Co je konstantní symbol?

Konstantní symbol je číslo o délce maximálně deseti míst, které se využívalo jako identifikátor platby. Díky němu se tak rychle a jednoznačně odlišila třeba platba bankovním převodem nebo složenkou. Dnes se konstantní symbol skládá obvykle ze čtyř číslic, kdy první tři identifikují charakter platby a poslední určuje její způsob, případně zúčtování. První tři čísla určují, o jaký druh platby se jedná a jaký je její důvod, proč je samotná platba vůbec prováděna. A v neposlední řadě také charakterizuje, za co platíte. Důležité je také poznamenat, že zadávání konstantního symbolu již není dle vyhlášky ČNB povinné, ale v případě, že platíte daně, uvést ho musíte.

Seznam konstantních symbolů podle posledního symbolu

Konstantní symboly jsou rozděleny do deseti základních tříd, a sice podle jejich předposlední číslice.

– platby podle zvláštních dispozic
– platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu (platí pro banky)
– úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům
– skládání a vybírání hotovostí u jiné banky
– přednostní platby
– opravné zúčtování (platí pro banky)
– dobropisy (vratky) na platby běžného roku
– dobropisy (vratky) na platby minulého roku
– ostatní bezhotovostní platby
– hotovostní platby

Nejčastěji se v běžném platebním styku setkáváme s číslicemi 8 a 9. Zároveň je dobré vědět, že třídy 1 a 4 spravuje samotné Ministerstvo financí ČR a že některé konstantní symboly upravuje vyhláška č. 62/2004 České národní banky.


Nejběžnější konstantní symboly

– 0148 – Platby daně z příjmů (z úroků) srážené bankami
– 0378-9 – Ostatní příjmy
– 1146-9 – Běžné platby
– 3148-9 – Platby příslušenství
– 8148-9 – Ostatní platby daní


Pozor na zakázané konstantní symboly

V běžném platebním styku mezi jednotlivými klienty existuje několik konstantních symbolů, které nesmí být použity. Co se stane, pokud k tomu dojde? Platba vůbec nebude zpracována! Tyto konstantní symboly jsou totiž určeny pouze pro použití mezi bankami. Jedná se o symboly: 5, 6, 51, 1178, 2178 a 3178. Jestli Vás zajímá, co tyto konkrétní symboly znamenají, vysvětlení najdete v následujícím seznamu.

 

