Generali Fond silné koruny

Investujte se 100% zajištěním své investice a získejte 3 % ročně díky očekávanému posilování české koruny vůči euru.
Upozornění: Tento fond bylo možné nakupovat do 3. 5. 2019. . V případě prodeje podílových listů před splatností je účtován výstupní poplatek ve výši 10 %. Datum splatnosti fondu je stanoven na 12. 6. 2024. Po tomto datu bude všem podílníkům vyplacena celá hodnota podílových listů. Celková hodnota bude potvrzena po dokončení likvidace fondu ze strany investiční společnosti. Očekáváme, že vše proběhne do poloviny července. V investování můžete i nadále pokračovat např. využitím přestupu do jakéhokoliv podílového fondu z aktuální nabídky Moneta. V případě dotazů se neváhejte obrátit na svého investičního specialistu.
Typ fondu
Smíšený
Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Zaměření fondu
České
Měna
CZK
Minimální investice
30 000
Poplatek při nákupu
0 %
ISIN (označení produktu)
CZ0008475837
NAV (kurz)
1,1006

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc
0,57 %
Za poslední 3 měsíce
2,26 %
Za posledních 6 měsíců
1,75 %
Za poslední rok
3,98 %
Za poslední 3 roky
7,50 %
Za posledních 5 let
-
Od začátku roku
1,56 %
Od založení fondu
8,91 %

Co je dobré vědět

Generali Fond silné koruny je zajištěným smíšeným fondem, vhodným pro konzervativního investora, který se orientuje na dlouhodobé zhodnocení financí po dobu pevně stanoveného investičního horizontu 5 let. Fond je určen k tomu, aby zůstal v držení do splatnosti - června 2024. Fond investuje především do českých státních dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a zajišťovacích a opčních derivátů. Cílem fondu je ke dni splatnosti vyplatit 100 % vloženého kapitálu a výnos ve výši 3 % za každý rok, ve kterém bude ke dni fixingu aktuální kurz české koruny vůči euru silnější než počáteční kurz (kurz CZK/EUR v první den po skončení akumulačního období) snížený o 50 haléřů. Při dodržení stanovené doby neplatí investor žádný vstupní ani výstupní poplatek, v případě nedodržení investičního horizontu a odprodeje podílových listů přede dnem splatnosti je účtován výstupní poplatek ve výši 10 % z odkupované částky. Vyplacení 100 % vložené investice je zajištěno pouze ke dni splatnosti a je závislé na splněni závazků protistran a emitentů instrumentů držených v portfoliu fondu. Fond je měnově zajištěný do české koruny.
Generali Fond silné koruny zafixoval první pracovní den po skončení akumulačního období dne 3. 6. 2019 svůj Počáteční kurz na úrovni 25,825 Kč za euro.

Informace o fondu

Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Velmi konzervativní
Minimální investice
30 000
Měna
CZK
Datum vzniku
25.02.2019
Aktuální kurz ke dni
11.06.2024
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení produktu)
CZ0008475837
Číslo účtu
/0600
NAV (kurz)
1,1006
Frekvence oceňování
denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Zachování hodnoty investice, růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Preference udržitelnosti (SFDR)
Článek: 6
Podíl udržitelných investic: 0 %
Preference udržitelnosti (EU taxonomie)
Environmentálně udržitelné investice: 0 %
Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)
Bez preferencí

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.

