Jak zjišťujeme bonitu klienta?

Bonita klienta je ohodnocení, jak dobře je klient schopný splácet svůj budoucí dluh vůči bance.

Banka posuzuje bonitu klienta primárně na základě srovnání klientových příjmů a výdajů. Základním předpokladem pro poskytnutí úvěru je klientova schopnost úvěr splácet. To znamená, že rozdíl mezi jeho příjmy a náklady musí být dostatečně velký, aby pokryl splátky úvěru.


Příjem lze doložit různými způsoby. Mezi nejčastější patří potvrzení o příjmu, kdy zaměstnavatel potvrzuje, že jeho zaměstnanec pobírá určitý měsíční příjem. Formulář potvrzení o příjmu můžete stáhnout přímo na našem webu https://www.moneta.cz.


Klienti pracující jako OSVČ mohou svůj příjem doložit daňovým přiznáním. Mezi další uznávané druhy příjmu patří také důchod nebo renta.


Stejně jako příjmy se prověřují i náklady. V potaz se berou především tzv. nezbytné náklady, které zahrnují základní životní potřeby, ale i splátky jiných úvěrů.


Stejně důležitá jako budoucí schopnost splácet je pro banky i to, jak odpovědně platil klient své závazky v minulosti. K tomuto účelu se používají úvěrové registry. Mezi nejdůležitější patří Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací, dále pak registr SOLUS. Řada klientů se domnívá, že záznam v registru je něco negativního, ale tak tomu není. Do bankovního registru klientských informací se zapisují všechny žádosti o úvěrové produkty, sjednané smlouvy, informace o tom, jak tyto úvěry klient splácí či splácel a další. Pokud je splácel dobře, jedná se naopak o pozitivní informaci a banka k němu bude přistupovat jako k potencionálně spolehlivému klientovi, který tak může získat například vyšší částku úvěru.