Co je depozitář?

Pod pojmem „depozitář“ se obyčejně skrývá banka se sídlem v ČR (popř. zahraniční banka mající v tuzemsku pobočku), která průběžně kontroluje hospodaření podílového nebo jiného fondu. Správce fondu má povinnost sdělovat jí veškeré uskutečněné finanční operace a předkládat účetní uzávěrky.

Depozitář vykonává svou činnost na základě tzv. depozitářské smlouvy uzavřené mezi bankou a (investičním) fondem. Dohled nad depozitáři provádí ČNB, která jim rovněž uděluje licence.

Mezi hlavní úkoly depozitáře patří:
Péče o majetek fondu
Zřízení a vedení peněžního účtu fondu
Evidence pohybů všech peněžních prostředků v majetku fondu
Kontrola, zda nákup, prodej a stanovení hodnoty cenných papírů probíhá ve shodě se statutem fondu a se zákony

Pokud depozitář objeví nějaký rozpor, musí pozastavit každou operaci, která by mohla poškodit podílníky fondu. Rovněž má povinnost informovat o tom ČNB. V případě, že by pochybením depozitáře došlo k poškození podílníků, je tato instituce povinna způsobenou škodu nahradit.

Kontaktujte nás