Pojištění

Jak se řeší odškodnění úrazu?

Úraz je sám o sobě nepříjemná zkušenost. Nestačí ovšem myslet jenom na lékařské ošetření a rekonvalescenci. Je dobré mít na paměti i možnosti odškodnění úrazu. Takové odškodnění se totiž řídí přísnými pravidly, které je nutné dodržet. To se ovšem liší podle typu úrazu, který jste utrpěli.

Pracovní úraz

V případě, že k úrazu došlo při výkonu pracovní činnosti, máte nárok na odškodnění pracovního úrazu od zaměstnavatele. Nezapomeňte ovšem na to, že každý pracovní úraz musí být neprodleně nahlášen zaměstnavateli! Pokud to Váš zdravotní stav nedovoluje, měl by tuto povinnost měl splnit některý ze svědků úrazu.

Je těžké dopředu posoudit, jak se které zranění bude vyvíjet. Proto je důležité nahlásit do knihy úrazů opravdu každý úraz, který se Vám při výkonu pracovní činnosti stane. Zaměstnavatel má však nárok prošetřit okolnosti, za kterých k úrazu došlo. Především se klade důraz na to, zda byly dodrženy podmínky bezpečnosti práce.

Na co všechno máte nárok při pracovním úrazu?

V rámci pracovního úrazu se posuzují nároky za bolestné, náhradu léčebných výdajů, náhradu ušlé mzdy, náhradu za věcnou škodu a náhradu za ztížení společenského uplatnění, nebo jinými slovy za trvalé následky úrazu.

Všechny tyto kategorie jsou převedeny do bodové tabulky odškodnění, která se řídí nařízením vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Nezapomeňte, že výše odškodnění závisí na lékařském posudku. Za jeden udělený bod Vám pak při pracovním úrazu náleží odškodné 250 Kč.

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Tento zákon měl původně upravovat právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zákon byl ale ještě předtím, než vstoupil plně v účinnost, zrušen.

Rozdíly u nepracovního úrazu

V případě, že se zraníte doma, na dovolené nebo při rekreační činnosti, řídí se odškodňování jinými pravidly. Existuje vůbec někdo, kdo Vás za úraz může odškodnit? Předně tedy záleží na tom, jakou úrazovou nebo jinou pojistku si platíte, případně zda jste si úraz zavinili sami nebo Vás někdo bude povinen za úraz odškodnit.

Nepracovní úrazy se běžně řídí metodikou Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Stejně jako ten pracovní je i tento úraz posouzen lékařskou zprávou a převeden do tabulkových bodů. Za jeden bod pak náleží zraněnému odškodnění ve výši jednoho procenta z průměrné mzdy platné pro přechozí kalendářní rok. Co to vlastně znamená? Průměrná mzda za rok 2018 byla 31 885 Kč, tudíž hodnota jednoho bodu bolestného je pro rok 2019 stanovena na 318,85 Kč.

Odškodnění žáka po úrazu ve škole

Za úraz dítěte ve škole nebo při aktivitě pořádané školou odpovídá škola.

Na co má dítě a jeho rodiče nárok? Především na odškodnění za bolestné způsobené jak samotným zraněním, tak následnou léčbou. Dále se vyčísluje odškodnění za ztížení společenského uplatnění, jinak také za trvalé následky úrazu. To se ovšem hodnotí až s dostatečným odstupem od zranění, zpravidla nejdříve po roce. Odškodnění je možné žádat i za náklady spojené s léčbou dítěte nebo náhradu věcné škody v případě, že došlo k poškození osobního majetku žáka. Podobně jako u pracovního úrazu se vychází z nařízení vlády č. 276/2015, kdy jeden bod z tabulky odškodnění se rovná 250 Kč.

Jak byste měli postupovat v případě úrazu dítěte ve škole?

  • Dítě musí být především ošetřeno lékařem. Ten vystaví lékařské hodnocení a určí výši odškodného.
  • Úraz musí být zanesen do knihy úrazů. Takovou knihu je škola povinna vést podobně jako každý zaměstnavatel. Hlášení o úrazu je pak odesláno zdravotní pojišťovně a na Českou školní inspekci.
  • Pojišťovna musí obdržet i formulář hodnocení bolestného, které vystavil lékař. Ten má povinnost dodat škola, ale dostane ho do rukou od lékaře rodič. Proto je důležité, aby rodiče nezapomněli škole tento formulář odevzdat.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5