Co je variabilní symbol

Variabilní symbol upřesňuje účel tuzemské platby.

Variabilní symbol je nepovinným údajem na platebním příkazu, skládá se z číslic a jeho maximální délka je 10 znaků. Je třeba si uvědomit, že i nuly před číslem jsou pro rozlišení platby velmi důležité. Složení variabilního symbolu nemá žádná závazná pravidla.

V obchodním styku se používá zpravidla pro uvedení čísla faktury, objednávky nebo obecně pro jednorázovou identifikaci platby. Nejčastěji se používá v situaci, kdy příjemce potřebuje příchozí platbu nějakým způsobem odlišit. Pokud odesílatel při vyplňování platebního příkazu variabilní symbol neuvede, mohou být s platbou určité problémy.

Například i když byla platba odeslána včas, příjemce není schopný ji správně identifikovat a přiřadit plátci nebo konkrétní objednávce. To je typické u úhrad měsíčních vyúčtování, kdy příjemce používá stejný účet pro platby všech svých klientů. V takovém případě může chodit na jeden účet tisíce plateb a nastavený účetní program, který „čte“ záznamy z účtu není schopen platbu správně přiřadit. Odesílatel tak může dostat výzvu k další úhradě a hrozí i například úroky z prodlení.

Samozřejmě se každá platba dá identifikovat. Je nutné znát datum odeslání, jméno majitele a číslo účtu, ze kterého byla platba odeslána a následně ji dohledat manuálně.

Kontaktujte nás