Generali Zajištěný fond akciového výnosu 5

Upozornění: Tento fond je možné nakupovat do 28. 6. 2024 a má pevnou dobu trvání do 15. 12. 2028. V případě prodeje podílových listů před splatností je účtován výstupní poplatek ve výši 5 %.

Klient využívá růstový potenciál světového akciového indexu, který je složen z vybraných 100 akcií s vysokým dividendovým výnosem z celého světa. Příznivý vývoj vybraného akciového indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR pracuje ve Váš prospěch, zatímco konzervativní část portfolia má za cíl zajistit návratnost investované částky. Fond ke dni splatnosti zajišťuje návratnost investované částky proti případnému tržnímu riziku po odečtení vstupního poplatku.

Fond nedrží žádnou kapitálovou záruku proti případnému úvěrovému riziku emitentů podkladových aktiv.

Koupí fondu se stáváte podílníkem a participujete na růstu daného indexu. V případě, že akciový index STOXX Global Select Dividend 100 EUR vzroste ke dni splatnosti fondu, pak poroste i Vaše zhodnocení. Podrobnější vysvětlení, co se s investovanou částkou může stát a do jaké výše je zhodnocení omezeno, naleznete v následujících scénářích:

Pro ukázku počítáme s počáteční hodnota indexu = 100, CAP = 45 % a minimální participace = 65 %:

Scénář č.  1 – ke dni splatnosti fondu bude mít index zápornou hodnotu např. 85. Zhodnocení fondu tak odpovídá -15 %, nebudete se tedy podílet na negativním vývoji indexu, ale bude Vám vyplacena celá zainvestovaná částka (po odečtení vstupního poplatku). Zajištěná hodnota bude vyplacena za předpokladu splnění závazku emitenta dluhopisů (české a korporátní dluhopisy).
(Pro lepší orientaci, ve Statutu fondu je uvedeno: Příklad č.  1 – Procentuální změna podkladového akciového indexu je záporná: v tomto případě bude vyplacena alespoň Zajištěná hodnota bez ohledu na konečnou míru participace.)

Scénář č.  2 – ke dni splatnosti fondu bude mít index kladnou hodnotu např. 125. Zhodnocení indexu tak odpovídá +25 % a do zhodnocení fondu se to promítne jako minimálně 65 % z těchto 25 %, tudíž klientovi bude vyplaceno 16,25 % (jen upozorňujeme, že participace 65 % je dána jako minimální a může být navýšena).
(Pro lepší orientaci, ve Statutu fondu je uvedeno: Příklad č.  2 - Procentuální změna podkladového akciového indexu je kladná, nicméně pod maximální stanovenou výší 45 %, např. 22,50 %: Vyplacena bude alespoň Zajištěná hodnota a výnos odpovídající procentuální změně podkladového akciového indexu ve výši 22,50 % x konečná výše participace např. 80 %, tedy 18,00 %.)

Scénář č. 3 – ke dni splatnosti fondu bude mít index kladnou hodnotu, např. 180. Zhodnocení indexu tak odpovídá +80 %, z tohoto zhodnocení získá klient díky omezené horní hranici pro výplatu 45 %. Musí zde ještě počítat s danou participací. My zde počítáme se stanoveným minimem 65 %, tudíž klientovi bude vyplaceno 29,25 % (=45 %*0,65).
(Pro lepší orientaci, ve Statutu fondu je uvedeno: Procentuální změna podkladového akciového indexu je kladná a převyšuje maximální stanovenou výši 45 %: Vyplacena bude alespoň Zajištěná hodnota a výnos odpovídající maximální výši změny podkladového akciového indexu 45 % × konečná výše participace např. 80 %, tedy 36,00 %.).

Zajištění návratnosti investované částky je prostřednictvím investice do českých státních dluhopisů případně dluhopisů korporátních. Zajištění je realizováno způsobem investování. Fond je řízen pasivně, tedy složení portfolia se během existence Fondu bude měnit spíše výjimečně, a to zejména v závislosti na případných odkupech podílových listů Fondu po skončení Akumulačního období, nebo bude-li to nezbytné pro ochranu majetku podílníků (např. při výrazných a neočekávaných změnách podmínek na kapitálových trzích) či dosažení investičního cíle Fondu. Případný výnos fondu je realizovaný zmíněným akciovým indexem s minimálně 65 % participací z procentuální změny akciového indexu při splatnosti fondu. Konečná výše participace může být i vyšší v závislosti na aktuálním vývoji na finančních trzích. Procentuální změna podkladového indexu je dále omezena maximální výší 45 %.

Fond je vhodný pro konzervativnější investory, kteří mohou uložit své volné peníze na 4 roky a 5 měsíců. Fond je měnově zajištěný.

Aktuální hodnota podílového listu fondu je stanovována s měsíční frekvencí vždy ke konci měsíce.

Fond spravuje Generali Investments, největší investiční společnost na českém trhu, která je součástí italské skupiny Generali. Generali Investments má ve správě aktiva ve výši 353 mld.  Kč.

Upozornění: Tento fond je možné nakupovat do 28. 6. 2024 a má pevnou dobu trvání do 15. 12. 2028. V případě prodeje podílových listů před splatností je účtován výstupní poplatek ve výši 5 %.

Popis fondu
 
Informace o fondu
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Velmi konzervativní
Minimální investice
10 000
Měna
CZK
Datum vzniku
27.05.2024
Aktuální kurz ke dni
28.05.2024
Poplatek při nákupu
0,9 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008478476
Číslo účtu
256943715/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
1
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
4 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Investiční preference
Zachování hodnoty investice, růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten nést ztráty pouze v omezeném rozsahu.
Fond není vhodný pro klienty, kteří plánují investovat na kratší dobu než 1 rok.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?