Etické kodexy a ochrana spotřebitele

Jednoznačně podporujeme uplatňování etického přístupu ke klientům a zjednodušování administrativy požadované od klientů.

Etický kodex představuje základ kultury společností Skupiny MONETA a upravuje základní pravidla chování a hodnoty společností Skupiny MONETA. Dále jsme se také oficiálně připojili k etickým kodexům České bankovní asociace, jejichž cílem je stanovit obecné etické normy v bankovním sektoru a základní pravidla chování mezi bankami a klienty.

Etický kodex společností Skupiny MONETA

Hodnoty společnosti

Etický kodex společností Skupiny MONETA

Transparentní chování
Při prodeji produktů a služeb dbáme na čestné a transparentní jednání. Námi poskytovaná doporučení jsou upřímná a poctivá. Naši klienti či obchodní partneři jsou námi vždy informováni i o možných rizicích.

Řešení stížností
Veškeré reklamace, stížnosti či zpětnou vazbu řešíme s náležitou péčí a v souladu s reklamačními řády společností Skupiny MONETA.

Prevence praní špinavých peněz a financování terorismu
Buďte obezřetní a všímejte si podezřelých příznaků. Vždy jednejte v souladu s platnými právními předpisy.

Ochrana hospodářské soutěže a vztahy s konkurencí
Nikdy se s konkurencí nedomlouvejte na stanovení cen, manipulaci cenových nabídek nebo rozdělení zákazníků, projektů nebo oblastí.

Nevhodné platby
Neuplácejte, nepřipusťte uplácení a nenechte se uplatit. Sledujte jednání třetí strany.

Příspěvky politickým subjektům a dobročinným organizacím; sponzoring Jakékoliv příspěvky finančního i nefinančního charakteru politickým stranám, jednotlivcům či kandidátům jsou zakázány.

Veřejné zakázky
Při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vyhýbejte i pouhému zdání nepatřičného chování. Dodržujte nejvyšší míru čestnosti a transparentnosti.

Prevence střetu zájmů
Jednejte při plnění pracovních úkolů nestranně, zejména při rozhodování se nenechte ovlivnit osobními zájmy ani pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Vyhněte se směřování zakázek k firmě vlastněné nebo řízené vaším příbuzným či blízkým přítelem.

Ochrana osobních údajů a důvěrných informací; mlčenlivost
Chraňte veškeré informace o klientech, obchodních partnerech i zaměstnancích proti neoprávněnému užití, zveřejnění, pozměnění či zničení. Neumožněte přístup do prostor či do informačních systémů neoprávněným osobám. Chraňte svá přístupová hesla.

Vnitřní informace a obchodování s akciemi, tzv. insider trading
Nikdy nekupujte, neprodávejte ani nikomu nedoporučujte koupi nebo prodej akcií nebo jiných cenných papírů MMB anebo společností, se kterými MMB spolupracuje, vyjednává anebo je s nimi ve sporu.

Duševní vlastnictví, ochrana majetku a technologií
Chraňte majetek a inovace společností Skupiny MONETA. Nepřebírejte ani nepoužívejte duševní vlastnictví bez oprávnění.

Sociální média a sítě
Buďte obezřetní při komunikaci prostřednictvím sociálních médií, sítí, blogů či chatů aj. Při komunikaci jednejte profesionálně, zodpovědně a zdvořile. Myslete na to, že vaše jednání a chování v soukromém životě může mít vliv na to, jak je MONETA vnímána klienty, obchodními partnery, dodavateli, zaměstnanci a akcionáři.

Účetnictví a výkaznictví
Dokumenty, komunikace a účetnictví musí být 100% přesné a pravdivé.

Spolupráce s regulátory a orgány dohledu
S regulátory jednejte vždy transparentně. Vždy odpovídejte upřímně a pravdivě. Buďte struční a věcní. Každé jednání předem ohlaste.

Vztahy s dodavateli a jinými třetími stranami
Věnujte jejich výběru velkou pozornost. Smlouvy s těmito subjekty uzavíráme pouze za předpokladu, že splňují a dodržují zákonné požadavky, nedopustily se žádné korupce, praní špinavých peněz či podvodných jednání.

Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce
Vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí. Buďte ostražití vůči rizikům na pracovišti. Dodržujte platné právní předpisy.

Rovné zacházení
Vždy jednejte důstojně, s respektem a integritou. Respektujte ostatní. Buďte otevření jejich názorům a myšlenkám. Nikoho neobtěžujte ani nediskriminujte.

Etika a podvody
Při plnění pracovních úkolů nelžete a jednejte čestně. Jakékoliv podezření na podvodné jednání hlaste.

 

Pro více informací se podívejte na Plné znění Etického kodexu.

Mobilita klientů

Všem, kdo chtějí z jiné banky přestoupit do MONETA Money Bank, i našim klientům, kteří se rozhodnou přestoupit do jiné banky, poskytneme plnou součinnost v procesu přestupu z jedné banky do druhé.

Chování mezi bankami a klienty

Kodex, který přesně vymezuje práva retailových klientů vůči bance a povinnosti bank vůči klientům.

Úvěry a bydlení

Tento kodex stanoví zásady poskytování předsmluvních informací při poskytování úvěru na bydlení.

Tiskové zprávy

7.6.2018, MONETA Money Bank Praha

Desáté narozeniny slaví v červnu věrnostní program bene+ od MONETA Mo ...

více
 
  • Poradit po telefonu

    Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

    PŘEDAT KONTAKT

Reklamace a stížnosti

Včasné a efektivní řešení reklamací
a stížností je jedním z cílů naší
strategie.

více

Ombudsman pro klienty

Nejste spokojeni s řešením Vaší stížnosti či reklamace? Obraťte se
na ombudsmana.

více

Všeobecné obchodní
podmínky

Všeobecné obchodní podmínky našich společností ke stažení.

Více

Kontakty

Potřebujete-li nám zavolat, nebo
napsat, zde najdete všechny
potřebné informace.

Více