Seznam konstantních symbolů

0004     platby za zboží*
0005     opravné zaúčtování***
0006     neexistující účet***
0008     platby za zboží*
0009     platby za zboží*
0024     platby za dodávky investiční povahy
0026     platby za dodávky investiční povahy
0028     platby za dodávky investiční povahy
0029     platby za dodávky investiční povahy
0034     prostředky na mzdy
0036     prostředky na mzdy
0038     prostředky na mzdy
0039     prostředky na mzdy
0051     platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí***
0054     penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0056     penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0058     penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0059     penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0064     převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
0066     převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
0068     převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
0079     tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování
0102     platby za zemědělské výrobky
0104     platby za zemědělské výrobky
0106     platby za zemědělské výrobky
0108     platby za zemědělské výrobky
0109     platby za zemědělské výrobky
0114     odvody příspěvkových organizací
0116     odvody příspěvkových organizací
0117     odvody příspěvkových organizací
0118     odvody příspěvkových organizací
0119     odvody příspěvkových organizací
0134     srážky z mezd
0136     srážky z mezd
0137     srážky z mezd
0138     srážky z mezd
0139     srážky z mezd
0149     srážka daně z úroků
0154     hospodářsko-operativní výdaje
0156     hospodářsko-operativní výdaje
0158     hospodářsko-operativní výdaje
0159     hospodářsko-operativní výdaje
0164     splátky úvěrů a půjček
0168     splátky úvěrů a půjček
0169     splátky úvěrů a půjček
0179     tržby za poskytnuté služby
0254     platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
0258     platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
0279     vklady na účty zemědělských družstev
0302     platby za služby**
0304     platby za služby**
0306     platby za služby**
0308     platby za služby**
0309     platby za služby**
0354     hotovostní platba na poště
0358     hotovostní platba na poště
0378     ostatní příjmy
0379     ostatní příjmy
0402     platby za přepravné
0404     platby za přepravné
0406     platby za přepravné
0408     platby za přepravné
0409     platby za přepravné
0414     odvody vedlejších hospodářství
0416     odvody vedlejších hospodářství
0417     odvody vedlejších hospodářství
0418     odvody vedlejších hospodářství
0419     odvody vedlejších hospodářství
0459     hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev
0479     vrácené mzdy
0554     finanční platby ostatní
0556     finanční platby ostatní
0558     finanční platby ostatní
0559     vrácení hotovosti na nákup
0579     přechodně poskytnuté půjčky
0854     přechodně poskytnuté půjčky
0856     přechodně poskytnuté půjčky
0858     přechodně poskytnuté půjčky
0859     přechodně poskytnuté půjčky
0934     dávky sociálního zabezpečení
0936     dávky sociálního zabezpečení
0938     dávky sociálního zabezpečení
0939     dávky sociálního zabezpečení
0959     dotace poštám
0964     ostatní převody
0966     ostatní převody
0968     ostatní převody
1144     běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1146     běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1147     běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1148     běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1149     běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1178     Platby platební kartou***
1314     místní poplatky
1316     místní poplatky
1317     místní poplatky
1318     místní poplatky
1319     místní poplatky
1379     vklady obyvatel
1514     převody prostředků účelově určených
1516     převody prostředků účelově určených
1517     převody prostředků účelově určených
1518     převody prostředků účelově určených
1519     převody prostředků účelově určených
1559     výplaty z vkladů obyvatelstva
1754     zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1756     zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1758     zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1759     zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1814     převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1816     převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1817     převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1818     převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1819     převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1959     dotace bankám
1979     odvody pošt
2054     nákup cenných papírů
2056     nákup cenných papírů
2058     nákup cenných papírů
2059     nákup cenných papírů
2099     nákup cenných papírů
2144     platby doměrků
2146     platby doměrků
2147     platby doměrků
2148     platby doměrků
2149     platby doměrků
2178     platby soukromým šekem***
2514     příjmy z činnosti lékárenské služby
2516     příjmy z činnosti lékárenské služby
2517     příjmy z činnosti lékárenské služby
2518     příjmy z činnosti lékárenské služby
2519     příjmy z činnosti lékárenské služby
2554     úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2556     úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2558     úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2559     úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2614     příjmy od obyvatelstva
2616     příjmy od obyvatelstva
2617     příjmy od obyvatelstva
2618     příjmy od obyvatelstva
2619     příjmy od obyvatelstva
2699     devizové operace nákup
2714     příjmy od organizací
2716     příjmy od organizací
2717     příjmy od organizací
2718     příjmy od organizací
2719     příjmy od organizací
2979     odvody bank
3014     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3016     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3017     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3018     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3019     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3054     prodej cenných papírů
3056     prodej cenných papírů
3058     prodej cenných papírů
3059     prodej cenných papírů
3099     prodej cenných papírů
3144     platby příslušenství
3146     platby příslušenství
3147     platby příslušenství
3148     platby příslušenství
3149     platby příslušenství
3178     platby bankovním šekem***
3214     příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3216     příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3217     příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3218     příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3219     příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3514     lázeňský poplatek
3516     lázeňský poplatek
3517     lázeňský poplatek
3518     lázeňský poplatek
3519     lázeňský poplatek
3552     platby penzijním fondům od zaměstnavatele
3554     platby pojistného pojišťovnám
3556     platby pojistného pojišťovnám
3558     platby pojistného pojišťovnám
3559     platby pojistného pojišťovnám
