Jak zjišťujeme bonitu klienta?

Bonita klienta je ohodnocení, jak dobře je klient schopný splácet svůj budoucí dluh vůči bance.

Banka posuzuje bonitu klienta primárně na základě srovnání klientových příjmů a výdajů. Základním předpokladem pro poskytnutí úvěru je klientova schopnost úvěr splácet. To znamená, že rozdíl mezi jeho příjmy a náklady musí být dostatečně velký, aby pokryl splátky úvěru.


Příjem lze doložit různými způsoby. Mezi nejčastější patří potvrzení o příjmu, kdy zaměstnavatel potvrzuje, že jeho zaměstnanec pobírá určitý měsíční příjem. Formulář potvrzení o příjmu můžete stáhnout přímo na našem webu www.moneta.cz.


Klienti pracující jako OSVČ mohou svůj příjem doložit daňovým přiznáním. Mezi další uznávané druhy příjmu patří také důchod nebo renta.


Stejně jako příjmy se prověřují i náklady. V potaz se berou především tzv. nezbytné náklady, které zahrnují základní životní potřeby, ale i splátky jiných úvěrů.


Stejně důležitá jako budoucí schopnost splácet je pro banky i to, jak odpovědně platil klient své závazky v minulosti. K tomuto účelu se používají úvěrové registry. Mezi nejdůležitější patří Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací, dále pak registr SOLUS. Řada klientů se domnívá, že záznam v registru je něco negativního, ale tak tomu není. Do bankovního registru klientských informací se zapisují všechny žádosti o úvěrové produkty, sjednané smlouvy, informace o tom, jak tyto úvěry klient splácí či splácel a další. Pokud je splácel dobře, jedná se naopak o pozitivní informaci a banka k němu bude přistupovat jako k potencionálně spolehlivému klientovi, který tak může získat například vyšší částku úvěru.