Fond cíluje na 2 % p. a. výnosu ročně na investičním horizontu čtyř let. Znamená to tedy, že klient dostane vyplaceny každý rok přesně 2 % po celou dobu investičního horizontu?

Jedná se o odhadovaný průměrný roční nárůst hodnoty podílového listu během 4 let. Predikce výnosu vychází z expertního odhadu parametrů budoucího portfolia dluhopisů, predikce úrokových sazeb včetně nákladů a výnosů ze zajištění měnového rizika, predikce kreditních prémií korporátních dluhopisů a se zahrnutím veškerých dalších nákladů fondu. Portfolio manager vypracuje výše zmiňovaný odhad cílovaného výnosu, aby existoval v doložitelné formě. Hodnota fondu se bude měnit v závislosti na vývoji finančních trhů, skutečný výnos fondu tak může být i vyšší. Aktuální hodnota podílového listu fondu (investice) může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů, nových skutečnostech a dalších souvisejících faktorech. Dosažení cílovaného výnosu proto není v daném investičním horizontu zaručeno, ani nikterak zajištěno či garantováno. Nelze totiž vyloučit situaci (např. všeobecný pokles kapitálových trhů, prudkou změnu makroekonomického vývoje, válečný konflikt, apod.), kdy volatilita fondu výrazně vzroste a hodnota podílového listu fondu poklesne. Pro takový případ doporučujeme po ukončení fondu přestup do základní třídy fondu korporátních dluhopisů a přečkat nepříznivé období, což v minulosti trvalo max. cca rok.