Co je úrok?

Úrok je finanční odměna za půjčení peněz. Jeho výše je součástí smlouvy o úvěru. Úrok, vedle dalších poplatků, nejvíce ovlivňuje konečnou částku, kterou dlužník zaplatí věřiteli za poskytnutí úvěru. Hodnota úroku se liší v závislosti na délce trvání úvěru a jeho výši, rizikovosti a dalších podmínkách.

Výpočet úroku
Pro výpočet úroku je nutné znát dlužnou částku, úrokovou míru a časový úsek, za který se přepočítává úrok.
Pro výpočet se používá tento vzorec:
Úrok = (jistina × sazba × čas) / 100

Jistina – částka, ze které úrok počítán
Sazba – úroková sazba v procentech za rok
Čas – délka úročení v letech

Úroková doba
Úroková doba je doba splatnosti půjčky. Je to časové období, po kterou je peněžní částka zapůjčena a za kterou se počítá úrok. 
 
Úrokové období
Podle období, za které se úroky pravidelně připisují, rozlišujeme: 
p.a. (per annum) – roční úrokovou sazbu
– pololetní úrokovou sazbu
– čtvrtletní úrokovou sazbu
– měsíční úrokovou sazbu
– denní úrokovou sazbu

Nominální a reálná úroková míra
Úrokovou míru dělíme na nominální a reálnou. Nominální úroková míra je určena skutečně stanoveným procentem úroku. Reálná úroková míra je nominální úroková míra, která je snížena o míru inflace. Pokud je reálná úroková míra kladná, vklady v bankách neztrácejí svoji kupní sílu, je-li záporná, pak se jejich kupní síla snižuje.

Úroková míra
Úroková míra, někdy se používá označení úroková sazba, je jeden ze základních parametrů úvěru. Udává v procentech navýšení zapůjčené částky za stanovené období. Úroková míra se může vztahovat k různým časovým obdobím, ale nejčastěji se uvádí roční. Úroková míra měří hodnotu peněz a je také ukazatelem rizikovosti půjčky – čím větší riziko z pohledu věřitele, tím větší úroková sazba.

Kontaktujte nás