Jak je určen konec pojištění?

Pojištění zaniká zejména z následujících důvodů:
• Pojištění automaticky zaniká v kalendářním roce, v němž pojištěný dosáhne maximálně 65 let, a to ke dni výročí hlavního krytí
• Smrt následkem úrazu nebo nemoci
• Komplexní invalidita následkem nemoci nebo úrazu – 1., 2. a 3. stupeň
• Závažná onemocnění (včetně rakoviny)

Kompletní výčet případů, ve kterých zaniká pojištění naleznete v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení.