Jak je určen počátek pojištění?

Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, počátek pojištění nastává první den po uzavření pojistné smlouvy. Pojištění začíná v 0:00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění.