Úrazové pojištění

Úrazové pojištění nabízíme ve spolupráci s MetLife Europe d.a.c.

 • Pojištění bez zkoumání zdravotního stavu
Poradit po telefonu

Úrazové pojištění

Pojištění sice nepříjemné následky úrazu neodstraní, ale převezme za Vás starosti spojené s finanční stránkou léčby a Vy se tak budete moci plně věnovat sobě a svým nejbližším. Pomůže udržet životní standard, na který jste byli zvyklí, a to i v případě trvalých následků úrazu.

 • Komplexní pojistná ochrana dětí, mladistvých, dospělých i celé rodiny den po sjednání pojištění
 • Bez zkoumání zdravotního stavu
 • Pojistná ochrana platná jak na území ČR, tak v zahraničí
 • Automatické navýšení pojistného plnění na dvojnásobek u dětí a mladistvých, pokud k úrazu dojde během jakýchkoliv oficiálně vyhlášených školních prázdnin

Junior

Věděli jste, že více než 30 000 dětí a dospívajících je v ČR každoročně hospitalizováno? Nejčastějším místem vzniku úrazu je domov a jeho blízké okolí, dále pak sportoviště, tělocvičny, ulice a škola, tedy místa, která jsou každodenní součástí života dítěte.

Jak lze pojištění sjednat?

V rámci dětského/studentského účtu či v rámci běžného účtu rodiče u MONETA Money Bank.

Jaké jsou hlavní parametry?

Vstupní věk:

 • Úrazové pojištění k Dětskému účtu - dítě od narození do 15 let, zákonný zástupce nad 18 let.
 • Úrazové pojištění ke Studentskému účtu - dítě ve věku 15-27 let, zákonný zástupce nad 18 let.
 • Úrazové pojištění k běžnému účtu rodiče - dítě od narození do 27 let, zákonný zástupce nad 18 let.

Pojistná doba:

Dítě do 15 let v případě Úrazového pojištění k Dětskému účtu Genius, dítě do 27 let v případě Úrazového pojištění ke Studentskému účtu či k běžnému účtu rodiče.

Počátek pojištění

Počátek pojištění je stanoven na 00:00 hodin dne následujícího po dni podpisu přihlášky k pojištění.

Konec pojištění

Dítě: 00.00 hodin dne, ve kterém pojištěné dítě překročilo hranici 15 let v případě Úrazového pojištění k Dětskému účtu Genius. V případě Úrazového pojištění ke Studentskému účtu či Úrazovému pojištění k Běžnému účtu rodiče končí pojištění ukončením řádného denního studia, nejpozději však dosažením věku 27 let.

Jakou pojistnou ochranu jsme pro Vás a Vaše děti připravili?

Pojistná ochrana Pojistná částka (PČ) / denní dávka
Trvalé následky úrazu  
 • kryje vážné i méně vážné následky úrazu uvedené v oceňovací tabulce (86 položek – ZPPSNP PI 1.2)
 • atraktivní koncept pojistného plnění stanoveného procentem z pojistné částky
 • plnění i za více úrazů současně (pokud jsou na různých částech těla)
 • pojistné plnění u dětí automaticky zdvojnásobíme při úrazech vzniklých během oficiálně vyhlášených školních prázdnin
 • z pojištění lze vyplatit až 500 000 Kč
250 000 Kč
Chirurgický zákrok v důsledku úrazu  
 • vztahuje se na chirurgický zákrok z důvodu úrazu
 • pojistnou událostí se rozumí závažné i drobnější chirurgické zákroky z důvodu úrazu, včetně ošetření zlomenin a popálenin
 • pojistné plnění je stanoveno jednoduše procenty z pojistné částky
 • pojistné plnění u dětí automaticky zdvojnásobíme při úrazech vzniklých během oficiálně vyhlášených školních prázdnin
 • z pojištění lze vyplatit až 50 000 Kč
25 000 Kč
Hospitalizace v důsledku úrazu a následná rekonvalescence  
 • vztahuje se na hospitalizaci z důvodu úrazu a následnou rekonvalescenci
 • pojistné plnění od prvního dne hospitalizace, max. 60 dnů hospitalizace + 30 dnů rekonvalescence
 • pojistné plnění u dětí automaticky zdvojnásobíme při úrazech vzniklých během oficiálně vyhlášených školních prázdnin
 • z pojištění lze vyplatit až 1000 Kč za každý den hospitalizace
 • maximálně lze z pojištění vyplatit až 90 000 Kč
500 Kč
 

Dospělý / Rodina

Jak lze pojištění sjednat?

Se založením běžného účtu u MONETA Money Banka, a to na základě vyplnění Přihlášky k účasti na pojištění pro dospělé.

 

Jaké jsou hlavní parametry?

