Co je likvidita?

Likvidita je ukazatel, který vypovídá o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze.

Obecně řečeno: čím vyšší je likvidita určitého produktu, tím rychleji se dá investice zpeněžit. Čím rychleji lze peníze získat zpět z investice, tím nižší výnosy z investice můžete očekávat.

Likvidita je velmi široký pojem a lze ji definovat z různých hledisek. Likviditu lze například chápat jako určitou vlastnost majetku (aktiv). Zjednodušeně lze říci, že majetek, který je likvidní, je snadno obchodovatelný.

Likviditu můžeme definovat také jako míru schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt v požadovaném čase a podobě všechny své splatné závazky, a to při minimálních nákladech. Likvidita je v tomto smyslu otázkou míry a času, jak je subjekt schopen dostát svým závazkům. Likvidita se v tomto případě měří pomocí ukazatelů z finanční analýzy. Likvidita je z pohledu finanční analýzy poměrový ukazatel, který lze definovat jako momentální schopnost uhradit splatné závazky.

Z pohledu firmy pak jako schopnost firmy „získat prostředky pro úhradu svých závazků přeměnou jednotlivých složek majetku před splatností závazků krytých těmito složkami“. Zjednodušeně pak lze říci, že likvidita je schopnost firmy dostát svým finančním závazkům.

Z uvedených definic je patrné, že přeměna těchto prostředků má sloužit výhradně k zajištění solventnosti a můžeme ji tak považovat za krátkodobou platební schopnost firmy. Pojem solventnost s pojmem likvidita bezprostředně souvisí. Mezi pojmy solventnost a likvidita existuje přímá závislost, ale není možné je zaměňovat. Vzájemná závislost se dá nejjednodušším způsobem vysvětlit tak, že podmínkou solventnosti je likvidita.

Z hlediska makroekonomie se tento pojem užívá v rámci burz a obchodů mezi centrální bankou s bankami, kdy centrální banka vykupuje za určitých podmínek přebytek likvidity bank. Pojem likvidita se zjednodušeně používá jako synonymum pro disponibilní peněžní prostředky.

Kontaktujte nás