Co je kapitál

Kapitálem rozumíme vše, co vynakládáme na to, aby vznikly další hodnoty. 
 
Kapitál obecně jsou dříve vytvořené prostředky, které se nespotřebují, ale použijí jako vstup do další výroby pro dosažení budoucího zisku
Kapitál může nabývat různých podob a významů. Jsou jím věcné statky, výrobní prostředkypenízecenné papíry, ale i patenty a licence, které přinášejí svému vlastníkovi zisk ve formě úrokůpodílu na ziskudividend apod. 
Typickým příkladem tvorby kapitálu jsou zásoby, a to nejen materiál. Kapitálem se může stát i spotřební zboží výrobky.  
Základní kritérium pro rozlišování druhů kapitálu je jeho vlastnictví: 

Dále můžeme kapitál dělit podle způsobu jeho získávání: 

  • kapitál vnější (externí) - pochází od vlastníků podniku a dalších subjektů mimo podnik 

  • kapitál vnitřní (interní) - podnik jej vytvořil vlastní činností 

Členění kapitálu podle doby použitelnosti: 

  • trvalý kapitál – je k dispozici po neomezeně dlouhou dobu 

  • dočasný kapitál:  

  • krátkodobý na dobu kratší než 1 roku 

  • dlouhodobý na dobu delší než 1 rok 

Dále rozlišujeme:  

  • finanční kapitál – hotové peníze, pohledávky, cenné papíry apod. 

  • reálný kapitál – stroje, budovy, materiál, licence, software apod.  

Vůbec nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze.  

Kontaktujte nás