Co je zhodnocení investice

Podstatou hodnocení každé investice je porovnání kapitálových výdajů a příjmů, které investice přinese.

Jde vlastně o rozpočtování jednorázových nákladů na investici (kapitálových výdajů) a ročních příjmů, které investice přinese (kapitálových příjmů) za období životnosti investice. Konečným výsledkem rozpočtování je rozhodnutí, zda investici uskutečnit nebo při hodnocení více investičních variant, kterou variantu realizovat.
Výnos je zhodnocení vložených peněz od počátku investování. Každý investor přirozeně investuje s cílem získat co nejvyšší zhodnocení svých investic.

K hodnocení efektivnosti investic můžeme použít těchto základních metod:
1. metoda výnosnosti investice
2. metoda doby splacení respektive doby návratnosti
3. metoda čisté současné hodnoty,
4. metoda vnitřního výnosového procenta

Metody hodnocení investic se obvykle dělí na dvě skupiny. První jsou statické metody, které nepřihlížejí k působení faktoru času a používají se u projektů s krátkou dobou životnosti. Ke statickým metodám patří zejména metoda výnosnosti investice a metoda doby splacení.

Mezi dynamické, které berou v potaz faktor času, patří zejména metoda diskontované doby splacení, metoda čisté současné hodnoty a metoda vnitřního výnosového procenta. Magický trojúhelník investování je syntézou těchto tří kritérií, protože nelze dosáhnout všeho najednou v optimální míře. Pro vyšší výnos musíme akceptovat vyšší riziko a naopak. Při nízkém riziku je třeba počítat s nižším zhodnocením.

Kontaktujte nás