Co je insolvence?

Insolvence je neschopnost dlužníka splácet své závazky. Dlužníkem může být jak soukromá osoba, tak podnikatel nebo firma.

Insolvenční řízení
Jedná se o druh soudního řízení, které určí způsob vypořádání dluhů. Cílem je maximální možné uspokojení všech věřitelů. Podmínky insolvenčního řízení jsou nastaveny tak, aby pomohly dlužníkům vypořádat se se svými závazky a zároveň zajistily věřitelům uhrazení co největší části jejich pohledávek.

Kdo může využít nástroje oddlužení?
Oddlužení fyzické osoby nebo právnické osoby, které nejsou ze zákona považovány za podnikatele a nemají dluhy z podnikání. Z toho vyplývá, že se oddlužení týká i osob samostatně výdělečně činných, pokud jsou zatíženy dluhy spotřebitelského charakteru.

Průběh insolvenčního řízení se řídí Zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, kterému se jinak říká též insolvenční zákon. Před začátkem insolvenčního řízení je pro dlužníka nezbytné splnit předem dané podmínky oddlužení. Dlužné závazky musí být alespoň 30 dní po datu splatnosti. Dále je nezbytné dlužit minimálně dvěma a více věřitelům. Dlužník také nesmí mít za celých posledních pět let záznam v trestním rejstříku hospodářské a majetkové povahy. Poslední a nejdůležitější podmínkou pro povolení oddlužení je schopnost dlužníka splnit oddlužení v minimálně nezbytné míře po dobu tří až pěti let, během nichž obvykle splatí 30-60 % celkového objemu svých závazků.

Jak se liší insolvence od exekuce
Rozdíl mezi exekucí a insolvencí spočívá v tom, že exekuce kryje pohledávky pouze jednoho věřitele, zatímco insolvence pohledávky všech věřitelů.

Insolvence fyzických osob
Pokud se insolvence týká fyzických osob, může probíhat dvěma způsoby. Tím prvním je řešení úpadku formou oddlužení, které mohou využít právě fyzické osoby, včetně manželských párů. Základní podmínkou oddlužení je dlužníkova snaha o úhradu co největší možné poměrné části všech dluhů.

Existují dvě podoby: rychlé a pomalejší oddlužení. U rychlejšího oddlužení jsou dluhy odpuštěny těm, kteří dokážou za tři roky splatit aspoň 60 % celkové dlužné částky. Pomalejší oddlužení trvá pět let. Aby měl dlužník jistotu, že bude na konci řízení osvobozen od zbylých dluhů, musí být splaceno aspoň 30 % všech dlužníkových pohledávek. Dlužník zároveň musí po celou dobu trvání řízení vynakládat veškeré úsilí pro splacení co největší částky věřitelům. V obou případech platí, že návrh na povolení oddlužení na sebe může podat pouze dlužník sám.

Oddlužení lze provést i prodejem majetku. V tomto případě dlužník má povinnost poskytnout insolvenčnímu správci svůj majetek k odprodeji. Do doby podání zprávy o splnění oddlužení pak dlužník měsíčně splácí nezajištěným věřitelům ze svých příjmů předem stanovenou částku.

Druhý způsob řešení úpadku je konkurs. Účelem je prodej veškerého movitého i nemovitého majetku. Ze získaných peněz jsou následně uspokojeni věřitelé. Návrh na konkurs podává obvykle některý z věřitelů.

Rozdíl mezi oddlužením a konkursem spočívá v tom, že na konci konkursního řízení zůstává v případě neuhrazených pohledávek zbytek závazků, který je nutno i nadále zaplatit. Žádný dluh není smazán a zbylé pohledávky je možné i nadále vymáhat. Z toho vyplývá, že po konkursu může za jistých okolností následovat zahájení dalšího insolvenční řízení.

Insolvence právnických osob
Insolvence právnických osob se řeší obvykle přímo konkursem, nebo reorganizací společnosti. Při konkursu dochází stejně jako u fyzických osob k prodeji majetku dlužníka.

Řešení úpadku formou reorganizace je v praxi běžné pouze u větších firem, u těch menších by nedosáhla kýženého efektu. Během reorganizace nedochází k zániku právnické osoby, ale naopak k ozdravení podniku. Právnická osoba dále provozuje svou činnost a podle reorganizačního plánu vypořádává postupně své dluhy.

Insolvenční rejstřík
Zjistit, zda je nějaký subjekt zatížen insolvenčním řízením lze s pomocí internetového nástroje Ministerstva spravedlnosti, známého pod termínem insolvenční rejstřík (ISIR). V něm je možné vyhledávat dlužníky, s nimiž bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z tohoto rejstříku vyškrtnut. Ti, kteří nezvládali splácet své závazky již dříve, a bylo proti nim zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, se nacházejí ve starší Evidenci úpadců.

Online je možné získat i jiné přístupy k insolvenčnímu rejstříku. Ty jsou dostupné ovšem už jako placená služba. Samotná data v rejstřících se nijak neliší. Benefitem, který za poplatek zhruba sto korun měsíčně získáte, jsou nástroje pro lepší přehlednost rejstříku a automatické hlídání zápisů změn v něm.

 

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5