Co je pohledávka?

Pojem pohledávka se týká vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. V době splatnosti dohodnutého závazku má věřitel nárok vymáhat pohledávku po dlužníkovi. Pokud dlužník svůj závazek splní, pohledávka zaniká. V opačném případě se dlužník dostává do prodlení. Pohledávka může být peněžitá nebo věcná.

Závazek dlužníka vůči věřiteli bývá obvykle smluvně ošetřen, stačí už pouhý daňový doklad. Podle doby splatnosti se rozlišují dva typy pohledávek:
- Krátkodobé pohledávky – splatnost nanejvýš do 1 roku
- Dlouhodobé pohledávky – splatnost nad 1 rok

K evidenci pohledávek slouží kniha pohledávek a závazků – každý dlužník je zpravidla veden zvlášť. Přehled pohledávek se uvádí v účetní rozvaze. Evidence se rozděluje podle doby splatnosti (viz výše).

Kontaktujte nás