Roční výnos

  • 3. 6. 2024 - výnos 3 %
  • 3. 6. 2023 - výnos 3 %
  • 3. 6. 2022 - výnos 3 %

Na co se často ptáte

Jedná se o období, ve kterém je možné fond nakupovat. Generali Fond silné koruny bude k dispozici k nákupu v období od 18. 4. 2019 do 24. 5. 2019. Po skončení tohoto období už nebude možné provádět další nákupy podílových listů tohoto fondu.
Den fixingu CZK/EUR je první Pracovní den po skončení Akumulačního období, kdy Bloomberg stanoví fixing kurzu EUR/CZK (ceny jednoho eura vyjádřené v českých korunách). Dále takto označujeme vždy den, který připadá na den po uplynutí 1 kalendářního roku od předchozího Dne fixingu CZK/EUR.
Počáteční kurz je kurz CZK/EUR k prvnímu Dni fixingu CZK/EUR. Tento kurz bude fixovaný po celé 5leté období.
Výroční kurz je kurz CZK/EUR, který Bloomberg stanoví každý následující Den fixingu CZK/EUR.
První pracovní den po skončení akumulačního období nakoupí portfolio manažer na derivátovém trhu do fondu Generali Fond silné koruny měnové opce. Ty stanoví výši Počátečního kurzu fixovaného pro celé 5leté období. Portfolio manažer průběžně v závislosti na příchozích nákupních objednávkách, již během akumulačního období, nakupuje do fondu státní nebo obdobné dluhopisy s požadovaným výnosem do splatnosti. Jimi bude zajištěna počáteční hodnota investice tak, aby fond mohl podílníkům nabídnout 100% zajištění ke konci doby svého trvání.
V době akumulačního období je vstupní poplatek do fondu Generali Fond silné koruny 0 %. Po ukončení akumulačního období nebude fond dalším investorům nabízen.

Při dodržení stanovené doby trvání investice 5 let je výstupní poplatek 0 %. Po ukončení akumulačního období zaplatí výstupní poplatek jen ten, kdo by se rozhodl z fondu Generali Fond silné koruny předčasně odejít. Výstupní poplatek v takovém případě je v maximální výši 10 % z aktuální hodnoty podílového fondu. Zčásti se tento poplatek stává majetkem fondu s ohledem na to, aby vystupující investor nepoškodil očekávané výnosy ostatních podílníků ve fondu.

Generali Fond silné koruny část, kterou zajišťuje 100% výplatu hodnoty investice, umístí do bezpečných dluhopisů. Podobně bude v bezpečnějších dluhových a peněžních nástrojích zhodnocovat např. inkasované výnosy. Jeho investice bude například do státních dluhopisů vydaných Českou republikou, případně dluhopisů zaručených Českou republikou, pokladničních poukázek emitovaných ČNB nebo Ministerstvem financí ČR. Fond může podle Statutu také investovat do dluhopisů států nebo územních samosprávných celků členského státu, případně mezinárodních finanční organizací, jejichž členem je jeden nebo více členských států, které v době pořízení dluhopisu mají od ratingové agentury Standard & Poor’s nebo jiné srovnatelné mezinárodně uznávané ratingové agentury přinejmenším stejné ratingové hodnocení jako Česká republika a svou splatností nepřesahují Den splatnosti o více než tři roky.

Pokud klient dodrží celou dobu trvání investice 5 let, bude výnos pro fyzickou osobu daňového rezidenta ČR osvobozen od daně z příjmů. A to díky automatickému dodržení 3letého tzv. „daňového testu“.

Generali Fond silné koruny je vhodný pro konzervativní investory, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků do konzervativních investičních nástrojů a mají zájem zejména na dosažení 100% zajištěné hodnoty investice s možností podílet se na očekávaném posílení kurzu české koruny vůči euru. Fond je určen investorům, kteří jsou ochotni investovat peněžní prostředky nejméně na 5 let. Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním, zejména s rizikem tržním, úrokovým, kreditním, vypořádání nebo rizikem souvisejícím s investičním zaměřením Fondu a měl by být připraven přijmout riziko z možné ztráty investice v případě situace uvedené v článku 9.1 Statutu. Úplný výčet těchto rizik uvádí Statut fondu na stránkách Generali Investments.

