SKUPINA MONETA: VÝSLEDKY ROKU 2016: Plnění strategie a doručení návrhu na výplatu dividendy ve výši 5 miliard

  • První výsledky MONETY jako obchodované společnosti svědčí o splnění slibů daných investorům
  • Opětovný růst úvěrového portfolia překonávající růst HDP
  • Významná tvorba kapitálu stimulující vysokou výplatu dividendy ve výši 9,80 Kč za akcii;
  • Investice do digitální transformace, které již přinášejí výsledky
  • Oddělení od skupiny GE se podaří dokončit o 6 měsíců dříve oproti plánu a navíc s nižším rozpočtem


Tomáš Spurný, Generální ředitel a Předseda představenstva, řekl:

„Jsem rád, že mohu oznámit, že jsme v roce 2016 dosáhli významného pokroku v naplňování našich strategických a finančních závazků, které jsme si stanovili při IPO – a to navzdory náročnému konkurenčnímu prostředí.  Naše retailové i komerční portfolio je opět v růstu. A to vše s důrazem na obezřetné řízení rizik vedoucí k významnému zlepšení kvality úvěrů. Další naší silnou stránkou zůstává kapitálová přiměřenost s poměrem CET1 na úrovni 20,5 %. Takového výsledku jsme dosáhli díky našim iniciativám na uvolnění kapitálu, jež jsme navíc dokončili s výrazným předstihem před plánovaným termínem dokončení.  20,5 významně převyšuje náš interní cíl ve výši 15,5 %. MONETA se díky tomu stává jednou z nejlépe kapitalizovaných institucí v České republice i v Evropě a má tak možnost navrhnout dividendu pro akcionáře ve výši 9,80 Kč za akcii, což značí výnos téměř 12 % z konečné ceny akcií v roce 2016.“

„Rozvoj digitálních kapacit MONETY je maximální prioritou pro dlouhodobé fungování našeho obchodního modelu s potenciálem vylepšit a odlišit naše produkty a s tím související zákaznickou zkušenost. V současnosti se nám skvěle daří budovat naše internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví i webový portál, čímž posilujeme naši schopnost udržet si stávající a přilákat nové klienty. Rovněž významně investujeme do našich IT systémů, abychom dosáhli automatizace našich firemních procesů.“

„I nadále klademe velký důraz na řízení nákladů. Podařilo se nám snížit celkové náklady o 8 % a udržet poměr nákladů k výnosům ve výší 46 %.  Tohoto úspěchu jsme dosáhli navzdory výdajům na oddělení od korporace a zvýšeným investicím do naší digitální platformy. Výkonnost našich zaměstnanců podpořená incentivními schématy a cenovou politikou vedla k solidnímu nárůstu v produkci objemů napříč jak retailovým tak i SME segmentem.”

„Závazek managementu výrazně zlepšit kvalitu našich aktiv byl splněn, když jsme snížili objem nesplácených úvěrů o 47 %, což vedlo k poklesu poměru nesplácených úvěrů z 11,7 % na 6,3 %. Zároveň jsme si udrželi zdravou míru celkového krytí nesplácených úvěrů ve výši 82,5 %. Naše náklady na úvěrové riziko zůstaly velmi nízko na úrovni 84 bazických procentních bodů, což je v souladu s informacemi poskytnutými trhu a investorům ve třetím kvartálu.

„Učinili jsme dobrý pokrok při prvních významných krocích na naší cestě k přeměně v plně nezávislého, veřejně obchodovaného českého bankovního šampiona. I nadále je naším dlouhodobým cílem návrat banky k udržitelnému růstu v oblasti úvěrů pro retailové a komerční klienty a malé firmy. Kromě toho se bude banka snažit o akceleraci růstu z minulých let, kterým zastavíme výše zmíněné oslabení v našich příjmech. Tento přístup je ztělesněním našeho závazku doručovat stabilní a předvídatelné dividendy našim akcionářům v souladu s naší dividendovou politikou ustanovenou v roce 2016.“


Návrat k růstu

Navzdory náročnému konkurenčnímu prostředí dosáhla MONETA pokrok při plnění cílů a závazků stanovených po procesu IPO. Hrubý objem splácených úvěrů za toto období vzrostl o 4,1 %, čímž překonal růst HDP v České republice a dosáhl zvlášť dobré úrovně nových objemů úvěrů v některých klíčových segmentech, jako například hypotéky, spotřebitelské úvěry a půjčky pro malé a střední firmy.

