Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

Nahlášení pojistné události

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.
Online

Nahlaste pojistnou událost online

Za pár minut máte hotovo a bez návštěvy pobočky. Pomocí bankovní identity si půjčku sjednáte ještě rychleji.

Nahlaste po telefonu nebo e-mailem

Volat můžete Po-Pá 9:00-17:00.

Nahlaste událost poštou

BNP Paribas Cardif
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8

Jak postupovat

Zaevidování oznámení pojistné události

Pojišťovna oznámení zaeviduje. Pokud bylo na formuláři uvedeno Vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit.

Doložení potřebných dokumentů

Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě nějaké další doklady, bude Vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace.

Odeslání pojistného plnění

V případě, že Vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na Váš účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán).

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

Onemocnění a úrazy, které jsou pokračováním nebo recidivou nemoci a následky nemoci nebo úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění.
Případy, kdy příčinou Vaší pojistné události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace. Pojistné plnění bude uhrazeno pouze v případě, že bolesti zad vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře (např. hernie disku), které bude prokázáno příslušným vyšetřením (magnetická rezonance, CT).
Komplikace léčby neplodnosti, komplikace dobrovolného přerušení těhotenství, komplikace těhotenství v době po ukončeném 24. týdnu těhotenství nebo komplikace rizikového těhotenství nebo komplikace porodu.
Sebevražda, nebo pokus o sebevraždu v době do jednoho roku od data počátku pojištění.
Pojištění se nevztahuje na některé typy ztráty zaměstnání vzniklé ukončením pracovního poměru. Například uplynutí doby určité, ukončení pracovního poměru z vlastní vůle, nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů.
Pojištění pro případ invalidity III. stupně se nevztahuje na pojištěného, který pobírá starobní důchod nebo již splnil zákonné podmínky pro jeho přiznání. V takovém případě je pojištěn pro případ ZTP nebo ZTP/P.
Kompletní výčet a textaci výluk naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro životní a neživotní pojištění č. 2/2019, Článek 12.

Na co se často ptáte

Vše, co potřebujete vědět o nahlášení pojistné události.
Počátek pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr je stanoven na 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný začal čerpat hypoteční úvěr.

Pojištění zaniká převážně z těchto důvodů:
- Splacením poslední splátky hypotečního úvěru
- Dnem smrti pojištěného
- Dnem přiznání invalidního důchodu III. stupně pojištěného
- Dovršením 70 let věku pojištěného (poslední den kalendářního roku)
Ano, kdykoli v průběhu trvání smlouvy o úvěru, a to podpisem dodatku k úvěrové smlouvě. V případě dodatečného přistoupení je počátek pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr stanoven na 00.00 prvního dne kalendářního měsíce, který bezprostředně následuje po podpisu dodatku ke smlouvě o úvěru.
Ne, jedná se o škodové pojištění a zbývající dlužná část úvěru, která je v případě pojistné události úmrtí předmětem pojistného plnění, bude vyplacena pouze jednou.
Nehoda je definována jako událost, ke které došlo v přímé souvislosti s provozem dopravního prostředku a vlivem okolností, které mají původ v jeho provozu, za předpokladu, že pojištěná osoba byla přepravována tímto dopravním prostředkem na místě k tomu určeném anebo se nacházela vně tohoto dopravního prostředku. Dopravním prostředkem se rozumí motorové nebo nemotorové vozidlo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, drážní vozidlo, plavidlo nebo letadlo.
Na mateřskou dovolenou žena nastupuje v souladu se zákoníkem práce 6-8 týdnů před porodem – to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství bude v pracovní neschopnosti, nárok na plnění jí vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených ve výlukách Všeobecných pojistných podmínek a Pojistné smlouvy a zároveň splní čekací dobu v délce 8 měsíců ode dne sjednání pojištění). Od data, kdy nastoupí na mateřskou dovolenou, jí nárok na plnění nevzniká, protože pobírá od státu peněžitou pomoc v mateřství.

Ano. Pojištění se vztahuje na případy pracovní neschopnosti způsobené následkem jakéhokoli úrazu, včetně pracovního.

Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojišťovně doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě pracovní neschopnosti klient dokládá kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře. V případě nezaměstnanosti klient dokládá kopie písemného potvrzení, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Ano, je. Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr navíc kryje i klienty zaměstnané ve služebním poměru.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5