Roční výnos 3 % ve fondu Generali Fond silné koruny dosáhnete, pokud bude koruna ke Dni fixingu v daném roce silnější vůči euru než Počáteční kurz snížený o 50 haléřů. Pokud tomu tak není, bude výnos za daný rok 0 %. O již dosažený roční výnos nemůže investor ve fondu zpětně přijít. Portfolio manažer tyto výnosy inkasuje do fondu a optimálně je s ohledem na zbývající dobu trvání fondu reinvestuje do bezpečných aktiv, zejména do dluhopisů a cenných papírů peněžního trhu.
Jednotlivá pozorování a porovnání budoucího aktuálního kurzu koruny k euru s Počátečním kurzem ve stanovených pěti Dnech fixingu v letech 2020 až 2024 jsou na sobě nezávislá. Výnos dosažený v jednom roce nemá vliv na dosažení výnosu v roce dalším. Při pohledu na očekávaný dlouhodobý trend posilování koruny vůči euru si myslíme, že šance investorů získat roční výnos 3 % se rok od roku spíše zvyšuje.

Ve prospěch dosažení ročních výnosů hrají roli dvě skutečnosti: Za prvé, Počáteční kurz stanovený na začátku doby investování zůstává totiž fixovaný pro celou dobu trvání fondu. Za druhé, ekonomické faktory by přitom měly spíše podporovat dlouhodobé posilování koruny k euru. Posilování české koruny k euru dlouhodobě očekávají analytici Generali Investments CEE stejně jako ho prognózuje pro další roky Česká národní banka *.
* Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/
Jedním z hlavních cílů investiční strategie fondu je vrátit při splatnosti 100 % hodnoty investice podílníkům. Umožňuje to splnit zvolená investiční strategie, zejména nákup státních dluhopisů ČR na trhu s diskontem a jejich následné držení do doby splatnosti. Zajištění je dáno investiční strategií a není garancí vydanou obhospodařovatelem fondu, Generali Investments CEE, investiční společností, a.s. Podobně jako u nákupu každého dluhopisu je riziko investorů ve fondu spojené primárně se schopností emitentů dluhopisů dodržet své závazky - splatit kupony a jistinu. V případě Generali Fondu silné koruny je emitentem dluhopisů držených do splatnosti zejména Česká republika. Česká republika má podle údajů Ministerstva financí ČR* podle agentury S&P aktuálně nejlepší ratingové hodnocení z postkomunistických zemí na stupni AA, tedy na úrovni zemí jako je Belgie, Francie nebo Velká Británie. Neočekáváme proto, že by ohledně splacení státem emitovaných dluhopisů vznikl jakýkoli problém.
* Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/ceska-republika-ma-nejlepsi-ratingove-ho-33218
Ano, je to možné. Je ovšem nutné zdůraznit, že Generali Fond silné koruny je primárně určený pro ty, kteří si mohou dovolit investovat na celou dobu trvání fondu 5 let. Na tuto délku trvání je totiž konstruováno zajištění fondu. Investice do Generali Fondu silné koruny proto není vhodná ke krátkodobé spekulaci. Podílníci nemohou ze své investice očekávat získání krátkodobých zisků.

V případě nenadálé potřeby může investor z fondu vystoupit každý pracovní den za aktuální tržní cenu s výstupním poplatkem až 10 % povoleného Statutem fondu. Tento výstupní poplatek chrání zhodnocení ostatních podílníků tak, aby jednorázový odkup podílových listů investorem, který z fondu odchází, neohrozil investiční strategii a očekávané výnosy podílníků. Vypořádání proběhne v obvyklé lhůtě pro odkoupení podílových listů, tj. zpravidla do 5 pracovních dnů po skončení týdne, ve kterém došlo k přijetí žádosti o odkoupení podílových listů společnosti Generali Investments CEE.
V případě, že bude Výroční kurz CZK/EUR nižší o více než 0,50 CZK oproti Počátečnímu kurzu CZK/EUR (tedy česká koruna bude silnější o více než 0,50 CZK), inkasuje fond výplatu ve výši 3,0 % (tři procenta) ze jmenovité hodnoty podílových listů fondu Generali Fond silné koruny. Jednotlivé roční výplaty inkasované do fondu jsou na sobě nezávislé a investor o ně již nemůže zpětně přijít. V nejlepším scénáři získá investor zpět 115 %, tedy 100 % vloženého kapitálu + tři procenta krát pět let.

Dokumenty ke stažení

Tady se nachází W2C portlet

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5