvěrovými registry taktéž sdílí informace podléhající bankovnímu tajemství týkající se klientů – právnických osob. Sdílení probíhá za účelem zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce tohoto klienta a k ochraně práv skupiny MONETA. Toto sdílení probíhá vždy na základě souhlasu právnické osoby. Více informací o úvěrových registrech viz kapitola „Úvěrové registry“.

1. Právo na informaci o zpracování osobních údajů a právo na přístup k osobním údajům

 

Klient má právo na informace o zpracování jeho osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které o něm skupina MONETA zpracovává.

 

Obsahem takové informace jsou zejména kontaktní údaje na správce osobních údajů, v tomto případě skupinu MONETA nebo jejího člena, kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování osobních údajů klienta skupinou MONETA, výčet oprávněných zájmů, na jejichž základě skupina MONETA zpracovává osobní údaje klienta, doba, po kterou budou klientovy osobní údaje zpracovávány a práva subjektu osobních údajů.

 

Klient má dále právo požádat o poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm MONETA zpracovává. K této kopii bude dále připojena i informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů, dobu zpracování osobních údajů. Výkonem tohoto práva však nemohou být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. To znamená, že v určitých odůvodněných případech nebude možné poskytnout všechny zpracovávané osobní údaje, resp. poskytnout je v požadovaném rozsahu. Může se jednat například o případy, kdy bude v určité věci vedeno trestní řízení nebo by poskytnutí údajů v požadovaném rozsahu nebylo možné bez poskytnutí osobních údajů dalších osob, k jejichž zpřístupnění žadateli neexistuje právní důvod, nebo by poskytnutí detailních informací o zpracování mohlo být v rozporu s ochranou obchodního nebo bankovního tajemství.

 

2. Právo na opravu osobních údajů

 

V případě, že skupina MONETA zpracovává o klientovi nepřesné nebo neaktuální osobní údaje, má klient právo na to, aby byly tyto údaje opraveny. Klient má taktéž právo, s ohledem na zpracování, na doplnění neúplných osobních údajů. Na základě poskytnutí aktuálních nebo doplněných informací budou osobní údaje, které o dotčené osobě skupina MONETA zpracovává, opraveny.

 

3. Právo na výmaz

 

Neboli „právo být zapomenut“. V případě, že zpracování osobních údajů prováděné v rámci skupiny MONETA je neoprávněné, například z důvodu, že údaje již nejsou potřebné pro dané účely zpracování nebo klient odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, je klient oprávněn žádat výmaz těchto údajů.

 

Nicméně je nutné upozornit, že s ohledem na právní povinnosti, které dopadají na skupinu MONETA, a to zejména v oblasti bankovní regulace, prevence praní špinavých peněz, financování terorismu a prevence podvodů, jsou skupina MONETA a její členové povinny uchovávat osobní údaje o klientech, žadatelích o produkt a některých dalších osobách nejméně 10 let po skončení obchodního vztahu, tzn. po skončení poslední smlouvy nebo podání poslední žádosti o produkt. Před uplynutím této lhůty tak právo na výmaz ve většině případů nemůže být s úspěchem uplatněno.

 

4. Právo na omezení zpracování

 

Klient má taktéž právo za určitých podmínek požadovat omezení zpracování osobních údajů pro některé účely. Právo na takové omezení zpracování osobních údajů má klient v případě, kdy:
– popírá přesnost osobních údajů
– zpracování je protiprávní, ale klient pro výkon svých právních nároků odmítá výmaz osobních údajů, ale žádá o omezení jejich použití
– skupina MONETA již osobní údaje pro stanovené účely zpracování nepotřebuje, nicméně klient vyžaduje jejich další uchování pro výkon svých právních nároků
– klient využije právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

 

V takových případech skupina MONETA osobní údaje nevymaže, ale označí je technickým příznakem a omezí jejich zpracování pro některé účely. V souvislosti s omezením zpracování osobních údajů budou klientovi zejména odvolány všechny aktuální souhlasy se zpracováním osobních údajů – zejména souhlas s přípravou a obdržením marketingových nabídek, dále bude zastaveno případné reportování do úvěrových registrů a dojde k zablokování případného vymáhání až do vyřešení celé záležitosti.

 

5. Právo na přenositelnost údajů

 

Klient má právo získat od člena skupiny MONETA poskytnutí osobních údajů, které se ho týkají, ve strukturovaném a běžně používaném formátu a právo, aby byly tyto údaje předané jinému správci osobních údajů. Toto právo lze uplatnit v , že zpracování osobních údajů je založeno na , nebo probíhá pro účely plnění smlouvy a zároveň zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně. Žádost se může týkat jen osobních údajů, které byly členovi skupiny MONETA poskytnuty přímo dotčenou osobou.

