Výsledky skupiny MONETA za rok 2018

MONETA dosáhla čistého zisku 4,2 miliardy Kč, meziroční nárůst o 7,1 %; vedení společnosti plánuje navrhnout dividendu ve výši 6,15 Kč na akcii

- Konsolidovaný čistý zisk ve výši 4,2 miliardy Kč, návratnost hmotného kapitálu 17,9 %
- Vedení plánuje navrhnout dividendu ve výši 6,15 Kč na akcii
- Čisté úrokové výnosy ve výši 7,4 miliardy Kč meziročně vzrostly o 0,6 %
- Prodej historických nevýkonných úvěrů v roce 2018 přinesl zisk před zdaněním ve výši 1,1 miliardy Kč
- Provozní náklady 4,9 miliardy Kč, meziroční pokles o 1,9 %
- Náklady na riziko 274 milionů Kč, meziroční pokles o 28,1 %
- Potvrzen cíl managementu na kapitálovou přiměřenost ve výši 15,5 % pro rok 2019
- Meziroční nárůst hrubých výkonných úvěrů o 14,4 % zejména díky silnému růstu v retailovém segmentu a solidnímu růstu v komerčním segmentu
- Meziroční nárůst klientských vkladů o 13 %

MONETA dnes zveřejnila konsolidovaný čistý zisk za rok 2018 ve výši 4,2 miliardy Kč (nárůst o 7,1 % oproti roku 2017) a návratnost hmotného kapitálu 17,9 % (nárůst o 190 bazických bodů oproti roku 2017). Vedení společnosti plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2018 ve výši 3,1 miliardy Kč, což představuje výplatní poměr ve výši 75 %.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA, uvedl: „Je mi potěšením komentovat naše pozitivní finanční výsledky za rok 2018. Především jsme dosáhli čistého zisku 4,2 miliardy Kč, naše čisté úrokové výnosy se vrátily k růstu a společně s úspěšným prodejem historických nevýkonných úvěrů přispěly k vyšším celkovým provozním výnosům na úrovni 10,2 miliardy Kč. Důsledným řízením nákladů jsme dosáhli jejich snížení meziročně o 1,9 % na 4,9 miliardy Kč. Náklady na riziko jsme udrželi na nízké úrovni 21 bazických bodů, a to zejména díky prodeji historických nevýkonných úvěrů a příznivému makroekonomickému prostředí. Během loňského roku jsme získali 31 300 klientů a dále jsme o 3,3 % meziročně zvýšili podíl zákazníků, pro které jsme primární bankou. Na základě našich skvělých výsledků plánujeme navrhnout dividendu ve výši 6,15 Kč na akcii. Děkuji našim zaměstnancům a členům vedení za dosažení vynikajících výsledků.“

DIGITÁLNÍ PRODUKTY
Úspěšná digitální strategie umožnila Bance racionalizovat pobočkovou síť, včetně uzavření 25 obchodních míst v roce 2018, a tím dosáhnout cílů stanovených v digitální distribuční strategii zveřejněné v prosinci 2017 a aktualizované v prosinci 2018. Zároveň MONETA úspěšně spustila digitální platformu pro distribuci úvěrových a depozitních produktů prostřednictvím třetích stran, což umožní Bance do budoucna optimalizovat její náklady.

V průběhu roku 2018 Banka sjednala spotřebitelské úvěry online v objemu 6,1 miliardy Kč a to se podílelo z 32 % na celkové produkci nových spotřebitelských úvěrů ve srovnání s 18 % v roce 2017. Z toho 1,6 miliardy Kč bylo v roce 2018 sjednáno plně online prostřednictvím oceňované mobilní aplikace Smart Banka a internetového bankovnictví; meziročně se jedná o nárůst ve výši 177,5 %. Zároveň celkem 155 tisíc stávajících retailových klientů má plně online k dispozici předschválené limity nezajištěných úvěrů v souhrnném objemu 39 miliard Kč.

Úvěry pro podnikatele a malé firmy sjednané online v roce 2018 představovaly celkem 618 milionů Kč a dosáhly podílu 23 % na celkovém objemu úvěrů pro podnikatele a malé firmy oproti 15 % v roce 2017. Z toho 141 milionů Kč bylo sjednáno plně online prostřednictvím mobilního a internetového bankovnictví, což představuje meziroční růst o 158,5 %. Celkem 23 200 stávajících klientů z řad podnikatelů a malých firem má nyní plně online k dispozici předschválené úvěrové limity v souhrnné výši 6 miliard Kč.

Počet registrovaných uživatelů Smart Banky meziročně významně vzrostl o 42 % a dosáhl 265 tisíc na konci roku 2018. V souladu s touto rychle rostoucí oblibou digitálního bankovnictví se zvýšil i podíl transakcí provedených tímto kanálem meziročně na 19,5 % z 12,3 % v předchozím roce.

