V případě, že má klient zdarma pojištění pro případ úmrtí následkem dopravní nehody a zároveň i volitelné pojištění (Základní nebo Komplexní soubor) a dojde k pojistné události, bude mi vyplaceno pojistné plnění dvakrát?

Ne, jedná se o škodové pojištění a zbývající dlužná část úvěru, která je v případě pojistné události úmrtí předmětem pojistného plnění, bude vyplacena pouze jednou.