Article main image
Jak na daně

Daň z pronájmu 2020: Jak zdanit příjem z pronájmu

Na příjem z pronájmu nemovitosti, ať už bytu, pozemku nebo celého domu, se vztahuje daňová povinnost. Ovšem i u tohoto typu příjmu je možné uplatnit celou řadu odčitatelných výdajů.

Příjem z pronájmu mimo podnikání

Pokud vlastníte nemovitost a pronajímáte ji, máte povinnost příjem z pronájmu zdanit podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě, že nemovitost máte ve společném jmění s manželem či manželkou, stačí, když tento příjem zdaní pouze jeden z Vás. A jaké jsou možnosti snížení daňové povinnosti? Mimo standardních odpočtů a slev, které má fyzická osoba možnost si v rámci svého daňového přiznání uplatnit, si můžete odečíst také výdaje související s pronájmem. Můžete se přitom rozhodnout, zda uplatníte skutečné výdaje, nebo výdaje v paušální výši, které u pronájmu činí 30 % z výše příjmu. Dobrou zprávou je, že z příjmu z pronájmu se neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Uplatnění skutečných výdajů při danění příjmu z pronájmu nemovitosti

Mezi daňově uznatelné výdaje související s pronájmem patří typicky následující položky:

  • daňové odpisy pronajímané nemovitosti (s výjimkou pozemku)
  • poplatky realitní kanceláři
  • úroky z hypotéky na danou nemovitost
  • náklady na opravy a údržbu nemovitosti
  • daň z nemovitosti
  • náklady na vybavení
  • pojištění nemovitosti

O příjmech a výdajích, které souvisí s pronájmem a správou nemovitosti, je nutné vést podrobné záznamy. Tyto je spolu s průkaznými doklady nutné uchovávat minimálně po dobu tří let pro účely případné daňové kontroly (osm let v případě, že poplatník vykazuje daňovou ztrátu).

Jak je to s náklady na automobil využívaný ve spojení se zajištěním nemovitosti?

V dřívějších dobách bylo možné odečíst pouze konkrétní náklady na dopravu spojené se zajištěním nemovitosti. Ty se evidovaly podle ujetých kilometrů. V současné době je ovšem možné uplatnit tzv. paušál na dopravu, který činí celých 5 000 korun za měsíc, pokud by bylo vozidlo užíváno výhradně v souvislosti s pronájmem. Ve většině případů však pronajímatel užívá vozidlo i za jinými účely, proto zpravidla nelze uplatnit celou výši paušálu, ale pouze 80 %. I to však znamená odčitatelný náklad 4 000 korun měsíčně. Při splnění podmínky, že alespoň jednou měsíčně vyjedete soukromým vozem v záležitosti, která souvisí s pronájmem, můžete tedy celkem uplatnit 48 000 korun za rok.

Uplatnění paušálních výdajů při pronájmu nemovitosti

Paušální výdaje u pronájmu nemovitosti činí 30 % z příjmů z tohoto pronájmu. Je však stanovena maximální hranice, kterou nesmí tento paušální výdaj překročit, a tou je v současné době 600 000 korun.

I v případě uplatnění výdajového paušálu je ale nezbytné vést evidenci příjmů, které souvisí s pronájmem. Zároveň z uplatnění výdajového paušálu vyplývá, že již není možné uplatnit žádné další výdaje.

Pronájem nemovitosti, která je v obchodním majetku podnikatele

Zisk z pronájmu nemovitosti, která je zahrnuta do obchodním majetku podnikající fyzické osoby, podléhá zdanění jako příjem z podnikatelské činnosti (tedy podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Režim uplatňování výdajů se v tomto případě řídí podle způsobu uplatňování výdajů u dané podnikatelské činnosti. Je-li vůči příjmům z podnikání uplatňován výdajový paušál, uplatní se paušální výdaj shodným procentem i na příjem z takovéhoto pronájmu. V případě uplatňování podnikatelských výdajů ve skutečné výši, lze do těchto výdajů zahrnout i výdaje související s pronájem, a to v obdobném rozsahu jako v případě pronájmu nemovitosti mimo obchodní majetek. Hlavní rozdíl ale spočívá v tom, že v rámci příjmů z podnikání podléhají i příjmy z pronájmu odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešeni konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.