Jak je určen počátek a konec pojištění?

Počátek pojištění je stanoven na 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný začal čerpat hypoteční úvěr.

Pojištění zaniká převážně z těchto důvodů:
Splacením poslední splátky hypotéčního úvěru
Dnem smrti pojištěného
Dnem přiznání invalidního důchodu III. stupně pojištěného
Dovršením 70 let věku pojištěného (poslední den kalendářního roku)