Daně

Zákon o silniční dani

Zákon o silniční dani upravuje, která vozidla podléhají silniční dani, která naopak ne, kdo je jejím poplatníkem, jaká je její výše pro jednotlivá vozidla, do kdy je nutné tuto daň zaplatit, a také za jaká vozidla se daň neplatí.

Co je předmětem silniční daně a kdo je jejím poplatníkem?

Silniční daň se vztahuje na používání vozidel na českých silnicích. Předmětem této daně, tedy tím, co se daní, jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrována a provozována v České republice a jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti či v přímé souvislosti s takovou činností. Nákladní automobily s hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou či nejsou využívány k podnikání.

Poplatníkem silniční daně může být jak osoba fyzická, tak právnická, která je zapsána jako provozovatel v technickém průkazu vozidla. Daňová povinnost přitom vzniká v měsíci, kdy došlo k zápisu provozovatele do technického průkazu. Poplatníkem silniční daně je také zaměstnavatel, který vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za použití jeho soukromého automobilu pro služební účely.

Jakým způsobem se silniční daň počítá?

Výše silniční daně se stanovuje dle technických parametrů daného vozidla, které můžeme vyčíst z technického průkazu. V zákoně o dani silniční poté dohledáme správnou sazbu daně. U osobních automobilů nás u výpočtu výše silniční daně zajímá zdvihový objem motoru v cm3, podle něhož daň stanovíme. Roční sazbu dle zdvihového objemu válců uvádí následující tabulka:

Zdvihový objem válců      Roční sazba daně
do 800 cm3      1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm3      1 800 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3      2 400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3      3 000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3      3 600 Kč
nad 3 000 cm3      4 200 Kč


Roční silniční daň i základní sazbu silniční daně si můžete spočítat na naší kalkulačce.

Poplatník daně silniční je povinen platit zálohy na daň na účet finančního úřadu, a to formou čtvrtletních plateb vždy 15. den v měsíci dubnu, červenci, říjnu a prosinci (za říjen a listopad). V zaplacených zálohách promítne změny, které nastaly v rozhodném období, za které se zálohy platí. Do konce ledna následujícího roku je poté potřeba podat daňové přiznání, kde se vypočítá výsledná daňová povinnost za celé zdaňovací období a doplatí se záloha za prosinec.

Osvobození od silniční daně

Dle zákona o dani silniční existují případy, kdy povinnost tuto daň uhradit odpadá. Od silniční daně jsou zcela osvobozena vozidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L, auta diplomatických a konzulárních úřadů, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu (pouze v případě, že ujedou pro tento účel za zdaňovací období více než 80 % kilometrů), vozidla provozovaná ozbrojenými silami, dále pak vozidla civilní obrany, policie, hasičská vozidla, záchranná vozidla apod., speciální zametací vozidla, značkovače silnic apod.

Od placení daně je také osvobozeno vozidlo, které váží méně než 12 tun a zároveň má motor elektrický, hybridní, LPG nebo CNG či motor určený ke spalování benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

Snížení sazby daně silniční

Snížení mohou u této daně uplatňovat vozidla, od jejichž první registrace v České republice či zahraniční ještě neuplynulo 9 let. U těchto vozidel se procentuální snížení sazby daně snižuje v závislosti na tom, kolik měsíců od první registrace vozu uplynulo. O 48 % bude daň snížená u vozidel, od jejichž registrace uplynulo maximálně 36 kalendářních měsíců, během dalších 36 měsíců bude ponížena o 40 % a za následujících 36 měsíců bude snížena o 25 %.

Speciální slevu na dani silniční je možné uplatnit při použití vozidel v kombinované dopravě (tj. v kombinaci s dopravou železniční nebo vodní).

U silniční daně se ale můžeme setkat také s případy, kdy bude tato daň zvýšena. To se týká vozidel, která byla poprvé registrována do 31. 12. 1989. V tomto případě bude daň navýšena o 25 %.

Silniční daň v roce 2020

Vzhledem k pandemii koronaviru byla od 1. 1. 2020 snížena sazba silniční daně pro vozidla s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Daň byla snížena o 25 %. V případě, že byly zálohy vypočteny v původní výši, bylo možné si zažádat o vrácení přeplatku v rámci finálního daňového přiznání za rok 2020. Mimo to došlo také k posunutí termínu pro úhrady záloh na silniční dani za 1. a 2. čtvrtletí. Uhradit ji bylo pro loňský rok nutné nejpozději 15. 10. 2020, pokud jste nespadli do kategorie daňových subjektů postižených pandemií koronaviru, kterým byla platba záloh úplně odpuštěna. Obvyklým termínem pro zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí je 15. dubna a za 2. čtvrtletí pak 15. července. Další zálohy již byly i v roce 2020 splatné ve standardních termínech – to znamená záloha za 3. čtvrtletí do 15. října a záloha za říjen a listopad do 15. prosince.

Přiznání k dani silniční za rok 2020 je možné vzhledem k pandemii koronaviru podat bez sankcí až do 1. 4. 2021. Do stejného termínu je nutné také silniční daň uhradit.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5