Co je fundamentální analýza?

Fundamentální analýza je metoda, která se rozborem všech dostupných dat ovlivňujících zkoumanou společnost snaží stanovit skutečnou (vnitřní) hodnotu její akcie.

Smyslem je zjistit, zda je aktuální cena akcie na burze ve srovnání s její vnitřní hodnotou nadhodnocená, podhodnocená, nebo správně oceněná. Investor se také pokouší předpovědět budoucí vývoj na trhu.

Vnitřní hodnota akcie
Vychází se z předpokladu, že akcie každé společnostiurčitou „správnou“ cenu, která odráží hospodářskou výkonnost daného podniku a je nezávislá na tržní ceně akcie obchodované na burze. V dlouhodobém horizontu se vnitřní hodnota akcie přirozeně mění podle aktuálního vývoje společnosti na trhu. Ke stanovování vnitřní hodnoty akcie je k dispozici mnoho různých modelů a postupů.

Zdroje fundamentální analýzy
Při provádění fundamentální analýzy se vytěžují veřejně dostupné zdroje. Jde o firemní data hospodářská, účetní nebo statistická. Vedle toho se však zohledňují i faktory z oblastí ovlivňujících celkový trh, jako jsou např. politika, historie, životní prostředí, sociální aspekty atd.

Na základě toho lze fundamentální analýzu rozdělit do 3 úrovní:

  • globální fundamentální analýza – zkoumá vliv celé ekonomiky a vnějších faktorů, např. inflace, HDP, obchodní bilance, politika centrální banky, přírodní katastrofy, nezaměstnanost, politické nebo hospodářské otřesy apod.,
  • odvětvová fundamentální analýza – zkoumá vlivy odvětví, ve kterém je sledovaná společnost činná, např. hospodářský cyklus v daném odvětví, struktura trhu (konkurence), míra regulace apod.,
  • firemní fundamentální analýza – zkoumá všechna dostupná data okolo sledované firmy, např. výroční zprávy, finanční výkazy (rozvaha, výsledovka atd.), předpověď výsledků hospodaření apod. Součástí firemní analýzy je kvalitativní analýza, která hodnotí spíše subjektivní, těžko měřitelné činitele jako schopnosti managementu, hodnotu značky atd.


Do akcií z celého světa můžete investovat s podílovými fondy, plně online a navíc bez vstupního poplatku při nákupu v Internet Bance nebo Smart Bance.

Kontaktujte nás