Co je insolvence?

Insolvence je neschopnost dlužníka splácet své závazky. Dlužníkem může být jak soukromá osoba, tak podnikatel nebo firma.

Insolvenční řízení
Jedná se o druh soudního řízení, které určí způsob vypořádání dluhů, aby všichni věřitelé byli v nejvyšší možné míře uspokojeni.

Jak se liší insolvence od exekuce
Rozdíl mezi exekucí a insolvencí je v tom, že exekuce kryje pohledávky pouze jednoho věřitele, zatímco insolvence pohledávky všech věřitelů.

Insolvence fyzických osob
Pokud se insolvence týká fyzických osob, může probíhat dvěma způsoby. Tím prvním je řešení úpadku formou oddlužení, kterou mohou využít fyzické osoby a také manželé. Podmínkou oddlužení je úhrada alespoň 30 % dluhů během 5 let prostřednictvím splátkového kalendáře. Po pěti letech pak mohou být zbylé závazky dlužníkovi odpuštěny. Návrh na povolení oddlužení může na sebe podat pouze dlužník.

Druhý způsob řešení úpadku je formou konkursu. Účelem konkursu je zpeněžení majetkové podstaty, to znamená prodej veškerého majetku, který do ní náleží, a následné uspokojení věřitelů.

Insolvence právnických osob
Insolvence právnických osob se řeší konkursem, nebo reorganizací. Při konkursu dochází stejně jako u fyzických osob k prodeji majetku dlužníka. Řešení úpadku formou reorganizace je možné pouze u větších firem. Během reorganizace nedochází k zániku právnické osoby, ale naopak k ozdravení podniku. Právnická osoba dále provozuje svou činnost a podle reorganizačního plánu vypořádává své dluhy.

Kontaktujte nás