Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

Získejte jistotu, že své závazky splatíte vždy včas

Navíc na jednu smlouvu je možné pojistit až dvě fyzické osoby.

Pojišťovna kryje splátky hypotečního úvěru

Pojišťovna Vám v případě pojistné události hradí splátky hypotečního úvěru, či jednorázově zbývající dlužnou část hypotečního úvěru.

Na jednu smlouvu můžete pojistit až dvě fyzické osoby

Tato flexibilita Vám umožňuje efektivně chránit majetek a zároveň se ujistit, že i Vaši blízcí budou kryti v případě nepředvídaných událostí.

Zajištění ochrany i při péči o blízkého

Budete chráněni i při ošetřování člena rodiny. Když zůstanete doma třeba s nemocným dítětem nebo rodičem.

Zajištění ochrany i při péči o blízkého

Podívejte se na cenu a balíčky pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr v přehledné tabulce. Přehled nejčastějších výluk z pojištění najdete zde.
Zajímají Vás limity pojistného krytí? Všechny najdete v brožuře.

Kdy vzniká nárok na pojistné plnění

Jste-li v pracovní neschopnosti nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní.
Pokud jste v evidenci Úřadu práce ČR nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní.
Pokud ošetřujete člena rodiny 30 dní a více.
Pokud Vám Česká správa sociálního zabezpečení přiznala invaliditu III. stupně či mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P).

Jak probíhá sjednání

Navštivte nás

Pojištění si sjednáte na jakékoliv naší pobočce nebo se svým hypotečním bankéřem. Stačí být ve věku 18–65 let.

Připravte si doklady

Vezměte si s sebou platný občanský průkaz. Je také třeba absolvovat lékařskou prohlídku a vyplnit lékařský dotazník.

Jste v pracovním poměru?

Musíte být zaměstnáni na dobu neurčitou a nebýt ve zkušební době ani výpovědní lhůtě, nepodat ani neobdržet výpověď z pracovního poměru.

Jak si sjednat pojištění schopnosti splácet

Profesionální servis na pobočce

Rádi Vás uvidíme na pobočce a vše probereme osobně.

Zeptejte se na pojištění

Potřebujete poradit? Rádi Vám zavoláme.

Na co se často ptáte

Vše, co potřebujete vědět o pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr.
Počátek pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr je stanoven na 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný začal čerpat hypoteční úvěr.

Pojištění zaniká převážně z těchto důvodů:
- Splacením poslední splátky hypotečního úvěru
- Dnem smrti pojištěného
- Dnem přiznání invalidního důchodu III. stupně pojištěného
- Dovršením 70 let věku pojištěného (poslední den kalendářního roku)
Ano, kdykoli v průběhu trvání smlouvy o úvěru, a to podpisem dodatku k úvěrové smlouvě. V případě dodatečného přistoupení je počátek pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr stanoven na 00.00 prvního dne kalendářního měsíce, který bezprostředně následuje po podpisu dodatku ke smlouvě o úvěru.
Ne, jedná se o škodové pojištění a zbývající dlužná část úvěru, která je v případě pojistné události úmrtí předmětem pojistného plnění, bude vyplacena pouze jednou.
Nehoda je definována jako událost, ke které došlo v přímé souvislosti s provozem dopravního prostředku a vlivem okolností, které mají původ v jeho provozu, za předpokladu, že pojištěná osoba byla přepravována tímto dopravním prostředkem na místě k tomu určeném anebo se nacházela vně tohoto dopravního prostředku. Dopravním prostředkem se rozumí motorové nebo nemotorové vozidlo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, drážní vozidlo, plavidlo nebo letadlo.
Na mateřskou dovolenou žena nastupuje v souladu se zákoníkem práce 6-8 týdnů před porodem – to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství bude v pracovní neschopnosti, nárok na plnění jí vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených ve výlukách Všeobecných pojistných podmínek a Pojistné smlouvy a zároveň splní čekací dobu v délce 8 měsíců ode dne sjednání pojištění). Od data, kdy nastoupí na mateřskou dovolenou, jí nárok na plnění nevzniká, protože pobírá od státu peněžitou pomoc v mateřství.

Ano. Pojištění se vztahuje na případy pracovní neschopnosti způsobené následkem jakéhokoli úrazu, včetně pracovního.

Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojišťovně doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě pracovní neschopnosti klient dokládá kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře. V případě nezaměstnanosti klient dokládá kopie písemného potvrzení, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Ano, je. Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr navíc kryje i klienty zaměstnané ve služebním poměru.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Dokumenty ke stažení

Můžeme Vám toho nabídnout mnohem víc

Výhodné pojištění schopnosti splácet hypotéku

Pojištění hypotéky Vás chrání v případě, že Vám splácení hypotečního úvěru zkomplikuje složitá životní událost. Nabízíme Vám komplexní řešení, kde jste v rámci jednoho pojištění chráněni až proti 5 pojistným nebezpečím.

Pojištění k hypotéce bez nesmyslných výluk

V rámci pojištění hypotečního úvěru kryjeme například i bolesti zad a psychická onemocnění. Kryjeme Vás také v případě, že v důsledku ošetřování člena rodiny dojde k výpadku příjmu domácnosti. To platí i v případě, že ošetřovatelem je Váš partner, který s Vámi žije ve společné domácnosti.

Tady se nachází W2C portlet

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5