Poradna

Časté dotazy

Podílové fondy

Generali Fond silné koruny je vhodný pro konzervativní investory, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků do konzervativních investičních nástrojů a mají zájem zejména na dosažení 100% zajištěné hodnoty investice s možností podílet se na očekávaném posílení kurzu české koruny vůči euru. Fond je určen investorům, kteří jsou ochotni investovat peněžní prostředky nejméně na 5 let. Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním, zejména s rizikem tržním, úrokovým, kreditním, vypořádání nebo rizikem souvisejícím s investičním zaměřením Fondu a měl by být připraven přijmout riziko z možné ztráty investice v případě situace uvedené v článku 9.1 Statutu. Úplný výčet těchto rizik uvádí Statut fondu na stránkách Generali Investments.

Generali Fond silné koruny část, kterou zajišťuje 100% výplatu hodnoty investice, umístí do bezpečných dluhopisů. Podobně bude v bezpečnějších dluhových a peněžních nástrojích zhodnocovat např. inkasované výnosy. Jeho investice bude například do státních dluhopisů vydaných Českou republikou, případně dluhopisů zaručených Českou republikou, pokladničních poukázek emitovaných ČNB nebo Ministerstvem financí ČR. Fond může podle Statutu také investovat do dluhopisů států nebo územních samosprávných celků členského státu, případně mezinárodních finanční organizací, jejichž členem je jeden nebo více členských států, které v době pořízení dluhopisu mají od ratingové agentury Standard & Poor’s nebo jiné srovnatelné mezinárodně uznávané ratingové agentury přinejmenším stejné ratingové hodnocení jako Česká republika a svou splatností nepřesahují Den splatnosti o více než tři roky.

Jedná se o období, ve kterém je možné fond nakupovat. Fond Franklin Green Target Income 2024 bude k dispozici k nákupu v období do 1. 11. 2019. Po skončení tohoto období už nebude možné provádět další nákupy.
Jasně komunikovaný očekávaný výnos, který je ročně vyplácen klientovi přímo na účet.
Fondy Franklin Target Income 2024 a Franklin Green Target Income 2024 vznikají na přesně stanovené období 5 let. Jednoduchá konstrukce fondu složena z dluhopisů, která se v průběhu životnosti fondu prakticky nemění.
Současně je spojený s nižším rizikem oproti tradičním fondům. Čím se blíží fond ke své splatnosti, tím je méně náchylný na riziko pohybu cen dluhopisů.
První pracovní den po skončení akumulačního období nakoupí portfolio manažer na derivátovém trhu do fondu Generali Fond silné koruny měnové opce. Ty stanoví výši Počátečního kurzu fixovaného pro celé 5leté období. Portfolio manažer průběžně v závislosti na příchozích nákupních objednávkách, již během akumulačního období, nakupuje do fondu státní nebo obdobné dluhopisy s požadovaným výnosem do splatnosti. Jimi bude zajištěna počáteční hodnota investice tak, aby fond mohl podílníkům nabídnout 100% zajištění ke konci doby svého trvání.
Jednotlivá pozorování a porovnání budoucího aktuálního kurzu koruny k euru s Počátečním kurzem ve stanovených pěti Dnech fixingu v letech 2020 až 2024 jsou na sobě nezávislá. Výnos dosažený v jednom roce nemá vliv na dosažení výnosu v roce dalším. Při pohledu na očekávaný dlouhodobý trend posilování koruny vůči euru si myslíme, že šance investorů získat roční výnos 3 % se rok od roku spíše zvyšuje.

Ve prospěch dosažení ročních výnosů hrají roli dvě skutečnosti: Za prvé, Počáteční kurz stanovený na začátku doby investování zůstává totiž fixovaný pro celou dobu trvání fondu. Za druhé, ekonomické faktory by přitom měly spíše podporovat dlouhodobé posilování koruny k euru. Posilování české koruny k euru dlouhodobě očekávají analytici Generali Investments CEE stejně jako ho prognózuje pro další roky Česká národní banka *.
* Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/
Jedná se o odhadovaný průměrný roční nárůst hodnoty podílového listu během 4 let. Predikce výnosu vychází z expertního odhadu parametrů budoucího portfolia dluhopisů, predikce úrokových sazeb včetně nákladů a výnosů ze zajištění měnového rizika, predikce kreditních prémií korporátních dluhopisů a se zahrnutím veškerých dalších nákladů fondu. Portfolio manager vypracuje výše zmiňovaný odhad cílovaného výnosu, aby existoval v doložitelné formě. Hodnota fondu se bude měnit v závislosti na vývoji finančních trhů, skutečný výnos fondu tak může být i vyšší. Aktuální hodnota podílového listu fondu (investice) může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů, nových skutečnostech a dalších souvisejících faktorech. Dosažení cílovaného výnosu proto není v daném investičním horizontu zaručeno, ani nikterak zajištěno či garantováno. Nelze totiž vyloučit situaci (např. všeobecný pokles kapitálových trhů, prudkou změnu makroekonomického vývoje, válečný konflikt, apod.), kdy volatilita fondu výrazně vzroste a hodnota podílového listu fondu poklesne. Pro takový případ doporučujeme po ukončení fondu přestup do základní třídy fondu korporátních dluhopisů a přečkat nepříznivé období, což v minulosti trvalo max. cca rok.
Generali Fond korporátních dluhopisů třídy M CZK je určený pro klienty, kteří chtějí investovat jednorázovou investici a mají investiční horizont minimálně 4 roky. Zároveň je fondu vhodný pro klienty, kteří hledají rozumné zhodnocení investice s nižším rizikem.
Dluhopisy jsou většinou denominovány v USD, EUR a CZK.
V době akumulačního období je vstupní poplatek do fondu Generali Fond silné koruny 0 %. Po ukončení akumulačního období nebude fond dalším investorům nabízen.
Při dodržení stanovené doby trvání investice 5 let je výstupní poplatek 0 %. Po ukončení akumulačního období zaplatí výstupní poplatek jen ten, kdo by se rozhodl z fondu Generali Fond silné koruny předčasně odejít. Výstupní poplatek v takovém případě je v maximální výši 10 % z aktuální hodnoty podílového fondu. Zčásti se tento poplatek stává majetkem fondu s ohledem na to, aby vystupující investor nepoškodil očekávané výnosy ostatních podílníků ve fondu.
Roční výnos 3 % ve fondu Generali Fond silné koruny dosáhnete, pokud bude koruna ke Dni fixingu v daném roce silnější vůči euru než Počáteční kurz snížený o 50 haléřů. Pokud tomu tak není, bude výnos za daný rok 0 %. O již dosažený roční výnos nemůže investor ve fondu zpětně přijít. Portfolio manažer tyto výnosy inkasuje do fondu a optimálně je s ohledem na zbývající dobu trvání fondu reinvestuje do bezpečných aktiv, zejména do dluhopisů a cenných papírů peněžního trhu.
Počáteční kurz je kurz CZK/EUR k prvnímu Dni fixingu CZK/EUR. Tento kurz bude fixovaný po celé 5leté období.
Výroční kurz je kurz CZK/EUR, který Bloomberg stanoví každý následující Den fixingu CZK/EUR.
Jedná se o období, ve kterém je možné fond nakupovat. Generali Fond silné koruny bude k dispozici k nákupu v období od 18. 4. 2019 do 24. 5. 2019. Po skončení tohoto období už nebude možné provádět další nákupy podílových listů tohoto fondu.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5