V segmentu retailových půjček si společnosti MONETA v loňském roce udržely svou pozici, což vedlo k 20% tržnímu podílu v oblasti nových objemů nezajištěných spotřebitelských úvěrů. Čistý podíl retailových splácených úvěrů stoupl o 3 %. Produkce nových spotřebitelských úvěrů vzrostla meziročně o 21 %. Objem nových hypoték vzrostl o 68 %, a to zejména díky rozšíření hypotečních týmů a expanzi sítě hypotečních zprostředkovatelů. Nové objemy retailových úvěrů na koupi vozidel a příslušenství také stouply, a to o 26 %. Všechna tato růstová čísla značí úsilí vedení ukotvit MONETU mezi vedoucími hráči na trhu retailových úvěrů. Podporou jim jsou údaje svědčící o spokojenosti zákazníků „net promoter score“ dosahující úrovně 28. Tento rozmach více než vyvažuje pokles v prodeji kontokorentů a kreditních karet způsobený konsolidacemi těchto produktů a rovněž preferencemi klientů ve prospěch splátkových úvěrových produktů.

Divize komerčního bankovnictví i nadále zaznamenává nejvyšší růst v oblasti půjček v historii banky. Celkový objem čistých splácených úvěrů dosáhl 56,7 mld. Kč, což je nárůst o 5,3 %. Zaměření MONETY na podporu malých a středních firem, které jsou tahounem české ekonomiky, začíná přinášet znatelné výsledky. Nové objemy nezajištěných splátkových úvěrů vzrostly meziročně o 46,6 %. Tento nárůst byl podpořen solidním výkonem v oblasti investičních úvěrů, jež vzrostly o 16,5 %. Základní kámen komerčního portfolia – segment zemědělství – zaznamenal meziročně nárůst čistých balancí investičních úvěrů o 10,1 %, přičemž hodnoty u úvěrů a leasingů společnosti MONETA Auto stouply o 6,6 %.

V souladu se svou strategií na řízení nesplácených úvěrů (NPL) banka snížila celkový objem NPL o 47 %, což vedlo k poklesu poměru NPL na celkových úvěrech z 11,7 % na 6,3 %. I přes celkovou redukci nesplácených úvěrů se podařilo udržet celkovou míru krytí NPL na obezřetných 82,5 %. Náklady na úvěrové riziko současně zůstaly na nízké úrovni 84 bazických procentních bodů, a to v důsledku nasazení přiměřených zdrojů v raném a pozdním vymáhání pohledávek i díky odprodejům částí portfolia.


Finanční výkonnost a dividendy

Čistý zisk dosáhl 4,1 mld. Kč a banka doručila návratnost hmotného vlastního kapitálu (ROTE) ve výši 15,3 %. Tohoto úspěchu jsme dosáhli i navzdory tomu, že rok 2016 byl rokem nastavení nové strategie pro banku po procesu IPO a oddělení od bývalého akcionáře. V roce 2016 banka profitovala z mimořádného příjmu pramenícího z odprodeje akcií společnosti Visa a majetkové účasti na Pražské burze cenných papírů v hodnotě 279 miliónů Kč před zdaněním.

Náročné konkurenční prostředí v segmentu retailového i komerčního bankovnictví vedlo k poklesu čisté úrokové marže z 6,7 % na 5,9 %. Tu nejvíce ovlivnilo vyrovnání cen u spotřebních úvěrů v retailovém segmentu. Banka zároveň čelila silnému konkurenčnímu tlaku ve všech produktových kategoriích komerčního bankovnictví. Čistý příjem z úroků dosáhl 8,3 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 10,8 %.

MONETA si udržela silnou strukturu, vysokou likviditu a konzervativní profil své rozvahy. Banka i nadále drží úctyhodný ukazatel krytí likvidity ve výši 161 %, skládající se primárně z hotovosti a investic do vysoce kvalitních českých vládních dluhopisů. Síla naší rozvahy umožňuje realizaci dividendové politiky i budoucí růst úvěrů v komerčním i retailovém segmentu. V průběhu roku 2016 banka také dosáhla solidního růstu klientských vkladů (meziroční nárůst o 7 %). Zároveň však zůstává plně samofinancovanou institucí (poměr vkladů k úvěrům je 96,2 %).

V lednu 2017 banka získala hodnocení na investičním stupni od ratingových agentur Moody’s a Standard & Poor’s, v obou případech se stabilním výhledem, což jí do budoucna dláždí cestu k potenciální diverzifikaci zdrojů financování.

