Co je kapitál?

Kapitálem rozumíme vše, co vynakládáme na to, aby vznikly další hodnoty. Vůbec nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze.

Kapitál obecně jsou dříve vytvořené prostředky, které se nespotřebují, ale použijí jako vstup do další výroby pro dosažení budoucího zisku. Nazývají se také kapitálové statky. Kapitál může nabývat různých podob a významů. Jsou jím věcné statky, výrobní prostředky, peníze, cenné papíry, ale i patenty a licence, které přinášejí svému vlastníkovi zisk ve formě úroků, podílu na zisku, dividend apod. Typickým příkladem tvorby kapitálu jsou zásoby, a to nejen materiál. Kapitálem se může stát i spotřební zboží a výrobky.

Členění kapitálu

Základní kritérium pro rozlišování druhů kapitálu je jeho vlastnictví:
- vlastní kapitál – pochází od vlastníků společnosti
- cizí kapitál – jedná se o zapůjčené zdroje

Určit výši nákladů na vlastní kapitál je poměrně složité. V praxi se používají především tyto 2 modely:
- dividendový model – uplatňuje se u společností, které vyplácejí dividendy,
- model oceňování kapitálových aktiv – lze uplatnit i u společností nevyplácejících dividendy, značnou nevýhodou je nemožnost jeho uplatnění u společností, které se neobchodují na kapitálovém trhu.

Dále můžeme kapitál dělit podle způsobu jeho získávání:
- kapitál vnější (externí) – pochází od vlastníků podniku a dalších subjektů mimo podnik
- kapitál vnitřní (interní) – podnik jej vytvořil vlastní činností

Podle doby použitelnosti lze kapitál rozlišit na:
- trvalý kapitál – je k dispozici po neomezeně dlouhou dobu
- dočasný kapitál:
   – krátkodobý na dobu kratší než 1 rok
   – dlouhodobý na dobu delší než 1 rok

Dále rozlišujeme:
- finanční kapitál – hotové peníze, pohledávky, cenné papíry apod.
- reálný kapitál – stroje, budovy, materiál, licence, software apod.
 

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu, často se užívá také angl. zkratka (ROE - Return on Equity) je parametr, který ukazuje, jak velký čistý zisk vynesla každá investovaná koruna z kapitálu. Tento indikátor je důležitý zejména pro vlastníky společnosti, popř. držitele akcií, ale i pro ostatní investory. 

Rentabilita celkového kapitálu

Rentabilita celkového kapitálu, také rentabilita aktiv (ROAReturn on Assets) je parametr, který ukazuje celkovou výnosnost podniku. Na rozdíl od ROE tedy nerozlišuje, zda bylo pořízení aktiv financováno z vlastních, nebo cizích zdrojů.

Ostatní kapitálové fondy

Na tomto kapitálovém účtu se v účetnictví zaznamenávají vklady nezvyšující základní kapitál, a to jak peněžní, tak i nepeněžní; jedná se i o přijaté dary. U společností s ručením omezeným (s. r. o.) např. může být určeno ve společenské smlouvě, že společníci jsou povinni přispět peněžním vkladem nad rámec základního kapitálu – tzv. příplatky ke vkladům.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného i finančního) se v účetnictví zanášejí mezi kapitálové příjmy.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5