Daň z příjmu fyzických osob 2024

Daň z příjmu fyzických osob 2024 se odvádí ze mzdy i z příjmů z podnikání. Dopad má ale i na další příjmy. Jaký je výpočet daně z příjmu fyzických osob, jak vysoká je daň a proč je dobré mít podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob?

Co je daň z příjmu fyzických osob?

Daň z příjmu je přímá daň, kterou stanovuje zákon o daních z příjmu fyzických osob. Poplatníky této daně jsou všechny fyzické osoby s bydlištěm v ČR i ti, kteří tu trvale sídlí. Ze zdrojů, které tyto osoby mají, jim plyne daňová povinnost, a to jak z těch, které mají v Česku, tak i z těch zahraničních.

Co je předmětem daně z příjmu fyzických osob?

Podle zákona o daních z příjmů fyzických osob, podléhají zdanění tyto příjmy:

  • Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání – mzda nebo plat)
  • Příjmy ze samostatné činnosti (podnikání)
  • Příjmy z kapitálového majetku (finanční majetek – peníze, cenné papíry a jiné)
  • Příjmy zpronájmu (zaměstnání – mzda nebo plat)
  • Ostatní příjmy (příležitostní činnosti, převody, výhry)

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Investujte do lepší budoucnosti. Každý rok si můžete snížit daňový základ až o 48 000 Kč a nechat si přispět až 50 000 Kč od svého zaměstnavatele

Zjistit více

Existují však i příjmy, které dani nepodléhají, například půjčky a úvěry. Od daně jsou pak osvobozeny i příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu (jen v případě, že nemovitost vlastníte alespoň 5 let nebo jste zde měli uvedené trvalé bydliště alespoň 2 roky před prodejem), přijatá náhrada škody, sociální dávky, výživné nebo plnění z pojištění majetku a odpovědnosti.

Výpočet daně z příjmu

Daň z příjmu je stanovena jako 15 % ze základu daně (příjmy přesahující výdaje vynaložené na jejich dosažení). Výpočet základu daně ještě obsahuje odečitatelné položky (tzv. nezdanitelná část základu daně), kterými jsou:

Kromě toho můžete ve výpočtu daně 2023 uplatnit i slevy na dani a daňová zvýhodnění, a to na poplatníka, na dítě, na manžela/manželku starající se o dítě do 3 let věku. Nově nelze uplatnit slevu na studenta a tzv. školkovné. Během roku pak někteří platí i zálohu na daň z příjmu fyzických osob. Výpočet zálohy na daň z příjmu provádí zaměstnavatel.
Kolik přesně zaplatíte na dani Vy, si spočítejte pomocí daňové kalkulačky nebo přímo v daňové kalkulačce pro zaměstnance.

Daňovou kalkulačku 2024 – výpočet daně z příjmů za rok 2023 poskytuje peníze.cz

Sleva na poplatníka v roce 2024

Jedná se o slevu, na kterou má nárok každá fyzická osoba platící daň z příjmu. Zaměstnanec může v práci podepsat tzv. „růžový papír“, tedy prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob. Díky tomu získá navíc slevu.

Pro rok 2024 zůstává stejná výše slevy na poplatníka jako pro předchozí rok 2023, tedy úhrnem 30 840 Kč za rok. 

Daňové přiznání

Po výpočtu daně 2024 je nutné podat daňové přiznání. Za zaměstnance to může udělat i zaměstnavatel, je ale nutné si o to požádat. V tomto případě se jedná o roční zúčtování. Jiné je to v případě, že má zaměstnanec další příjem, například z pronájmu nebo z další závislé činnosti či z podnikání.

Daňové přiznání je nutné podat a daň zaplatit do 31. dne v třetím kalendářním měsíci, tedy na konci prvního čtvrtletí. Můžete požádat i o odklad, a to až o 6 měsíců.

Daň z příjmu fyzických osob 2024

Pro daňové přiznání za rok 2023 prozatím platí, že daňové přiznání je třeba podat ve standardním termínu, tedy 2. dubna. I letos však můžete využít výhody elektronického podání daňového přiznání, pro které platí termín odevzdání až 2. května.

Daň z příjmu fyzických osob 2020 a 2021

Do placení daní fyzických osob v roce 2020 výrazně zasáhla pandemie COVID-19. Zcela výjimečně bylo odsunuto datum, k němuž je nutné daňové přiznání podat. Standardně se daňové přiznání podává nejpozději 1. dubna. Pro rok 2020 ovšem platilo, že se daňové přiznání za rok 2019 podávalo do 18. srpna, a v tom případě Vám nebyly počítány úroky z prodlení za každý den zpoždění. Pokud jste ovšem toto datum propásli, sankce se počítaly zpětně, a to od 2. dubna. Nebylo potřeba nijak dokládat konkrétní souvislost s koronavirem. Datum 18. srpna se ovšem netýkalo poplatníků, za které daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pro ty platil termín 1. 7. 2020.

Tříměsíční posun zohlednily i zdravotní pojišťovny, OSVČ tedy mohly přehledy o příjmech a výdajích odevzdat až do 3. srpna. Penále sice vyměřeno pojišťovnou bylo, ale OSVČ pak mohl požádat o jeho prominutí. Bylo ovšem nutné doložit, že k opožděné platbě došlo v důsledku koronavirové situace.


Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5