Co je úvěr?

Financování prostřednictvím úvěru znamená okamžitý převod předmětu leasingu do vlastnictví klienta, který je vykazován v rozvaze, a tím jsou splněny podmínky pro čerpání dotací ze státního rozpočtu či z některého z Evropských strukturálních fondů. Tento způsob financování umožňuje klientovi jednorázový odpočet DPH z plné pořizovací ceny již v okamžiku pořízení předmětu, čímž dochází k uvolnění prostředků pro další investice nebo se nabízí možnost využít vratky DPH k mimořádné splátce úvěru.


Standardním zajišťovacím instrumentem je zajišťovací převod vlastnického práva, na základě kterého je po dobu splácení převedeno vlastnictví na poskytovatele úvěru v kombinaci se smlouvou o výpůjčce, na základě které klient zahrne předmět do svého majetku a účtuje o něm.