3614     pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3616     pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3617     pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3618     pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3619     pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3699     devizové operace prodej
3714     sankční poplatky
3716     sankční poplatky
3717     sankční poplatky
3719     sankční poplatky
4054     proplacení výnosů z cenných papírů
4056     proplacení výnosů z cenných papírů
4058     proplacení výnosů z cenných papírů
4059     proplacení výnosů z cenných papírů
4099     proplacení výnosů z cenných papírů
4144     vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4146     vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4147     vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4148     vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4149     vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4214     příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4216     příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4217     příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4218     příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4219     příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4314     ostatní a nahodilé příjmy
4316     ostatní a nahodilé příjmy
4317     ostatní a nahodilé příjmy
4318     ostatní a nahodilé příjmy
4319     ostatní a nahodilé příjmy
4514     příspěvky vedlejším hospodářstvím
4516     příspěvky vedlejším hospodářstvím
4517     příspěvky vedlejším hospodářstvím
4518     příspěvky vedlejším hospodářstvím
4519     příspěvky vedlejším hospodářstvím
4614     příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4616     příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4617     příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4618     příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4619     příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4714     příspěvky občanským sdružením
4716     příspěvky občanským sdružením
4717     příspěvky občanským sdružením
4718     příspěvky občanským sdružením
4719     příspěvky občanským sdružením
4814     dotace církvím a náboženským společnostem
4816     dotace církvím a náboženským společnostem
4817     dotace církvím a náboženským společnostem
4818     dotace církvím a náboženským společnostem
4819     dotace církvím a náboženským společnostem
4914     příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4916     příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4917     příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4918     příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4919     příspěvky a dary mezinárodním organizacím
5014     dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5016     dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5017     dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5018     dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5019     dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5144     převody prostředků mezi účty správců daní
5146     převody prostředků mezi účty správců daní
5147     převody prostředků mezi účty správců daní
5148     převody prostředků mezi účty správců daní
5149     převody prostředků mezi účty správců daní
5314     ostatní příspěvky
5316     ostatní příspěvky
5317     ostatní příspěvky
5318     ostatní příspěvky
5319     ostatní příspěvky
5514     dotace provozní
5516     dotace provozní
5517     dotace provozní
5518     dotace provozní
5519     dotace provozní
5614     dotace na investice
5616     dotace na investice
5617     dotace na investice
5618     dotace na investice
5619     dotace na investice
6144     silniční daň placená celnímu orgánu
6146     silniční daň placená celnímu orgánu
6147     silniční daň placená celnímu orgánu
6148     silniční daň placená celnímu orgánu
6149     silniční daň placená celnímu orgánu
6414     ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6416     ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6417     ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6418     ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6419     ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
7114     dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7116     dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7117     dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7118     dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7119     dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7144     poplatky placené celnímu orgánu
7146     poplatky placené celnímu orgánu
7147     poplatky placené celnímu orgánu
7148     poplatky placené celnímu orgánu
7149     poplatky placené celnímu orgánu
7214     dotace okresním úřadům a obcím
7216     dotace okresním úřadům a obcím
7217     dotace okresním úřadům a obcím
7218     dotace okresním úřadům a obcím
7219     dotace okresním úřadům a obcím
7514     vztahy státního rozpočtu k bance
7516     vztahy státního rozpočtu k bance
7517     vztahy státního rozpočtu k bance
7518     vztahy státního rozpočtu k bance
7519     vztahy státního rozpočtu k bance
7614     dávky sociálního zabezpečení
7616     dávky sociálního zabezpečení
7617     dávky sociálního zabezpečení
7618     dávky sociálního zabezpečení
7619     dávky sociálního zabezpečení
7714     státní sociální podpora
7716     státní sociální podpora
7717     státní sociální podpora
7718     státní sociální podpora
7719     státní sociální podpora
8144     ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8146     ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8147     ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8148     ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8149     ostatní platby daní, poplatků a odvodů
9114     finanční zúčtování
9116     finanční zúčtování
9117     finanční zúčtování
9118     finanční zúčtování
9119     finanční zúčtování
9144     zrušené dávky placené celnímu orgánu
9146     zrušené dávky placené celnímu orgánu
9147     zrušené dávky placené celnímu orgánu
9148     zrušené dávky placené celnímu orgánu
9149     zrušené dávky placené celnímu orgánu
9617     vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě
9814     mimořádné odvody v průběhu roku
9816     mimořádné odvody v průběhu roku
9817     mimořádné odvody v průběhu roku
9818     mimořádné odvody v průběhu roku
9819     mimořádné odvody v průběhu roku
9914     účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9916     účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9917     účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9918     účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9919     účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy

 

*   kromě plateb pod symbolem 10X, 80X
**  kromě plateb pod symbolem 40X
***  zakázané konstantní symboly

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

- seznam kódů bank a SWIFTŮ
- kódy zdravotních pojišťoven
- Co je BIC
- Co je specifický symbol
- Co je IBAN

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5