Co je kapitálový účet?

Kapitálový účet je pojem z oblasti zahraničního obchodu. Je součástí platební bilance daného státu a zahrnuje přesuny kapitálu mezi jednotlivými zeměmi.

Co je platební bilance
Platební bilance, celým názvem platební bilance zahraničního obchodu, vyjadřuje v penězích hospodářské transakce mezi určitou zemí, např. ČR, a jejími zahraničními partnery za určité období – zpravidla za jeden účetní rok. Přehled platební bilance ČR sestavuje Česká národní banka.

Struktura platební bilance sestává z několika položek – účtů. Mezi ně patří i kapitálový účet, který zahrnuje příjmy a výdaje související s kapitálovými transfery.

Kromě kapitálového účtu tvoří platební bilanci zahraničního obchodu např. také:
- Běžný účet – obsahuje např. bilanci vývozu a dovozu zboží a služeb
- Finanční účet – zahrnuje bilanci různých typů investic
- Účet rezerv a příslušných položek a další.

Kontaktujte nás