Co jsou aktiva a pasiva?

S pojmy aktiva a pasiva se operuje především v tzv. účetních rozvahách, tedy přehledech o majetku společnosti, které umožňují lépe posoudit finanční pozici daného subjektu. S aktivy a pasivy se však může setkat i běžná nepodnikající fyzická osoba bez povinnosti vést účetnictví.

Aktiva

Pojmem aktiva se označuje vše, co daná společnost vlastní – její majetek. Je to vše, co společnost nabyla minulými aktivitami a od čeho se očekává, že přinese ekonomický užitek v budoucnu. Podle časového kritéria lze aktiva rozdělit na 2 části:

- dlouhodobá aktiva – společnost majetek drží déle než 1 rok,
- krátkodobá aktiva – také se jim říká oběžná aktiva, daný subjekt je drží nejdéle 1 rok (tzn. po dobu 1 účetního období).

Dlouhodobá aktiva
Majetek, který společnost drží delší dobu, lze dále dělit na 3 skupiny:

- hmotná aktiva – vozidla, stroje, stavby, budovy, pozemky atd.; dlouhodobá hmotná aktiva se také někdy označují jako stálá aktiva,
- nehmotná aktiva – software, patenty, licence atd.,
- finanční aktiva – dlouhodobé investiční instrumenty (termínované vklady, cenné papíry) atd.

Krátkodobá (oběžná) aktiva
Mezi majetek, který společnost obvykle drží maximálně 1 rok, patří např. zásoby, materiál, krátkodobé pohledávky, peněžní prostředky, peníze na účtech v bankách, krátkodobé investiční instrumenty apod.

Krátkodobá aktiva se rovněž označují jako „oběžná“, protože obyčejně odrážejí provozní koloběh dané společnosti: za peníze se nakoupí zásoby nebo materiál, z nich se vyprodukují výrobky nebo služby, ty se nabídnou odběratelům – vzniknou pohledávky, po jejichž zaplacení jsou k dispozici opět peníze. A cyklus může začít znovu.

Obrat aktiv
Tento ukazatel udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za 1 rok. Jeho pomocí se zjišťuje, jak efektivně daná společnost hospodaří se svými aktivy.

Rentabilita aktiv
Rentabilita aktiv, zkráceně ROA z angl. Return on Assets poměřuje, jakého zisku bylo dosaženo s ohledem na investovaná celková aktiva. Zjišťuje se především to, jak efektivně dokáže daná společnost využít svůj majetek. Od obratu aktiv se ROA liší tím, že pracuje se ziskem, zatímco obrat aktiv s tržbami

Pasiva

Pojmem pasiva se označuje vše, z čeho byl majetek dané společnosti pořízen. Jsou to zdroje financování aktiv. Pasiva se dělí na 2 hlavní části:

- vlastní kapitál
- cizí kapitál

Vlastní kapitál
Patří sem zdroje, které společnost nezískala prostřednictvím půjčky. Konkrétně jde např. o základní vklady majitelů (závisí na formě obchodní společnosti), dary, zisky dosažené v rámci činnosti firmy apod. V případě dosažení ztrát se přirozeně objem vlastního kapitálu o tyto ztráty snižuje. Jinými slovy lze vlastní kapitál stanovit tak, že se od celkových aktiv odečte cizí kapitál.

Cizí kapitál
Patří sem aktuální závazky (dluhy) společnosti. Podle doby jejich splatnosti je lze rozdělit na:

- krátkodobé závazky – splatné do 1 roku, např. závazky vůči dodavatelům, finančním institucím, zaměstnancům, státu apod.,
- dlouhodobé závazky – splatnost nad 1 rok, např. získané úvěry, vydané dluhopisy apod. 

Aktiva a pasiva u nepodnikajících osob

I soukromé osoby mohou mít majetek, který jim přináší peněžní prostředky – mají tedy aktiva. Mezi ně patří např.:

- pronajímaná nemovitost,
- obrazy a jiné umělecké předměty (lze je v budoucnu kdykoli prodat),
- autorská práva (knihy, patenty, hudba, …),
- cenné papíry apod.

Mezi pasiva se počítá majetek, který vyrábí výdaje. Patří sem např.:

- auto užívané k soukromým účelům,
- spotřební majetek k osobnímu užití,
- obývaná nemovitost, jejíž nájem je třeba hradit druhé osobě,
- úvěr u banky,
- hypotéka apod.

Pokud se nedaří dosahovat ideálního stavu, kdy objem aktiv je vyšší než objem pasiv, je potřebné udržet obě položky alespoň v rovnováze. V opačném případě hrozí pád do dluhové spirály.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5