V roce 2018 Banka úspěšně spustila řadu produktů, které lze sjednat plně online, například kreditní kartu pro komerční klienty, spotřebitelské úvěry přes Smart Banka, předschválení žádostí o hypoteční úvěry pro finanční zprostředkovatele nebo úvěry pro zcela nové klienty Banky z řad podnikatelů a malých firem. Banka zavedla digitální proces zakládání běžných účtů a sjednávání spotřebitelských úvěrů s využitím tabletu pro finanční zprostředkovatele a strategického partnera, Českou pojišťovnu / Generali. Dále, nové webové stránky www.moneta.cz zaznamenaly v prosinci 2018 meziroční nárůst přirozené návštěvnosti o 111 %, což významně přispělo ke snížení akvizičních nákladů na nové úvěry.

MONETA pokračovala v posilování své pozice skutečného digitálního šampiona pro retailové klienty, podnikatele a malé firmy na českém bankovním trhu. Jako další produkt plánuje Banka v prvním čtvrtletí 2019 spustit plně online kontokorentní úvěr a pokrýt jím potřeby klientů se zájmem o malé či krátkodobé úvěry.

RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ
MONETA dosáhla meziročně dvouciferného nárůstu balance u retailových výkonných úvěrů o 22,1 % na 74,8 miliardy Kč. Ten byl zajištěn zejména skvělým růstem hypotečních úvěrů (meziročně o 55,8 % na 31,4 miliardy Kč), doplněný solidním výsledkem spotřebitelských úvěrů (meziročně o 7,4 % na 37 miliard Kč) a financováním automobilů (meziročně o 5,3 % na 2,9 miliardy Kč).

Tržní podíl Banky u hrubých hypotečních úvěrů vzrostl v roce 2018 na 2,8 % (oproti 2 % v roce 2017). Ve stejném období dosáhl tržní podíl Banky na produkci nových hypoték 8 %, což potvrdilo pozici Banky jako jednoho z pěti největších poskytovatelů hypoték v České republice. Tržní podíl u spotřebitelských úvěrů mírně poklesl na 18,8 % na konci roku 2018 z původních 19,3 % na konci roku 2017, což  bylo i částečně ovlivněno prodejem historických nevýkonných úvěrů.

Silný meziroční růst vkladů retailových zákazníků o 13,7 % překonal růst trhu (meziroční nárůst o 9,8 %) a MONETA tak v roce 2018 zvýšila tržní podíl na 3,9 %. Banka i nadále pokračuje v optimalizaci své pobočkové sítě, včetně úpravy 12 poboček do nového moderního vzhledu a instalace 26 nových vkladových bankomatů.

Během roku 2018 MONETA získala 23 500 nových klientů (čistý přírůstek po odečtení odchozích klientů), což je o 23 % lepší výsledek než v předchozím roce.

SEGMENT ŽIVNOSTNÍKŮ, PODNIKATELŮ A MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM
MONETA dosáhla v roce 2018 v oblasti portfolia komerčních výkonných úvěrů meziročního nárůstu balance o 6,7 % na celkových 65,3 miliardy Kč. Růst portfolia komerčních úvěrů byl díky pokračujícímu nárůstu v segmentu podnikatelů a malých firem podpořen silnými výsledky investičních úvěrů. Balance úvěrů pro podnikatele a malé firmy meziročně vzrostla o 63,1 % na 4,5 miliardy Kč. Investiční úvěry vzrostly meziročně o 6,4 % na 36,6 miliardy Kč.

Během roku 2018 MONETA získala 7 800 klientů z řad podnikatelů a malých firem (čistý přírůstek po odečtení odchozích klientů) , což je o 21 % lepší výsledek než rok předtím.

PROVOZNÍ VÝNOSY
MONETA vykázala v roce 2018 celkové provozní výnosy ve výši 10,2 miliardy Kč, což představuje meziročně pokles o 1,7 %. Z toho 7,4 miliardy Kč tvoří čisté úrokové výnosy, které se vrátily k růstu, a obrátil se tak negativní trend klesajících úrokových výnosů během posledních osmi let. Neúrokové výnosy ve výši 2,8 miliardy Kč poklesly meziročně o 7,3 % a byly ovlivněny nižšími příjmy z odepsaných nevýkonných úvěrů vlivem prodeje značného objemu nevýkonných úvěrů v posledních dvou letech.

ŘÍZENÍ NÁKLADŮ
Provozní náklady klesly v roce 2018 meziročně o 1,9 % na 4,9 miliardy Kč, a to i navzdory mzdové inflaci a vyšším nákladům na odpisy a amortizaci. Během roku 2018 klesly personální náklady meziročně o 5,4 % na 2,3 miliardy Kč zejména z důvodu meziročního poklesu průměrného počtu zaměstnanců o 3,5 %. Administrativní a ostatní provozní náklady poklesly meziročně o 6,3 % na 1,9 miliardy Kč. Odpisy a amortizace vzrostly meziročně o 47,3 % na 610 milionů Kč vzhledem k investicím do bankomatové a pobočkové sítě, IT platforem a digitálních produktů.

