Jak je definováno riziko dopravní nehody v rámci pojištění pro případ úmrtí následkem dopravní nehody?

Nehoda je definována jako událost, ke které došlo v přímé souvislosti s provozem dopravního prostředku a vlivem okolností, které mají původ v jeho provozu, za předpokladu, že pojištěná osoba byla přepravována tímto dopravním prostředkem na místě k tomu určeném anebo se nacházela vně tohoto dopravního prostředku. Dopravním prostředkem se rozumí motorové nebo nemotorové vozidlo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, drážní vozidlo, plavidlo nebo letadlo.