Cestovní pojištění

Sjednejte si krátkodobé či dlouhodobé cestovní pojištění a v klidu vyrazte na cesty třeba kolem světa.

 • Obleťte bez obav
 • celý svět
Poradit po telefonu

Cestovní pojištění nabízíme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Výhody pojištění

Pojistit si můžete každou cestu zvlášť v rámci Krátkodobého cestovního pojištění nebo pokud cestujete častěji, tak možná oceníte Dlouhodobé cestovní pojištění.

 

 • Široká pojistná ochrana ve všech balíčcích pojištění, včetně pojištění odpovědnosti a zrušení cesty
 • Krytí léčebných výloh až do výše 10 000 000 Kč dle zvolené varianty
 • Neomezený počet dětí v rámci balíčku Family
 • Krytí jak osobních, tak pracovních cest
 • Krytí událostí, ke kterým dojde v souvislosti s teroristickými útoky
 • Úhrada telefonních hovorů v případě hospitalizace až do výše 3 000 Kč
 • NON-STOP asistenční služby v českém jazyce
 • Více než 100 rekreačních sportů automaticky zahrnuto ve všech variantách pojištění
 • Stržení úhrady za pojištění automaticky bankou

Detail cestovního pojištění

Co je v rámci jednotlivých pojistných balíčků pojištěno a jaké jsou limity pojistného plnění a případné spoluúčasti?

Územní rozsah Evropa Svět
Balíček Single Family Single Family
Pojištěná rizika Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 2 500 000 CZK 2 500 000 CZK 10 000 000 CZK 10 000 000 CZK
Akutní zubní ošetření 10 000 CZK 10 000 CZK 10 000 CZK 10 000 CZK
Telefonní hovory v případě hospitalizace 3 000 CZK 3 000 CZK 3 000 CZK 3 000 CZK
Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby 30 000 CZK 30 000 CZK 30 000 CZK 30 000 CZK
Pojištění odpovědnosti za škodu 2 000 000 CZK 2 000 000 CZK 2 000 000 CZK 2 000 000 CZK
Pojištění doprovodu/ přivolané osoby 50 000 CZK 50 000 CZK 50 000 CZK 50 000 CZK
Limit na 1 den 2 000 CZK 2 000 CZK 2 000 CZK 2 000 CZK
Pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu 200 000 CZK 200 000 CZK 200 000 CZK 200 000 CZK
Pojištění pro případ vzniku trvalých následků úrazu 200 000 CZK 200 000 CZK 200 000 CZK 200 000 CZK
Pojištění zpoždění zavazadel v průběhu letecké přepravy 5 000 CZK 5 000 CZK 5 000 CZK 5 000 CZK
Spoluúčast 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny
Pojištění zrušení cesty 30 000 CZK 30 000 CZK 30 000 CZK 30 000 CZK
Spoluúčast 20 % 20 % 20 % 20 %

Územní rozsah „Evropa“ se vztahuje na území kontinentální Evropy, včetně přilehlých ostrovů, a dále na území Egypta, Maroka, Tuniska a Turecka.

Územní rozsah „Svět“ se vztahuje na území celého světa.

Říkáte si, že sjednání cestovního pojištění je již zbytečné? Opak je pravdou! Ať už plánujete aktivní či odpočinkovou dovolenou, každá cesta přináší svá rizika.
Je důležité si zároveň uvědomit, že EHIC (evropský průkaz pojištěnce) není ekvivalentem cestovního pojištění!

Krátkodobé cestovní pojištění

Od kdy jsem pojištěn?

Pojištěn jste od 00:00 hodin dne, který jste si zvolil jako den počátku pojištění. Den počátku pojištění se může shodovat se dnem sjednání pojištění, nesmí mu však předcházet.

V případě, že si sjednáte na danou cestu pojištění až ze zahraničí, jste pojištěn/a až po 1 hodině od sjednání pojištění.

Úhrada za pojištění Vám bude automaticky stržena z běžného účtu, ke kterému bylo cestovní pojištění zřízeno.

Maximální délka jedné cesty je 30 kalendářních dnů.

 

Jak funguje balíček Family?

Díky balíčku Family je pojištěn i Váš manžel/ka nebo registrovaný/á partner/ka, druh či družka žijící s Vámi ve společné domácnosti (pokud má trvalý pobyt na území téhož státu jako Vy a nemá trvalý pobyt v místě cesty) a zároveň všechny Vaše děti do 18 let věku (počet dětí tedy není omezen a ani to, zda se jedná o vaše společné děti či děti z předchozích vztahů).

Limity v rámci balíčků Family jsou individuální pro každého pojištěného.

Rodinní příslušníci jsou pojištěni pouze tehdy, cestují-li společně s klientem, který pojištění sjednal.

 

Jak funguje riziko zrušení cesty?

V rámci rizika zrušení cesty je pojistnou událostí neuskutečnění Vaší plánované cesty do zahraničí, a to pouze z vážných důvodů (jako je např. úraz nebo nemoc, vážné poškození Vašeho bytu/domu), jejichž přesný výčet je uveden v čl. 11 Zvláštní části Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění č. 1/2017.

Pojišťovna Vám uhradí náklady vynaložené na dopravu nebo ubytování, které jste si objednal/a před tím, než došlo k vážné události, v důsledku které jste neuskutečnil/a plánovanou cestu.

POZOR!
Pojištění se nevztahuje na služby objednané před sjednáním pojištění.

 

Kdy pojištění zaniká?

 • Pojištění může zaniknout zejména:
 • dohodou
 • výpovědí bez udání důvodu do 2 měsíců od sjednání pojištění

Další důvody zániku pojištění jsou uvedeny v článku 9 Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění č. 1/2017.

 

Dlouhodobé cestovní pojištění

Od kdy jsem pojištěn?

