Co je HDP?

HDP neboli hrubý domácí produkt je klíčový makroekonomický ukazatel používaný k měření celkové výkonnosti ekonomiky konkrétního státu. Udává se v peněžních jednotkách (pro ČR v Kč), jeho meziroční růst, popř. pokles se uvádí v procentech. Je to součet veškerého zboží a služeb, které bylo vyprodukováno za určité období na území daného státu. Zda šlo o producenty domácí, nebo zahraniční, nehraje při určování HDP žádnou roli. Údaje o HDP České republiky přináší Český statistický úřad.

HDP na obyvatele
Pokud se celkový HDP přepočte na 1 obyvatele, dá se tento ukazatel zjednodušeně a s určitými rezervami použít jako měřítko životní úrovně a bohatství obyvatel dané země. Nelze z toho však vyčíst nic o kvalitě života společnosti. K nejchudším zemím podle tohoto indikátoru patří Kongo, Libérie a Burundi, mezi ty nejbohatší lze počítat Norsko, Lucembursko a Singapur.

Nedostatky HDP

Přes své nesporné výhody má HDP i určité nedostatky, protože v sobě nezahrnuje např.:

- neplacené domácí práce,
- volný čas,
- šedou ekonomiku (úplatky, nezdaněné příjmy apod.),
- znečištění životního prostředí,
- množství spotřebované energie, atd.

HNP
HNP neboli hrubý národní produkt představuje celkový objem výrobků a služeb nově vytvořených za určité období (opět obyčejně 1 rok) za pomoci národních výrobních faktorů. Není důležité, zda tyto faktory působí v tuzemsku, nebo v zahraničí.

Kontaktujte nás