Vstupní věk:
 • 18-65 let včetně pro dospělé.
 • 0-18 let včetně pro děti u varianty Rodina.
Pojistná doba:

Dospělý do 70 let, dítě do 18 let u varianty Rodina.

Počátek pojištění

Počátek pojištění je stanoven na 00.00 hodin dne následujícího po dni podpisu přihlášky k pojištění.

Konec pojištění

Pojištění končí posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný dospělý dosáhl věku 70 let, v případě pojištěného dítěte je to při dosažení věku18 let u varianty Rodina.

Jakou pojistnou ochranu jsme pro Vás připravili?

Pojistná ochrana Pojistná částka (PČ) / denní dávka
Trvalé následky úrazu  
 • kryje vážné i méně vážné následky úrazu uvedené v oceňovací tabulce (86 položek – ZPPSNP PI 1.3)
 • atraktivní koncept pojistného plnění stanoveného procentem z pojistné částky
 • plnění i za více úrazů současně (pokud jsou na různých částech těla)
 • pojistné plnění u dětí automaticky zdvojnásobíme při úrazech vzniklých během oficiálně vyhlášených školních prázdnin, z pojištění lze vyplatit až 500 000 Kč
250 000 Kč
Hospitalizace z důvodu úrazu a následná rekonvalescence  
 • pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného, tj. přijetí pojištěného k pobytu v nemocnici z důvodu úrazu nejméně přes 1 noc
 • pojistné plnění od 1. dne hospitalizace až do 60 dnů + dalších 30 dní rekonvalescence
 • maximálně lze z pojištění vyplatit až 45 000 Kč u dospělých a až 90 000 Kč u dětí – balíček Rodina (v případě úrazu o prázdninách)
500 Kč
Chirurgický zákrok v důsledku úrazu  
 • vztahuje se na chirurgický zákrok z důvodu úrazu
 • pojistnou událostí se rozumí závažné i drobnější chirurgické zákroky z důvodu úrazu, včetně ošetření zlomenin a popálenin
 • pojistné plnění je stanoveno jednoduše procenty z pojistné částky
25 000 Kč
 

Škodní události

Formuláře hlášení pojistné události jsou k dispozici na internetových stránkách pojišťovny www.metlife.cz. Formuláře jsou interaktivní a můžete je vyplnit přímo v .pdf verzi na internetových stránkách. Všechny formuláře je třeba po vyplnění vytisknout a podepsat.

Budete-li mít zájem o zaslání formulářů v papírové formě, kontaktujte prosím náš Klientský servis na telefonním čísle 227 111 000.

Hlášení o pojistné události doručte v písemné formě v co nejkratším termínu na následující adresu:

MetLife Europe d.a.c.,
pobočka pro Českou republiku
Purkyňova 2121/3
110 00 Praha 1
 

K vyplněným formulářům přiložte kopii lékařské zprávy o ošetření bezprostředně po úrazu a kopie všech lékařských zpráv z následných kontrol.

Proč bychom měli pojistit své děti, když sami jako živitelé rodin již pojištění máme?

 

Kdy by měli rodiče své děti pojistit?

 

Týká se navýšení pojistného plněni během oficiálně vyhlášených školních prázdnin pouze děti na středních a základních školách?

 

Jsou případy, kdy pojišťovna neposkytne pojistné plněni?

 

Kdy je hlavní dětská „úrazová“ sezóna?

 

Co když dítě utrpí úraz, který není výslovně uveden v Oceňovací tabulce?

 

Proč si MONETA Money Bank vybrala právě pojišťovnu MetLife Europe, d.a.c.?

 

Úrazové pojištění pro děti

Pojistné částky a limity pojistného plnění

Pojistné období a úhrada za pojištění

Pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Výše měsíční úhrady za pojištění činí 59 Kč. Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného.

Počátek pojištění

Počátek pojištění je stanoven na 00:00 hodin dne následujícího po dni podpisu přihlášky k pojištění.

Konec pojištění:

 • Dítě: 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěné dítě překročilo 15 let věku.
 • Zákonný zástupce: do konce kalendářního roku, ve kterém pojištění zákonní zástupci dosáhnou 70 let věku.

Další způsoby zániku jsou uvedeny v pojistných podmínkách skupinové smlouvy, která je součástí brožury v záložce „Ke stažení“.


Přehled vybraných výluk z pojištění

Pojištění se nevztahuje na:

 • Sebevraždu nebo pokus o ni.
 • Intoxikaci nebo vliv narkotik, kromě případů, kdy byla narkotika podána na základě doporučení lékaře a pokud nedošlo k předávkování.
 • Sportovní a zábavní činnost pojištěného spojenou s vysokým nebezpečím
 • Událost v souvislosti s účastí při jakékoli profesionální sportovní činnosti (závody, soutěže, včetně přípravy a tréninků).
 • Událost v souvislosti s účastí na motoristických závodech na souši, vodě či ve vzduchu, jezdeckých závodech nebo závodech v jízdě na bobech, saních nebo skeletonu, včetně přípravných jízd.

