Co je výkaz zisků a ztrát?

Povinnou součástí účetní závěrky je podle zákona o účetnictví také výkaz zisků a ztrát, který se běžně označuje jako výsledovka. Účetní jednotce (podnikateli, firmě apod.) výsledovka ukazuje, jakého ekonomického výsledku za sledované období daný subjekt dosáhl – zda byl v zisku, nebo ve ztrátě.

Výsledovka zachycuje výnosy a náklady a má předem danou strukturu. Menší subjekty, které nejsou povinny nechávat svou závěrku ověřovat auditorem, mohou výsledovku sestavovat ve zjednodušeném rozsahu.  

Výnosy a náklady

Ve finančním výkazu zisků a ztrát se objeví vše, co daný subjekt za sledované období zaplatil (náklady) nebo inkasoval (výnosy). Nejen z pohledu (soukromého) investora je patrné, že výsledovka je zásadním výkazem pro posouzení ziskovosti sledované společnosti.

Výnosy a náklady jsou ve výsledovkách tříděny podle 3 druhů činností:

- provozní činnost (hlavní činnost firmy):
   - výnosy – prodej zboží a služeb, marže (tj. rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou), úroky a pokuty vyplývající ze vztahů s odběrateli apod.,
   - náklady – materiál, spotřeba energie, mzdy, služby, údržba a opravy, cestovné, manka, daně, poplatky atd.,
- finanční činnost (úroky, investice apod.):
   - výnosy – úroky z vkladů (např. termínované vklady) apod.,
   - náklady – úroky z úvěru apod.,
- mimořádná činnost (neočekávané položky):
   - výnosy – např. náhrada za škodu způsobenou přírodní katastrofou,
   - náklady – např. škody na zařízení způsobené nečekanou živelní pohromou.

Provozní zisk

Provozní zisk společnosti lze jednoduše stanovit tak, že se od provozních výnosů odečtou provozní náklady. Získaný výsledek ukazuje, zda je provoz sledované společnosti ziskový, nebo ztrátový.

EBIT
Za touto anglickou zkratkou (Earnings before Interest and Taxes) se skrývá provozní zisk společnosti před odečtením úroků a daní. Data pro Výpočet EBIT poskytuje výkaz zisků a ztrát. EBIT umožňuje srovnávat ekonomické výsledky subjektů s odlišnou kapitálovou strukturou a nestejnou mírou zdanění.

EBITDA
Provozní zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizací (z angl. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization); jde o ukazatel hrubého zisku společnosti, od kterého byly odečteny režijní náklady. Na rozdíl od EBIT zahrnuje EBITDA ve svém výpočtu jak odpisy, tak amortizaci. Soukromí investoři často využívají EBITDA, pokud chtějí zhodnotit danou společnost včetně jejích dluhů

Výsledovka versus rozvaha

Oba tyto finanční výkazy jsou povinnou součástí účetní závěrky dané účetní jednotky.
Výsledovka (výkaz zisků a ztrát) představuje výsledky hospodaření za dané období (zpravidla 1 účetní rok). Jedná se o ukazatel tokový, tzn. že je shrnutím údajů za sledované hospodářské období. S nástupem nového sledovaného období začíná shromažďování důležitých údajů opět od začátku (od nuly).

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) ukazuje finanční schopnosti dané společnosti. Je to ukazatel stavový (zhotovován k určitému datu), zobrazující jeden daný okamžik. Na konci účetního období se sestavuje konečná rozvaha.

Oba výkazy poskytují cenné informace např. pro fundamentální analýzu daného ekonomického subjektu.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5