 

V souvislosti s tímto právem je nutné upozornit na speciální úpravu převodu platebního účtu obsaženou v zákoně č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Pokud klient požaduje převedení účtu k jiné bance, bude se postupovat v souladu se zákonem o platebním styku, který má jako speciální úprava přednost. K této problematice lze bližší informace najít zde v sekci Změna banky.

 

6. Právo vznést námitku

 

Klient má právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů skupinou MONETA v případě, že zpracování je založené na oprávněném zájmu nebo jde o zpracování pro účely přímého marketingu (viz níže Právo odvolat souhlas). V případě podání námitky proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu skupina MONETA daný případ na základě informací poskytnutých klientem individuálně posoudí. V případě, kdy i po přezkoumání oprávněný zájem na zpracování osobních údajů převáží, skupina MONETA poskytne za účelem prokázaní závažných oprávněných důvodů pro zpracování klientovi veškeré potřebné informace o oprávněných zájmech, na jejichž základě zpracovává osobní údaje. Pokud v konkrétním případě převáží práva či právem chráněné zájmy dotčené osoby, zpracování prováděné pro oprávněný zájem skupiny MONETA nebo dalšího subjektu bude pro daný účel zastaveno.

 

Právo vznést námitku má klient i v případě, že dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, na jehož základě může dojít k rozhodnutí, které má pro klienta právní účinky nebo se ho jinak obdobně významně dotýká.

 

7. Právo odvolat souhlas

 

V případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu má klient právo kdykoliv tento souhlas odvolat. V případě přímého marketingu založeného na oprávněném zájmu má klient právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů za tímto účelem a po vznesení této námitky již nebude osobní údaje klienta pro tento účel zpracovávat.

 

Důležité je upozornit na to, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může dojít k časové prodlevě mezi odvoláním souhlasu a propsáním této informace do systému připravujícího či zajišťujícího marketingové oslovení klientů. Může se tak stát, že bude např. kontaktován s marketingovou nabídkou i po odvolání takového souhlasu. Tato prodleva by nicméně neměla trvat déle než několik dnů.

 

8. Právo podat stížnost u orgánu

 

V případě, že se klient domnívá, že došlo k porušení povinností vyplývajících z předpisů upravujících zpracování osobních údajů skupinou MONETA, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu.

 

Dozorovým orgánem pro oblast osobních údajů v České republice je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel. č.: 234 665 111
internetová stránka: www.uoou.cz

Tato informace je platná a účinná od 9. 8. 2019.

Výše uvedené informace mohou být aktualizované.

Při své činnosti může MONETA z různých důvodů, jimiž jsou především poskytování produktů nebo služeb, plnění právní povinnosti a ochrana oprávněných zájmů členů skupiny MONETA či dalších subjektů, sdílet osobní údaje klientů s jinými subjekty. Skupina MONETA také pro některé činnosti zpracování osobních údajů využívá služeb dalších subjektů – zpracovatelů, kteří část zpracování provádějí místo členů skupiny MONETA. MONETA se tímto nezbavuje své odpovědnosti za osobních údajů klienta ani za jejich ochranu.

Základní kategorie příjemců osobních údajů jsou tyto:

– Orgány veřejné moci – na základě dožádání orgánů veřejné moci poskytuje MONETA těmto orgánům ze zákonných důvodů osobní údaje klientů. Jedná se zejména o Českou národní banku, Finanční analytický úřad, Finančního arbitra, orgány činné v trestním řízení, orgány sociálního zabezpečení a soudní exekutory.
– Úvěrové registry a jejich účastníci – členové skupiny MONETA se účastní výměny informací prostřednictvím Bankovního registru klientských informací, Nebankovního registru klientských informací a registru SOLUS mezi ostatními účastníky těchto registrů, a to za účelem posouzení bonity a důvěryhodnosti klientů.
Bližší informace a seznam účastníků lze najít v Informačním Memorandu BRKI a NRKI dostupného na stránkách www.cbcb.cz nebo www.cncb.cz nebo u provozovatele BRKI a NRKI1 – 277 778 600. Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů v SOLUS a o členech registru lze najít na stránkách www.solus.cz v dokumentu Poučení o Registru fyzických osob, Registru podnikatelů a právnických osob a Pozitivním registru a v záložce Členské společnosti.
– Subjekty podílející se na zajištění tuzemského platebního styku – za účelem zajištění tuzemského platebního styku MONETA sdílí osobní údaje s jinými bankami v České republice a s clearingovým centrem České národní banky. V případě, že klient využívá pro přístup k platebnímu účtu aplikace třetích stran, jsou osobní údaje sdíleny i s těmito třetími stranami.
– Subjekty podílející se na zprostředkování platebního styku se zahraničím – pro platebního styku se zahraničím MONETA je nutné využívat služby zahraničních korespondenčních bank. Aby bylo možné provádět transakce do zahraničí a v různých měnách, MONETA předává relevantní osobní údaje klienta těmto korespondenčním bankám. MONETA využívá pro platební styk se zahraničím, například společnost Citibank, N.A. a společnost S.W.I.F.T. SCRL.
– Subjekty podílející se na uskutečnění karetních transakcí – pro zprostředkování karetních transakcí je nezbytné předávání karetních údajů. Na předávání těchto karetních údajů se podílí několik subjektů, kterým jsou z důvodu zprostředkování karetních transakcí osobní údaje klienta předávány. Jedná se například o společnosti MasterCard Europe SA, Visa International Service Association, Diebold Nixdorf s.r.o. nebo Global Payments Europe, s.r.o.
– Společnosti podílející se na dodávce IT systémů – MONETA využívá za účelem provozování svých systémů poskytovatele IT služeb a cloudových úložišť. Tito tak za účelem poskytování daných služeb mohou mít přístup i k osobním údajům klientů. MONETA využívá jako dodavatele svých IT systému ku příkladu společnosti IBM Česká republika, spol. s r.o., FDR Limited, Microsoft Ireland Operations Limited či Amazon Web Services.
– Subjekty podílející se na prodeji produktů MONETA – za účelem nabízení svých produktů a služeb MONETA spolupracuje s společností specializujících se na zprostředkování různých finančních produktů. Jedná se například o společnosti Partners Financial Services, a.s. a Ušetřeno.cz s.r.o.
– Subjekty, jejichž prodej produktů zprostředkovává MONETA – mimo vlastní produkty lze v MONETA získat i produkty jiných osob. Aby bylo možné takové produkty zprostředkovat, je nutné s těmito osobami sdílet osobní údaje klienta. Typickým příkladem takové spolupráce je zprostředkování produktů pojištění. MONETA spolupracuje například s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.
– Subjekty podílející se na vymáhání pohledávek – MONETA pro vymáhání svých pohledávek využívá služby externích advokátních kanceláří, exekutorů a agentur zaměřujících se na vymáhání pohledávek a za tímto účelem může dojít k předání osobních údajů jednotlivých klientů těmto subjektům.
– Subjekty v oblasti archivačních a tiskových služeb – pro plnění archivačních povinností vyplývajících z právní úpravy a pro plnění svých informačních povinností využívá společnosti specializující se na tyto služby.
– Poskytovatelé služeb bezkontaktního placení – MONETA umožňuje svým klientům provádět platby prostřednictvím chytrých telefonů či hodinek. Jelikož se jedná o služby třetích stran, jsou osobní údaje potřebné pro uskutečnění těchto plateb sdílené s poskytovateli těchto služeb. Více informací lze dohledat na www.moneta.cz/ucty-a-karty/moderni-placeni.
– Sociální sítě – skupina MONETA používá při svých aktivitách i sociální sítě (např. při marketingových soutěžích, provozování fanouškovských stránek na Facebooku, Instagramu, propagace na LinkedInu). Při využívání sociálních sítí klienty MONETA budou příjemci osobních údajů i tyto subjekty, které budou se skupinou MONETA v postavení společných správců. Práva subjektů údajů práv ve smyslu kapitoly „Práva klientů“ mohou v této souvislosti klienti uplatnit u skupiny MONETA.

 

1Provozovatelem BRKI je CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s., IČO: 261 99 696, se sídlem Štetkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4
Provozovatelem NRKI je CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z. s. p. o., IČO: 712 36 384, se sídlem Štetkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4

Osobní údaje klientů MONETA zpracovává jen po dobu přiměřenou účelu, pro který jsou dané osobní údaje zpracovávány. Doba zpracování osobních údajů v rámci skupiny MONETA vyplývá z právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Tyto zákony stanovují lhůtu pro zpracování osobních údajů klientů minimálně 10 let od ukončení smluvního vztahu, případně od podání žádosti o produkt nebo službu, proto i po ukončení smluvního vztahu s MONETA budou údaje klienta po tuto dobu dohledatelné. Nicméně MONETA může v jednotlivých odůvodněných případech uchovávat osobní údaje klienta i po dobu delší, než je 10 let od ukončení smluvní vztahu, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, zejména v případech řešení stížnosti, reklamace nebo soudního sporu či řízení orgánem veřejné moci týkajícího se konkrétního klienta.

 

V případě osobních údajů předávaných úvěrovým registrům a jejich účastníkům (viz níže Příjemci osobních údajů) jsou osobní údaje klientů v rámci těchto registrů zpracovávány po dobu specifickou pro jednotlivé úvěrové registry. Konkrétní dobu zpracování lze, v závislosti na registru, najít v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací pro klienty bank („Informační memorandum BRKI a NRKI“) dostupného na stránkách www.cbcb.cz nebo www.cncb.cz nebo v dokumentu Poučení o Registru FO, Registru IČ a Registru POR dostupného na na stránkách www.solus.cz.

