Co je depozitář?

Pod pojmem „depozitář“ se obyčejně skrývá banka se sídlem v ČR (popř. zahraniční banka mající v tuzemsku pobočku), která průběžně kontroluje hospodaření podílového nebo jiného fondu. Správce fondu má povinnost sdělovat jí veškeré uskutečněné finanční operace a předkládat účetní uzávěrky.

Depozitář vykonává svou činnost na základě tzv. depozitářské smlouvy uzavřené mezi bankou a (investičním) fondem. Dohled nad depozitáři provádí ČNB, která jim rovněž uděluje licence.

Mezi hlavní úkoly depozitáře patří:
Péče o majetek fondu
Zřízení a vedení peněžního účtu fondu
Evidence pohybů všech peněžních prostředků v majetku fondu
Kontrola, zda nákup, prodej a stanovení hodnoty cenných papírů probíhá ve shodě se statutem fondu a se zákony

Pokud depozitář objeví nějaký rozpor, musí pozastavit každou operaci, která by mohla poškodit podílníky fondu. Rovněž má povinnost informovat o tom ČNB. V případě, že by pochybením depozitáře došlo k poškození podílníků, je tato instituce povinna způsobenou škodu nahradit.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5