Úplný seznam výluk naleznete v pojistných podmínkách, které jsou v záložce Ke stažení.


Oznámení o pojistné události

Hlášení o pojistné události je nezbytné doručit v písemné formě, v co nejkratším možném termínu na následující adresu:
 

MetLife Europe d.a.c.
pobočka pro Českou republiku
Purkyňova 2121/3
110 00 Praha 1

 

Bližší informace a formuláře pro nahlášení pojistné události jsou k dispozici na: www.metlife.cz

Papírovou podobu lze vyžádat na lince pojišťovny 227 111 000.

K vyplněným, vytištěným a podepsaným formulářům přiloží klient kopii lékařské zprávy o ošetření bezprostředně po úrazu a kopie všech lékařských zpráv z následných kontrol.


Klientská informační linka je klientům k dispozici v těchto pracovních hodinách:

pondělí - čtvrtek   08:00 - 16:30
pátek   08:00 - 15:30

e-mail: info@metlife.cz

 

Ke stažení

Úrazové pojištění – Skupinová pojistná smlouva a podmínky

Leták Úrazové pojištění pro děti

Kartička - úrazové pojištění

Manuál pro hlášení pojistné události

 

Úrazové pojištění pro dospělé

Pojistné částky a limity pojistného plnění

Pojistné období a úhrada za pojištění

Pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Výše měsíční úhrady za pojištění činí pro Variantu Dospělý 99 Kč.

Počátek pojištění

Počátek pojištění je stanoven na 00:00 hodin dne následujícího po dni podpisu přihlášky k pojištění.

Konec pojištění:

 • pro rizika smrt úrazem a hospitalizace úrazem + rekonvalescence: s koncem kalendářního roku, ve kterém pojištění dosáhnou 70 let věku.
 • pracovní neschopnost úrazem a úplná trvalá invalidita: dovršení 65 let věku.

Dále je stanoven konec pojištění z důvodu pojistné události smrti úrazem nebo dosažení úplné trvalé invalidity z důvodu úrazu.


Přehled vybraných výluk

Pojištění se nevztahuje na:

 • Sebevraždu nebo pokus o ni.
 • Intoxikaci nebo vliv narkotik, kromě případů, kdy byla narkotika podána na základě doporučení lékaře a pokud nedošlo k předávkování.
 • Sportovní a zábavní činnost pojištěného spojenou s vysokým nebezpečím.
 • Událost v souvislosti s účastí při jakékoli profesionální sportovní činnosti (závody, soutěže, včetně přípravy a tréninků).
 • Událost v souvislosti s účastí na motoristických závodech na souši, vodě či ve vzduchu, jezdeckých závodech nebo závodech v jízdě na bobech, saních nebo skeletonu, včetně přípravných jízd.

Úplný seznam výluk naleznete v pojistných podmínkách, které jsou v záložce „Ke stažení“.


Oznámení o pojistné události

Hlášení o pojistné události je nezbytné doručit v písemné formě, v co nejkratším možném termínu na následující adresu:


MetLife Europe d.a.c.
pobočka pro Českou republiku

Purkyňova 2121/3

110 00 Praha 1

 

Bližší informace a formuláře pro nahlášení pojistné události jsou k dispozici na: www.metlife.cz

Papírovou podobu lze vyžádat na lince pojišťovny 227 111 000.

K vyplněným, vytištěným a podepsaným formulářům přiloží klient kopii lékařské zprávy o ošetření bezprostředně po úrazu a kopie všech lékařských zpráv z následných kontrol.


Klientská informační linka je klientům k dispozici v těchto pracovních hodinách:

pondělí - čtvrtek   08:00 - 16:30 
pátek   08:00  - 15:30 

e-mail: info@metlife.cz

 

Ke stažení

Úrazové pojištění – Skupinová pojistná smlouva a podmínky

Leták Úrazové pojištění pro dospělé

Kartička - úrazové pojištění

Manuál pro hlášení pojistné události

 

Kontaktujte nás

224 445 666
pracovní dny 8-16 hod

S čím Vám pomůžeme?

 • zřídíme pojištění po telefonu
 • zodpovíme otázky ohledně daného pojištění

Přímé bankovnictví

 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku
 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Karty k účtům

Nechte se odměňovat až 5 %
z plateb kartou u vybraných partnerů
věrnostního programu bene+.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací

Investování

Podílové fondy jsou jednou z
nejvýhodnějších cest, jak zhodnotit
své volné finanční prostředky.

Více informací