 

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno výlučně na souhlasu klienta, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu, tedy až do uplynutí doby, pro kterou byl souhlas udělen nebo případně do okamžiku, kdy klient souhlas odvolá. Skupina MONETA obecně sbírá souhlas na dobu trvání smluvního vztahu s klientem a na 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Rozsah shromažďovaných a dále zpracovávaných osobních údajů se vždy odvíjí od účelu, ke kterému jsou osobní údaje zpracovávány. Skupina MONETA dbá na to, aby shromažďovala osobní údaje pouze v rozsahu zcela nezbytném.

Skupina MONETA osobní údaje zařazuje do profilu klienta. Profil klienta pak slouží nejen k evidenci a plnění smluvního vztahu, ale také k eliminaci rizik, ke správnému pochopení klientských požadavků a nabídce nových vhodných produktů nebo služeb.

 

Skupina MONETA při nabízení a poskytování svých produktů zpracovává následující kategorie údajů:

 

– identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, datum narození, místo a země narození a další údaje v žádosti, návrhu na uzavření smlouvy a jiných dokumentech vyplňovaných v rámci jednání nebo při trvání smluvního vztahu s MONETA)
– kontaktní údaje (adresy, telefonní čísla pevné linky nebo mobilního telefonu, elektronické adresy)
– údaje o uzavření nebo neuzavření smluvního vztahu s MONETA a o poskytovaných produktech nebo službách
– údaje o zajištění závazku vůči MONETA či jiného klienta (ručení, zástavní právo, přistoupení k dluhu, či jiné zajišťovací prostředky)
– údaje o dalších finančních závazcích klienta
– další údaje nezbytné pro zjištění důvěryhodnosti, úvěrové zatíženosti, schopnosti splácet, platební morálky, majetkových a osobních poměrů
– údaje o plnění či neplnění závazků vůči skupině MONETA
– údaje o spotřebitelském chování, tzn. údaje o chování klienta při využívání produktů a služeb skupiny MONETA
– záznamy o činnostech na zařízeních MONETA nebo v aplikacích či systémech MONETA (zejména údaje o poloze, logy o činnostech, informace o zařízení, ze kterého se klient připojuje).
– biometrické údaje – MONETA využívá podpisovou biometriku a při zakládání produktů nebo služeb online taktéž biometriku obsaženou ve fotografiích a dokladech totožnosti.

Skupina MONETA využívá dva typy biometriky – biometrický podpis a biometrické charakteristiky obličeje na obrazových záznamech.

Biometrické charakteristiky jednotlivých podpisů klienta skupina MONETA využívá pro účely verifikace podpisu klienta na dokumentech oproti jeho uloženému biometrickému profilu v MONETA. Dále může být biometrický podpis využít za účelem ochrany majetku klienta a skupiny MONETA a při zajišťování a uplatňování právních nároků.

 

Biometrické charakteristiky obličeje využívá MONETA v rámci online zakládání produktů za účelem řádné identifikace, a to v souvislosti s plněním povinností v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zájmem členů skupiny MONETA je poskytovat úvěrové produkty těm klientům, kteří je budou řádně splácet a pro které pravidelné hrazení splátek nebude znamenat nepřiměřený zásah do osobního rozpočtu. Pro zajištění toho, že produkty skupiny MONETA jsou poskytovány úvěruschopným zájemcům s dostatečnou bonitou, členové skupiny MONETA zájemce ověřují i prostřednictvím tzv. úvěrových registrů. Jejich prostřednictvím si úvěrové instituce vyměňují informace o tom, jaké produkty jejich klienti čerpali, v jaké výši je aktuálně čerpají, jakou mají platební morálku či o jaké produkty žádali. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti, případně pro ochranu oprávněných zájmů členů skupiny MONETA, a proto k němu není zapotřebí souhlas klienta.

MMB je členem Bankovního registru klientských informací (BRKI) a prostřednictvím smlouvy o výměně informací využívá rovněž informace z Nebankovního registru klientských informací (NRKI).

 

MA a ML jsou členy NRKI a díky uvedené smlouvě o výměně informací využívají rovněž informace z BRKI.

 

ML je rovněž členem sdružení SOLUS a využívá informace z registru SOLUS.

 

Více informací o zpracování osobních údajů zahrnuje jak přípravu nabídky produktu nebo služeb, tak i její sdělení konkrétní osobě. v jednotlivých registrech a o možnosti uplatnit související práva lze nalézt v:
– Informačním memorandu BRKI: https://www.cbcb.cz/o-cbcb/informacni-memorandum/brki/
– Informačním memorandu NRKI: https://www.cncb.cz/informacni-memorandum/nrki/
– Zásadách ochrany soukromí SOLUS: https://www.solus.cz/zasady-ochrany-soukromi-solus/

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5