Pojištění je platné od 00.00 hodin následujícího dne po dni sjednání.

Úhrada za pojištění Vám bude účtována automaticky jako poplatek za každý měsíc zpětně (obvykle do 5. pracovního dne) k tíži Vašeho běžného účtu vedeného u MONETA Money Bank.

Maximální délka jedné cesty je 90 kalendářních dnů, počet cest není omezen.

 

Jak funguje balíček Family?

Díky balíčku Family je pojištěn i Váš manžel/ka nebo registrovaný/á partner/ka, druh či družka žijící s Vámi ve společné domácnosti (pokud má trvalý pobyt na území téhož státu jako Vy a nemá trvalý pobyt v místě cesty) a zároveň všechny Vaše děti do 18 let věku (počet dětí tedy není omezen a ani to, zda se jedná o vaše společné děti či děti z předchozích vztahů).

Limity v rámci balíčků Family jsou individuální pro každého pojištěného.

Rodinní příslušníci jsou pojištěni pouze tehdy, cestují-li společně s klientem, který pojištění sjednal.

 

Jak funguje riziko zrušení cesty?

V rámci rizika zrušení cesty je pojistnou událostí neuskutečnění Vaší plánované cesty do zahraničí, a to pouze z vážných důvodů (jako je např. úraz nebo nemoc, vážné poškození Vašeho bytu/domu), jejichž přesný výčet je uveden v čl. 11 Zvláštní části Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění č. 1/2017.

Pojišťovna Vám uhradí náklady vynaložené na dopravu nebo ubytování, které jste si objednal/a před tím, než došlo k vážné události, v důsledku které jste neuskutečnil/a plánovanou cestu.

POZOR!
Pojištění se nevztahuje na služby objednané před sjednáním pojištění.

 

Kdy pojištění zaniká?

Pojištění automaticky zaniká poslední dnem kalendářního roku, ve kterém dosáhnete 75 let, a také v případě, že zrušíte běžný účet, ke kterému se pojištění vztahuje.

 • Dále může pojištění zaniknout zejména:
 • odstoupením do 14 dnů při sjednání pojištění tzv. na dálku (= telefonicky, přes internetové bankovnictví)
 • dohodou
 • výpovědi bez udání důvodu do 2 měsíců od sjednání pojištění.
 

Jak postupovat v případě škodní události?

 

V jakých případech nebude pojistné plnění poskytnuto?

 

Kde si mohu pojištění sjednat?

 

Jaké údaje bych měl/a znát v případě, že kontaktuji asistenční službu?

 

Jsou hrazeny v rámci asistenčních služeb i telefonní hovory ze zahraničí?

 

Které sporty jsou v rámci cestovního pojištění pojištěny?

 

Kryje cestovní pojištění i těhotné ženy?

 

V případě, že mám chronické onemocnění - vztahuje se pojištění i na tyto případy?

 

Ochrání mě cestovní pojištění i v případě teroristických útoků?

 

Pojistné částky a limity pojistného plnění

Detail pojištění

Pojistné období a úhrada za pojištění

Pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Výše měsíční úhrady za pojištění je u varianty SINGLE 45 Kč měsíčně a u varianty FAMILY 69 Kč měsíčně.

 

Počátek a konec pojištění

Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hod dne následujícího po dni, kdy pojištění vzniklo. Konec pojištění se stanoví na 23.59 hodin dne, kdy došlo ke zrušení běžného účtu vedeného u pojistníka, ze kterého je placena úhrada za pojištění.

Další důvody zániku pojištění jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě č. MMB-TRAVEL 1/2016, která je k dispozici v záložce „Ke stažení“.

 

Přehled vybraných výluk z pojištění


Pojištění se nevztahuje na:

 • Škodní události vzniklé v souvislosti nebo v důsledku požívání nebo požití alkoholu nebo po aplikaci návykových, toxických či omamných látek.
 • Řízení motorového vozidla, plavidla, letadla či balónu bez příslušného oprávnění.
 • Provozování rizikových sportů bez asistence osoby disponující oprávněním k dané činnosti.
 • Provozování nebezpečných sportů, nebo létání (neplatí pro cesty registrovaných letadlem k přepravě osob jako pasažér).

Úplný seznam výluk naleznete v Rámcové pojistné smlouvě a Všeobecných pojistných podmínkách, které jsou k dispozici v záložce „Ke stažení“.

 

Asistenční služba

V případě, že budete potřebovat v zahraničí lékařské ošetření či se ocitnete v jiné tíživé situaci (ztráta zavazadel, dopravní nehoda, přepadení apod.), kontaktujte asistenční službu, a to buď osobně, nebo prostřednictvím Vašeho spolucestujícího či ošetřujícího lékaře.

Na asistenční kartě pojištěného, kterou jste obdrželi, je uvedeno kontaktní číslo na asistenční službu.

Tuto kartičku mějte při svých zahraničních cestách vždy u sebe.

Cardif Assistance  +420 234 240 244 (non – stop)

 

Oznámení pojistné události

Vyplněné oznámení o škodní události včetně originálů požadovaných dokladů zašlete bez zbytečného odkladu na adresu:

Europ Assistance, s.r.o.
Na Pankráci 1658/121
140 00 Praha 4

Kontaktujte nás

224 445 666
pracovní dny 8-16 hod

S čím Vám pomůžeme?

 • zřídíme pojištění po telefonu
 • zodpovíme otázky ohledně daného pojištění

Přímé bankovnictví

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Karty k účtům

Nechte se odměňovat až 5 %
z plateb kartou u vybraných partnerů
věrnostního programu bene+.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací

Investování

Podílové fondy jsou jednou z
nejvýhodnějších cest, jak zhodnotit
své volné finanční prostředky.

Více informací