Article main image
Osobní finance

Co dělat v případě úmrtí blízké osoby

Ztráta blízké osoby je bolestivou záležitostí pro všechny pozůstalé. Těžké chvíle mohou nastat i při vyřizování dědictví, které se pro někoho může zdát velmi složité. Abychom Vám tento proces usnadnili, připravili jsme si pro Vás informace o tom, co dělat v případě, že Váš blízký zemřel.

Nechte si od lékaře vystavit ohledací list

Prvotní postup se liší podle toho, kde ke smrti dané osoby došlo. V případě smrti ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, prohlédne zemřelého lékař. Lékař následně vystaví tzv. ohledací list (List o prohlídce zemřelého).

V případě smrti doma, je potřeba zavolat lékaře, který po příjezdu konstatuje úmrtí a sepíše ohledací list. Před příjezdem lékaře si přichystejte:

 • Občanský průkaz zemřelého
 • Kartičku pojištěnce
 • Rodný list a oddací list
 • Lékařské zprávy, nálezy a výsledky vyšetření

V obou případech pošle lékař ohledací list na matriku.

 

Kontaktujte pohřební službu

V dalším kroku je nutné kontaktovat pohřební službu. Záleží na domluvě pozůstalých, zda pohřeb vypraví jedna osoba nebo to udělají společně. Osoba, která se o pohřeb postará se nazývá vypravitel pohřbu. Toho pak následně kontaktuje notář o podání informací o zemřelém.

Kde odevzdat doklady zesnulého?

 • Řidičský průkaz – dopravní inspektorát
 • Kartička pojištěnce – příslušná zdravotní pojišťovna
 • Cestovní pas – oddělení pasů na obecním úřadu
 • Starobní důchod – Česká pošta nebo Česká správa sociálního zabezpečení
 • Vojenská knížka – vojenská správa

Pro pohřební službu připravte občanský průkaz, rodný a oddací list zesnulého a také svůj občanský průkaz. Pokud to budete chtít, pohřební služba za Vás zajistí záležitosti na matrice, která následně vystaví úmrtní list zesnulého. Matriku můžete o úmrtí zesnulého informovat také sami. Stačí na matrice odevzdat výše uvedené doklady.

 

Zahájení dědického řízení

Matrika vystaví úmrtní list a zašle ho Vám i příslušnému soudu. Soud k vyřízení dědictví pověří notáře. Ten vyzve k jednání objednavatele (vypravitele) pohřbu i příslušné dědice k dědickému řízení. Po dohodě s účastníky dědického řízení je notářem jmenován správce pozůstalosti/dědictví. Jako první se vypořádá společné jmění manželů. Doporučujeme požádat notáře o zjištění všech finančních produktů, které zemřelý měl, včetně aktuálních zůstatků.

Vyzval Vás notář k doložení zůstatků na účtech a výši dlužných částek na úvěrových produktech?

Na základě žádosti od notáře zašle banka potvrzení o zůstatcích na účtech a o výši dlužných částek ke dni úmrtí zemřelého přímo do rukou notáře, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení jeho žádosti. Sdělení zašle banka pouze notáři, jelikož není oprávněna sdělit výše zůstatků sjednaných produktů zemřelého Vám.

Vypořádání dědictví u MONETA Money Bank

 

Jak postupovat v případě, že měl Váš blízký sjednaný některý z našich produktů

Postup se liší podle toho, kde Váš blízký zemřel

Úmrtí blízké osoby na území ČR

V případě úmrtí blízké osoby na území ČR, je potřeba doložit úmrtní list:

 • Předložením originálu na kterékoli pobočce, kde bankéř dokument naskenuje a originál Vám vrátí zpět
 • Zasláním ověřené kopie korespondenčně na adresu: MONETA Money Bank, a.s., odd. Dědictví, Na Rovince 871, 720 00 Ostrava-Hrabová
 • Zasláním ověřené kopie elektronicky na info@moneta.cz

Kopie dokumentů, které budete zasílat MONETA Money Bank korespondenčně nebo elektronicky, musí být úředně ověřeny.

Pro případnou další komunikaci ze strany banky nezapomeňte uvést kontakty na Vaši osobu (jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailovou adresu).

 

Úmrtí blízké osoby v zahraničí

V případě úmrtí blízké osoby v zahraničí, je potřeba doložit:

 1. Úmrtní list vystavený Zvláštní matrikou v Brně (na základě dokumentů ze zahraničí). Adresa: Úřad městské části Brno-střed, Oddělení Zvláštní matrika, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno-střed, tel.: 542 526 111 nebo
 2. Úmrtní list v originále včetně ověřovací doložky (tzv. Apostily – jen u některých zemí) a včetně úředně ověřeného českého překladu úmrtního listu i případných dalších dokumentů (dle nutnosti opatřené Apostilou). Překlad musí provést soudem jmenovaný tlumočník.

Ověřování cizozemských listin
Dokumenty vydané v zahraničí musí být:

 1. opatřeny tzv. vyšším ověřením – superlegalizací (vydává příslušný zastupitelský úřad v ČR)
 2. opatřeny ověřovací doložkou APOSTILLE (platí pro 91 států, které přistoupily k Haagské úmluvě ze dne 5. října 1961)
 3. nemusí mít ani jedno, pokud byly vydány v jednom z 27 států, se kterými má ČR dvoustrannou dohodu o právní pomoci

Seznam členských zemí, které přistoupily k Haagské úmluvě a seznam států, s nimiž má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právní pomoci je uveden na této adrese.

 

Postup dle sjednaných produktů

MONETA Money Bank:

MONETA Auto

MONETA Leasing

MONETA Stavební Spořitelna

Wüstenrot hypoteční banka

Produkty Wüstenrot hypoteční banky nyní patří pod MONETA Money Bank. V případě úmrtí blízké osoby se prosím řiďte pokyny, které jsou uvedeny u jednotlivých produktů (depozita, úvěrové produkty) MONETA Money Bank.

Užitečné kalkulačky