Co je nezaměstnanost?

Nezaměstnanost je definována jako významný ekonomický ukazatel, který je součástí tržního hospodářství. Jedná se o stav, kdy je poptávka po pracovních místech vyšší než jejich nabídka.

Kdo je označován jako nezaměstnaný
Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) je nezaměstnaný ten, kdo je starší 15 let, aktivně hledá práci a je připraven nastoupit do práce do 14 dnů. Osoba, které se najít práci nedaří, se zpravidla zaregistruje na Úřadu práce České republiky, aby mohla po předem stanovenou dobu pobírat státní podporu v nezaměstnanosti.

Mezi nezaměstnané tak nepatří např. důchodci, živnostníci, rodiče na rodičovské dovolené nebo lidé, kteří pracovat nechtějí a jsou např. „v domácnosti”.

Míra nezaměstnanosti
Vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob na celkové pracovní síle a udává se v procentech. V ČR se míra nezaměstnanosti určuje dvěma způsoby:

obecná míra nezaměstnanosti - stanovuje ji Český statistický úřad na základě šetření prováděného na reprezentativním vzorku pracovních sil.
registrovaná míra nezaměstnanosti - stanovuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů poskytovaných úřady práce.

Typy nezaměstnanosti
Mezi základní typy nezaměstnanosti patří:

frikční nezaměstnanost - dočasná nezaměstnanost související většinou s obdobím mezi ukončením jednoho pracovního poměru a nalezením nového (fluktuace zaměstnanců); pro hospodářství nepředstavuje vážnější problém.
strukturální nezaměstnanost - je zapříčiněna většími změnami ve struktuře hospodářství, např. útlumem v určité oblasti ekonomiky – uzavírání uhelných dolů apod., přebytek nezaměstnaných horníků lze pak do určité míry řešit rekvalifikací.

Operační program Zaměstnanost
Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a finanční prostředky zastřešuje Evropský sociální fond (ESF). OP Zaměstnanost pokrývá oblasti podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Zákon o zaměstnanosti
Zákon o zaměstnanosti zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5