Poradna

Časté dotazy

Ostatní pojištění

Ano, Pojištění cenností, karet, elektroniky a talefonu se vztahuje i na události, které se staly v zahraničí, a platí po celém světě. Když ale dojde k odcizení osobní věci v zahraničí, pojišťovně doložíte kopii dokladu o oznámení události policii nebo jinému příslušnému orgánu.

Ano, ale pokud dojde k úrazu v souvislosti s výkonem profesionální sportovní činnosti klienta, pojišťovna v tomto případě pojistné plnění neposkytne. Pokud se úraz stane v běžném životě, např. při chůzi po chodníku či při jízdě v autě, pojišťovna pojistné plnění poskytne.

Ano. Pojistnou událost (PU) lze uplatnit zpětně. Musí se ale jednat o pojistnou událost, která nastala v průběhu trvání pojištění. Dle zákona ve lhůtě 4 let od data vzniku PU.

Pokud máte pojištění odpovědnosti doporučujeme Vám tento postup:
• V případě, že se někdo zranil, zajistěte neprodleně lékařskou pomoc
• Řekněte poškozenému, že máte pojištění odpovědnosti, a požádejte ho, aby ponechal škodu v původním stavu, abychom mohli vše řádně prošetřit a zdokumentovat
• Je-li to možné, rozsah škod nám můžete zdokumentovat (foto, video, kontakt na svědky)
• Zjistěte nám identifikační údaje a kontakty na poškozené osoby
• Způsobené škody předem nehraďte a ani neuznávejte poškozeným nárok na náhradu škody bez našeho souhlasu
• Pojistnou událost nám neprodleně oznamte a spolupracujte s námi při jejím šetření
K nahlášení škody na pojištěném majetku potřebujeme:
• Číslo Vaší pojistné smlouvy
• Datum, místo a čas vzniku škody
• Popis příčiny vzniku škody
• Identifikace poškození majetku
• Číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění a odhad předpokládané výše
• Dokumentace (foto, video) vzniklého poškození
- Pokud škodu způsobí požár nebo jde o trestný čin (krádež, vandalismus), zavolejte vždy hasiče nebo policii
- Poškozený majetek zabezpečte proti dalším škodám (např. provizorně opravte poškozenou střechu, aby do objektu nezatékalo)
- Zdokumentujte vzniklou škodu (foto, video, zajistěte svědky), snažte se zachytit celkový pohled na poškozené věci i detaily poškozených částí

Vzniklou škodu co nejdříve oznamte Generali České pojišťovně, a.s. online na webových stránkách nebo na klientské lince 241 114 114, popřípadě osobně na obchodním místě Generali České pojišťovny. Pojištovna se s Vámi domluví na dalším postupu a sdělí, jaké dokumenty od Vás bude potřebovat.
V případě ztráty osobní věci není třeba kontaktovat Policii ČR. Pokud ale dojde k odcizení osobní věci, je třeba doložit kopii dokladu o oznámení odcizení karty a osobních věcí od Policie ČR nebo orgánu činného v trestním řízení.
Na mateřskou dovolenou žena nastupuje v souladu se zákoníkem práce 6-8 týdnů před porodem – to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství bude v pracovní neschopnosti, nárok na plnění jí vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených ve výlukách Všeobecných pojistných podmínek a Pojistné smlouvy a zároveň splní čekací dobu v délce 8 měsíců ode dne sjednání pojištění). Od data, kdy nastoupí na mateřskou dovolenou, jí nárok na plnění nevzniká, protože pobírá od státu peněžitou pomoc v mateřství.
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění. Pojištění může skončit zejména výpovědí, dohodou, odstoupením od pojistné smlouvy, marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části nebo zánikem pojistného zájmu. Pojištění sjednané na dobu určitou skončí rovněž uplynutím pojistné doby.
Podpojištění znamená, že máte nemovitost pojištěnou na nižší hodnotu, než je skutečná. Pokud při likvidaci případné události zjistíme, že máte výrazně podpojištěnou nemovitost, můžeme Vám snížit pojistné plnění. Při sjednání smlouvy proto dbejte na správné určení hodnoty, která by měla odpovídat u bytu tržní hodnotě a u domu nebo chaty částce, za kterou lze postavit stejný nový dům.
V rámci pojištění stavby je pojištěna konstrukce domu, která je pevně spojena se zemí, a dále stavební součásti jako například fotovoltaické panely, sluneční kolektory, vnitřní části tepelných čerpadel, venkovní žaluzie či verandy, topení, sanitární potřeby a jiné věci, které jsou pevně připevněné ke zdi.
Do pojištění domácnosti je zahrnuto vybavení dané domácnosti a kuchyňská linka, sanitární zařízení, podlahy, vnitřní rozvody, okna a dveře.
Ano, v rámci pojištění stavby jsou nebytové prostory (sklep, garáž atd.) zahrnuty v celkové hodnotě stavby bytu. V rámci pojištění domácnosti si prosím zvolte pojištění věcí v nebytových prostorech.
Cena pojištění závisí na konkrétním pojistném produktu a je výsledkem složitých pojistných výpočtů.

Jiným způsobem se tvoří cena například cestovního pojištění a zcela jinak se přistupuje k výpočtu ceny u životního pojištění. Zkusme si tento složitý proces, který ovlivňuje celá řada faktorů, ukázat na velmi zjednodušeném případu, a to na ceně havarijního pojištění.


Většina pojišťoven do ceny promítne základní rizikové faktory, která mají přímý dopad na její konečnou výši. Například záleží na tom, jakým silným autem klient jezdí. Statistiky jasně dokazují, že čím silnější auto klient řídí, tím větší škodu může způsobit. Dalším rizikovým faktorem je věk řidiče. Mladý řidič, který nemá příliš zkušeností je pro pojišťovnu více rizikový, a tomu odpovídá i vyšší cena pojistky než u zkušeného řidiče. Dalším faktorem s přímým vlivem na cenu pojištění je místo bydliště. Ve větších městech dochází k většímu počtu dopravních nehod, a proto tento faktor zvyšuje cenu pojistky. Do konečné ceny havarijního pojištění tedy vstupuje několik rizikových faktorů, na základě kterých se vypočítá její konečná hodnota.

Univerzální postup při výpovědi pojistné smlouvy neexistuje, liší se podle druhu pojistné smlouvy i pojišťovny.

Postup při výpovědi pojistné smlouvy je uveden v konkrétní pojistné smlouvě a najdete ho také ve všeobecných pojistných podmínkách. Obecně doporučujeme smlouvu vždy vypovědět písemně a předat na přepážce patřičné pojišťovny nebo zaslat doporučeně poštou. Výpověď musí být vždy opatřena vlastnoručním podpisem.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5