Co dělat při zesplatnění úvěru?

K zesplatnění úvěru dochází například, pokud se klient dostane do vážných problémů se splácením a není schopen dostát svým závazkům nebo uvede nepravdivé údaje.

zesplatnění nedochází příliš často a banka k tomuto radikálnímu a pro klienta nepříjemnému řešení přistupuje až tehdy, když jsou všechny ostatní možnosti vyčerpány. Banka prohlásí svým rozhodnutím dluh klienta za ihned splatný (zesplatní) a vyzve klienta, aby do určitého data uhradil zbývající dlužnou částku úvěru. Pokud dluh není včas splacen, Banka může splatný dluh vůči klientovi vymáhat i prostřednictvím třetích osob a pohledávku může také dále postoupit 3. straně.


Banka může přistoupit k zesplatnění také v případě, pokud se prokáže, že klient v žádosti o úvěr poskytl nepravdivé informace. Specifické podmínky a situace, ve kterých banky přistupují ke zesplatnění úvěru, bývají popsány ve smlouvě o úvěru.


Pokud má klient problém se splácením úvěru, měl by to okamžitě sdělit bance. Jedině tak je možné najít řešení problému. Banka může přistoupit na nový splátkový kalendář, a tak usnadnit klientovi splácení. Jednou z možností, jak se vyhnout problémům se splácením, je sjednání Pojištění schopnosti splácet úvěr na samém začátku, tedy při sjednávání úvěru.