Poradna

Časté dotazy

Životní pojištění

- Pokud škodu způsobí požár nebo jde o trestný čin (krádež, vandalismus), zavolejte vždy hasiče nebo policii
- Poškozený majetek zabezpečte proti dalším škodám (např. provizorně opravte poškozenou střechu, aby do objektu nezatékalo)
- Zdokumentujte vzniklou škodu (foto, video, zajistěte svědky), snažte se zachytit celkový pohled na poškozené věci i detaily poškozených částí

Vzniklou škodu co nejdříve oznamte Generali České pojišťovně, a.s. online na webových stránkách nebo na klientské lince 241 114 114, popřípadě osobně na obchodním místě Generali České pojišťovny. Pojištovna se s Vámi domluví na dalším postupu a sdělí, jaké dokumenty od Vás bude potřebovat.
Životní pojištění úraz, nemoc či smrt neodvrátí, ale může jejich finanční dopady zmírnit.

K životnímu pojištění je třeba přistupovat jako k produktu, který má v první řadě sloužit jako ochrana pro případ úmrtí, úrazu či vážné nemoci, a spořicí složku je brát jen jako doplněk. Je třeba také zvážit typ životního pojištění, protože investiční, rizikové nebo kapitálové životní pojištění se od sebe liší. U investičního životního pojištění klient investuje do podkladových aktiv a jeho investice může být velmi zisková, ale také nulová. U kapitálového životního pojištění má klient garantovaný výnos. Rizikové životní pojištění slouží k zajištění klienta a blízkých osob v případě úrazu, nemoci nebo smrti.


MONETA Money Bank nabízí klientům rizikové životní pojištění NN Život, kde si mohou zvolit ze dvou balíčků podle rizik. Pojistit se tak mohou na smrt následkem úrazu nebo nemoci, invaliditu prvního až třetího stupně a v rozšířeném balíčku lze pojistit i závažná onemocnění včetně rakoviny. Rizikové pojištění NN Život zajistí překlenutí nepříznivé životní situace a zachování dosavadního životního standardu rodiny.

Pokud se chystáte vypovědět penzijní připojištění jen proto, že máte právě napnutý rodinný rozpočet, dobře zvažte, zda nepostačí pouze snížit měsíční příspěvky.

Penzijní připojištění je dlouhodobý finanční produkt a vypovědět ho předčasně se nevyplatí. Pokud vypovíte penzijní připojištění předčasně, nedostane zpět vše, co bylo naspořeno. Pokud se přesto rozhodnete vypovědět smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, je třeba tak učinit písemně na adresu pojišťovny. Důležitá je písemná forma výpovědi, ne konkrétní formulář. Způsob ukončení smlouvy je uveden v pojistné smlouvě a ve všeobecných pojistných podmínkách.

Běžné pojistné je splatné prvního dne příslušného pojistného období, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pokud bude klient hradit platby prostřednictvím trvalého příkazu, je vhodné ho nastavit přímo na obchodním místě MONETA Money Bank, případně jednorázovým příkazem k úhradě. Pokud má klient účet u jiné banky, doporučujeme klientovi, aby si zřídil trvalý příkaz u své banky.
Běžné pojistné můžete platit v měsíčním, čtvrtletním, půlročním nebo ročním pojistném období, a to podle toho, jak jste si sjednali v pojistné smlouvě.
Životní pojištění automaticky zaniká uplynutím pojistné doby. Jednotlivá připojištění (závažná onemocnění s progresí, komplexní invalidita, smrt následkem úrazu a nemoci) mají individuální vstupní a výstupní věk.

Kompletní výčet případů, ve kterých zaniká pojištění naleznete v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení.
Pojistná událost se oznamuje na předepsaných formulářích pro nahlášení pojistné události, které jsou k dispozici na stránkách Generali Česká pojišťovna a.s. nebo na stránkách NN Životní pojišťovny .
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako datum počátku pojištění.
V případě provozování rizikového sportu je uplatněna přirážka nebo výluka k danému sportu. Sjednání pojistné smlouvy u všech profesionálně a vrcholově vykonávaných sportů podléhá individuálnímu schválení pojistitelem.
Nejen onkologická onemocnění se řadí mezi závažná onemocnění. Ohrožují nás i nemoci kardiovaskulárního systému, neurologická onemocnění (infarkt, mrtvice a další), ale i onemocnění jako je encefalitida, diabetes nebo roztroušená skleróza, které vždy negativně ovlivní život klienta a celkově životní úroveň celé rodiny.

V případě lékařem potvrzené diagnózy vyplatí pojišťovna pojištěnému plnění ve výši pojistné částky platné k datu pojistné události.
Pojistnou událostí je v tomto případě smrt z jakékoli příčiny. Pojišťovna tedy nerozlišuje, zda k úmrtí klienta došlo v důsledku nemoci, či mu ho způsobil úraz. V případě pojistné události vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události, tedy v tomto případě k datu úmrtí.
Na smlouvě lze kombinovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo nemoci s pevnou i klesající pojistnou částkou. Tímto způsobem je možné efektivně zajistit úvěr nebo hypoteční úvěr.
Ano, ale s podmínkou dodržení maximálního výstupního věku příslušného pojištění.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5