Kalkulačka úroku z prodlení

Pokud jste nesplatili v určeném termínu svůj dluh, tak budete muset zaplatit navíc úrok z prodlení. Zjistěte, jak ho vypočítáte

Vypočítejte si, v jaké výši úroky z prodlení zaplatíte

Spočítat úroky

Úrok z prodlení - kalkulačka

Nesplatili jste v daném termínu svůj dluh? Čeká Vás úrok z prodlení. Jak na výpočet úroku z prodlení, jaký je úrok z prodlení ze smluvní pokuty a co je zákonný úrok z prodlení?

Úroky z prodlení

Úroky z prodlení se Vám začnou počítat ve chvíli, kdy nesplatíte svůj dluh ve stanovené době. Může se jednat o půjčku, nesplacenou pohledávku nebo i nájem. Jejich výše může být sjednaná i smluvně, v tom případě se jedná o smluvní úrok z prodlení. Pokud se strany nedohodnou jinak, počítá se zákonný úrok z prodlení.

Zákonný úrok z prodlení pro první polovinu roku 2023 je stanovený jako úroková sazba a použije se, když se strany nedohodnou jinak. Úroková sazba pro úroky z prodlení odpovídá základní úrokové sazbě ČNB, tzv. repo sazbě navýšené o 8 procentních bodů. K 23. 6. 2022 činila výše úroků z prodlení 15 %. Od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 byla výše úroků z prodlení 10 %, k 11. 5. 2019 pak byla repo sazba ČNB snížena na 0,25 %, tzn. že po přičtení 8 procentních bodů budete ve výpočtu zákonných úroků z prodlení počítat se sazbou 8,25 % ročně. Denní úrok z prodlení 2018 a 2019 bylo možné stanovit stejným způsobem. Vždy je ale nutné se podívat na aktuální repo sazby.

Do výše úroku z prodlení pro rok 2023 se promítá rychle rostoucí inflace. V návaznosti zvyšování úrokové sazby ČNB došlo od 23. června 2022 ke zvýšení úroku z prodlení na hodnotu 15 %, což je nejvíce za poslední roky. Pro první pololetí roku 2023 zůstane v nezměněné výši a je možné, že později bude pod vlivem snižující se inflace klesat.

Občanský zákoník úroky z prodlení nově neumožňuje vymáhat.

Úrok z prodlení - výpočet

Od kdy se začínají počítat úroky z prodlení? Od prvního dne, kdy dlužník nedodržel datum splatnosti, až po den zaplacení. Například v případě, že máte stanovenou splatnost pohledávky na 30. 6. a pohledávku jste v daném termínu nezaplatili, Vám začnou od 1. 7. nabíhat úroky z prodlení, které se počítají až do dne zaplacení pohledávky. Pokud tedy pohledávku zaplatíte 31. 8., zaplatíte úroky z prodlení za období od 1. 7. do 31. 8.

Zákonný úrok z prodlení vypočtete jako součin dlužné částky a sazby úroku z prodlení vynásobený počtem dnů prodlení a vydělený počtem dní v roce. Výpočet bude vypadat například takto:

Do 15. 7.  2019 jste měli splatit dluh ve výši 50 000 Kč. Uhradili jste jej ale až 30. 8. 2019 a ve smlouvě jste neměli stanovený jiný smluvní úrok z prodlení.

50 000 x 0,1 (sazba 10 % dělená 100) x 46 / 365

Z daného výpočtu zjistíte, že úrok činí 630,14 Kč.

V případě smluvně stanoveného úroku z prodlení ve výši například 0,05 % denně se budou úroky počítat jako součin dlužné částky, počtu dní prodlení a denní sazby děleno 100.

50 000 x 0,0005 (sazba 0,05 % dělená 100) x 46

Úrok z prodlení tak bude činit 1 150 Kč.

Zákonný úrok z prodlení, stejně jako smluvní pokutu a úrok z prodlení, Vám rychle spočítá i naše kalkulačka úroků z prodlení. Účtování úroků z prodlení je možné na účtu 544, který vyjadřuje náklady na smluvní pokuty a jde tedy o daňově uznatelné náklady.

Kalkulačku úroků z prodlení za půjčky, nájem a další pohledávky poskytuje peníze.cz

Úrok z prodlení - DPH

Zaplatili jste pozdě daně? I tady Vám nabíhá penále ve formě úroku z prodlení. Penále Vám vyměří finanční úřad a úrok rovněž vychází z repo sazby ČNB. Tady je ale navýšení až o 16,00 % p. a. a rozpočítává se na dny. Pro 1. pololetí roku 2022 je však nižší, a to 12,50 % p. a. (např. pro 2. pololetí roku 2020 to bylo 14,25 % p. a., pro 1. pololetí roku 2020 a 2. pololetí roku 2019 pak 16,00 % p. a.). Úrok z pozdě zaplacené daně je Vám odpuštěn, když daň zaplatíte do 4 dnů po termínu, od 5 a více dnů už se ale úrokům z prodlení nevyhnete.

Úrok z prodlení 2023

Od června roku 2022 platí nová výše úroku z prodlení, a to 15 %. V důsledku rostoucí inflace lze předpokládat, že v průběhu roku zákonný úrok z prodlení ještě vzroste.

Nezapomeňme také, že existuje minimální částka pro úrok z prodlení. Pokud tento úrok nepřesáhne výši 200 Kč, daňovému subjektu nevzniká povinnost jej zaplatit. Platí to v případě jednoho druhu daně v jednom zdaňovacím období, respektive za jeden rok u jednorázových daní.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Naše další kalkulačky