MONETA zůstává jednou z nejlépe kapitalizovaných bankovních institucí v českém bankovním sektoru. Její ukazatel CET1 se zvýšil z 17,7 % na 20,5 %, což je významně výš, než cíl na úrovni 15,5 % nastavený vedením společnosti. Jedná se převážně o výsledek předčasného splnění tří významných kapitálových aktivit, které byly dokončeny dvanáct měsíců před plánovaným termínem. Tyto kapitálové aktivity vedly ke snížení poměr rizikově vážených aktiv k celkovým aktivům (RWA) z 90,4 % v roce 2015 na 73,2 % v roce 2016 a došlo tak k uvolnění kapitálu ve výši 2,8 mld. Kč. Množství přebytečného kapitálu vzrostlo na 5,5 mld. Kč a je k dispozici pro rozdělení dividend, růst úvěrového portfolia, investic do nehmotných aktiv a zavedení mezinárodních standardů finančního reportingu IFRS9. Na základě těchto úspěchů vedení společnosti zamýšlí navrhnout dividendu ve výši 5 mld. Kč, což odpovídá 9,80 Kč za akcii ze zisku za rok 2016 po zdanění a nerozděleném zisku.


Oddělení od GE a investice do digitálního potenciálu

Proces oddělení od skupiny GE, zahrnující IT, vztahy s investory, GE Financial Markets a rebranding, pokračuje úspěšně a jeho dokončení očekáváme v roce 2017, šest měsíců před plánovaným termínem. V souladu s širším závazkem k nákladové efektivitě řídí vedení společnosti pečlivě i všechny výdaje spojené s procesem oddělování od GE a díky tomu předpokládáme jeho dokončení v rámci stanoveného rozpočtu ve výši 1 mld. Kč.

Další prioritou, která tvoří základy strategie společnosti MONETA, je digitalizace distribuční platformy banky, do které banka hodlá investovat 600 milionů korun během tří let. Klíčové aktivity, jak ty nedávno dokončené, tak i budoucí, zahrnují:

  • Rebranding veškerých externích webových stránek kompletně dokončený během druhého a třetího čtvrtletí 2016, celková přestavba webu je plánována na rok 2017 s cílem optimalizace efektivnosti prodeje,
  • Proces registrace nového klienta a otevření běžného účtu kompletně online, přičemž plán spuštění je ve druhém čtvrtletí 2017,
  • Vývoj nových služeb, který podle plánu pro nadcházející měsíce zahrnuje NFC platby na zařízeních s operačním systémem Android; cestovní pojištění v mobilu; a před-schválené online půjčky pro stávající retailové klienty a malé firmy.

Investice do digitální strategie nám přinesla okamžité a povzbudivé výsledky. Od svého spuštění zaznamenala aplikace pro mobilní bankovnictví Smart Banka přes 123 000 stažení a 72 000 aktivací během prvních šesti měsíců. Investice do digitálních inovací má za cíl posílit získávání dat a analýzu zákaznického chování a v důsledku tak pomoci bance poznat lépe své klienty při přeměně z reaktivního na proaktivního poskytovatele bankovních služeb. Tím se posílí schopnost MONETA připravit nabídku na míru jednotlivým potřebám zákazníků a zvýšit tak efektivitu produktů v oblasti karet, osobních půjček, hypoték a financování vozidel. Včasné zavedení těchto novinek je zdrojem konkurenční výhody MONETY a banka se do budoucna dívá se sebedůvěrou. Přináší totiž svým zákazníkům skutečně multikanálovou zákaznickou zkušenost.

Kromě svých digitálních kapacit MONETA neustále zlepšuje svůj vztah se současnými i potenciálními klienty. MONETA dosáhla zvýšení komerčního a udržení retailového výsledku ukazatele Net Promoter Score, a to i přes rebranding a oddělení od skupiny GE. Toto dokazuje hodnotu, kterou klienti přikládají profesionálním službám, kterých mohou využívat v síti 230 poboček a nonstop podpoře, které se jim dostává díky call centru banky.

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát a ostatního úplného výsledku hospodaření za období 12 měsíců končících 31. prosince 2016

 

 

Prezentace ročních výsledků za rok 2016 ze strany vedení společnosti začne v 9:30 CET.

Tel.číslo:
CZ +420 228882950
US +1 8778874163
UK +44 2030432440

PIN kód: 60267803#

 

Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.
Tiskové oddělení
Lucie Leixnerová
lucie.leixnerova@moneta.cz
+420 224 442 389 / +420 724 557 221

 

Vztahy s investory
Pavel Kodytek
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

 

FTI Consulting

 

International
Neil Doyle / Mitch Barltrop / Jess Colman
neil.doyle@fticonsulting.com / mitch.barltrop@fticonsulting.com / jessica.colman@fticonsulting.com
+44 777 1978 220 / +44 780 7296 032 / +44 203 727 1102