Article main image
Osobní finance

Změny v důchodových a nemocenských dávkách v roce 2021

Důchody v roce 2021

Od 1. ledna došlo, podobně jako v minulých letech, ke zvýšení důchodů. K tomu dochází ze zákona v návaznosti na míře inflace. Navýšení se dočkaly obě složky, z nichž se každý důchod skládá. Hodnota základní výměry stoupla o 60 Kč na 3 550 Kč. Toto navýšení je plošné a platí pro všechny typy důchodů.

Druhou část starobního důchodu tvoří procentní výměra. Její výše se odvíjí od počtu odpracovaných let stejně jako od reálných výdělků konkrétního člověka. V roce 2021 se tato procentní výměra zvedla o 7,1 %. Novinkou je ale způsob, jakým bylo o této změně rozhodnuto. Poprvé se totiž valorizace důchodů odvíjí od důchodcovské inflace, jejíž míra byla stanovena na 3,8 %. V minulých letech se totiž vycházelo z inflace domácností, která je obecně nižší. Ta pro ilustraci dosahuje v současnosti 3,3 %. A jak si tedy toto zvýšení můžeme konkrétně představit? Průměrný důchod, který v roce 2020 činil podle České správy sociálního zabezpečení 14 448 Kč, se zvýší o celých 779 Kč, respektive o 839 Kč po připočtení zvýšení základní výměry důchodu.

Dobrou zprávou je, že o toto zvýšení není nutné nijak speciálně žádat. Nárok na něj vzniká všem, kteří pobírali důchod v roce 2020. A to nejen důchod starobní, ale i sirotčí nebo vdovský.

A na závěr zajímavost pro ty, kteří oslaví v roce 2020 půlkulatých 85 nebo kulatých 100 let. V těchto případech dochází ke speciálnímu trvalému navýšení důchodu o 1 000 Kč, respektive 2 000 Kč. Nově zvýšený důchod obdrží lidé poprvé v měsíci, ve kterém dosáhnou daného věku.

Nemocenská v roce 2021

Samotná nemocenská dávka se od 1. 1. 2021 zvýšila díky změně redukční hranice. Ta ovlivňuje jak výpočet samotné náhradní mzdy, kterou obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele (v prvních 14 dnech nemoci), tak i výši nemocenských dávek, které jsou vypláceny od 15. dne nemoci. Obojí se však odvíjí od výše konkrétní hrubé mzdy.

Rozhodující pro výměru nemocenské dávky je tedy denní vyměřovací základ. Ten se počítá z celkového započitatelného příjmu za dané období (12 měsíců před vznikem pracovní neschopnosti), který se vydělí počtem započitatelných dnů z tohoto období – mimo zůstávají dny pracovní neschopnosti, čerpání neplaceného volna atp. Nemocenské dávky se nepočítají z celé čisté mzdy zaměstnance, ale jen ze stanované části, proto se uplatňují následující redukční hranice:

  • v roce 2021 je 1. redukční hranice 1 182 Kč (v roce 2020 to bylo 1 162 Kč)
  • v roce 2021 je 2. redukční hranice 1 773 Kč (v roce 2020 to bylo 1 742 Kč)
  • v roce 2021 je 2. redukční hranice 3 545 Kč (v roce 2020 to bylo 3 485 Kč)

Stejně jako dříve se pak denní vyměřovací základ vypočítává tak, že se sečte 90 % denního vyměřovacího základu do uplatnění 1. redukční hranice, 60 % z částky mezi 1. a 2. redukční hranicí, pouhých 30 % mezi 2. a 3. redukční hranicí a k částkám, které se pohybují nad 3. redukční hranicí, se dále nepřihlíží.

U několika dalších dávek se počítá do uplatnění 1. redukční hranice celých 100 % denního vyměřovacího základu. Mezi tyto dávky patří lidově řečeno mateřská a otcovská dovolená. Jaká je tedy procentní výměra denního vyměřovacího základu pro další konkrétní nemocenské dávky?

  • 70 % v případě peněžité pomoci v mateřství (lidově mateřská)
  • 60 % v případě ošetřovného
  • 70 % v případě ošetřovného v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními, které se týkají nemoci COVID-19; pozor, tato dávka je prozatím omezena datem 30. 6. 2021 a stanoví se buď jako 70 % denního vyměřovacího základu, ale nejméně 400 Kč/den (pro úvazek 1,0)
  • 70 % v případě otcovské dovolené

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Mohlo by Vás zajímat