Co je saldo?

Pojem saldo se používá v několika významech, všem je ale společný obsah ve smyslu „vyjádření stavu mezi kladnými položkami A a zápornými položkami B“.

Saldo jako rozdíl
Jde o vyjádření rozdílu mezi součtem kladných a součtem záporných položek za sledované období.
V účetnictví se jedná o rozdíl mezi pohledávkami a závazky. Výsledkem je saldo účtu – zůstatek.

V oblasti zahraničního obchodu se rovněž sledují rozdíly mezi kladnými a zápornými hodnotami. V obchodní bilanci jde o rozdíl mezi dovozem a vývozem. Pokud vývoz převažuje nad dovozem, vykazuje daná země kladné saldo obchodní bilance. V opačném případě je výsledkem saldo záporné. Pokud celkové příjmy určité země převládají nad výdaji, hovoří se o aktivním saldu platební bilance neboli přebytku. Důsledkem stavu, kdy jsou vyšší výdaje než příjmy, je schodek, tedy pasivní saldo.

Saldo jako konečný stav
Ve vztahu mezi dlužníkem a věřitelem vyjadřuje saldo konečný stav pohledávky nebo dluhu, jinými slovy: kolik musí jedna strana zaplatit straně druhé.

Kontaktujte nás