ŘÍZENÍ RIZIKA
MONETA pokračovala ve zlepšování svých aktiv prostřednictvím úspěšné monetizace historických nevýkonných úvěrů v nominální hodnotě 5,3 miliardy Kč, které v roce 2018 vytvořily zisk před zdaněním ve výši 1,1 miliardy Kč, z čehož 678 milionů Kč bylo zohledněno v nákladech na riziko. V důsledku toho klesl poměr nevýkonných úvěrů z 4,1 % v roce 2017 na 2,8 % v roce 2018. Vedle prodeje historických nevýkonných úvěrů byly náklady na riziko Banky pozitivně ovlivněny rovněž příznivým úvěrovým prostředím. Celkové náklady na riziko se tak udržely na nízké úrovni 21 bazických bodů, což v absolutním vyjádření představuje 274 milionů Kč. Náklady na riziko očištěné o dopad z prodejů historických nevýkonných úvěrů jsou ve výši 72 bazických bodů za rok 2018.

DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY
MONETA usilovala o snižování své uhlíkové stopy, hledala zodpovědný postoj k životnímu prostředí a podporovala zodpovědný přístup mezi svými zaměstnanci, dodavateli a zákazníky. „Dobrovolně jsme se zavázali snížit naši uhlíkovou stopu o 35 % do roku 2020. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle, je přechod většiny naší firemní flotily automobilů se spalovacím motorem na elektromobily. Na konci roku 2018 jsme provozovali 56 elektromobilů, což z nás udělalo jasného lídra ve firemní elektromobilitě v České republice. Rovněž jsme přestěhovali naši pražskou centrálu do budovy zrenovované plně v souladu s nejnovějšími standardy v oblasti životního prostředí. Věřím, že tyto iniciativy budou mít dlouhodobě pozitivní dopad na svět, ve kterém žijeme i pracujeme,“ uvedl Tomáš Spurný.

Jelikož je společenská odpovědnost nedílnou součástí podnikání Banky, podporuje své zaměstnance, aby se v průběhu roku zapojili jako dobrovolníci ve prospěch jejich komunit a neziskových organizací. Téměř 300 dobrovolníků MONETA odpracovalo více než 2 500 hodin pro místní komunity a v roce 2018 podpořilo projekty 65 neziskových organizací. MONETA poskytla v roce 2018 skoro 5 milionů Kč 59 organizacím a iniciativám, které navrhli a podpořili zaměstnanci.

MONETA je také hrdým generálním partnerem Českého tenisového svazu a pomáhá najít a finančně podpořit nové české tenisové talenty mezi mladou generací.

VÝHLED

MONETA dnes zveřejnila výhled na své střednědobé cíle a odhady mangementu týkající se předpokládaných finančních výsledků. Tyto cíle jsou založeny na interních a externích předpovědích různých makroekonomických ukazatelů, jako jsou úrokové sazby, hrubý domácí produkt, nezaměstnanost a celkový vývoj české ekonomiky stejně jako bankovního trhu. Do plánování vstupuje řada různých odhadů, kvůli kterým nemohou být předpokládané výsledky považovány za garantované. Nejnovější výhled zahrnuje:

Výhled

Pozn: Výhled managementu na střednědobé cíle zohledňuje pouze organický růst, tzn. bez zahrnutí zamýšlené akvizice společností Air Bank a českého a slovenského Home Creditu. (1) Výhled pro rok 2020 zveřejněný 7. února 2018; (2) Výhled pro rok 2020 představuje revidovaný výhled ze 7. února 2018; uvedený v prezentaci hospodářských výsledků za 4Q 2017; (3) Za předpokladu 75% poměru výplaty dividendy a schopnosti udržení ukazatele kapitálové přiměřenosti na úrovni 15,5 %. Navíc, výplata dividendy uvedené ve výhledu závisí na finančních výsledcích Skupiny za roky 2019 až 2021 a podléhá omezením stanovených korporátním právem, regulací či regulátorem a souhlasu valné hromady.

POZNÁMKA: Výše uvedené ukazatele finančního a obchodního výkonu byly čerpány z relevantních střednědobých plánů schválených vedením Banky a projednány s dozorčí radou Banky.


Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát a dalších výsledků hospodaření za období končící 31. prosincem 2018

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát a dalších výsledků hospodaření za období končící 31. prosincem 2018


Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty


Manažerská prezentace k výsledkům za celý rok 2018 začne v 9:00 hodin středoevropského času ve středu 6. února 2019.

Telefonní čísla pro účastníky:

CZ +420 225 439 717
US +1 844 2860 643
UK +44 207 194 3759


Účastnický PIN kód: 17846888#

Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Jakub Švestka
media@moneta.cz
+420 224 442 897 / +420 702 209 386

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

Media advisor:
Brunswick Group
Charles Pretzlik / Robin Wrench
MONETA@brunswickgroup.com
44 (0) 20 7404 5959