Co je úrok

Úrok je finanční odměna za půjčení peněz. Jeho výše je součástí smlouvy o úvěru. Úrok, vedle dalších poplatků, nejvíce ovlivňuje konečnou částku, kterou dlužník zaplatí věřiteli za poskytnutí úvěru. Hodnota úroku se liší v závislosti na délce trvání úvěru a jeho výši, rizikovosti a dalších podmínkách.  
 
Výpočet úroku 

Pro výpočet úroku je nutné znát dlužnou částku, úrokovou míru a časový úsek, za který se přepočítává úrok. Pro výpočet se používá tento vzorec: 

 
Úrok = (jistina × sazba × čas) / 100 

 
jistina – částka, ze které úrok počítán 

sazba – úroková sazba v procentech za rok 
čas – délka úročení v letech 
 
Úroková doba 
Úroková doba je doba splatnosti půjčky. Je to časové období, po kterou je peněžní částka zapůjčena a za kterou se počítá úrok. 
 
Úrokové období  

Podle období, za které se úroky pravidelně připisují, rozlišujeme: 
p.a. (per annum) – roční úrokovou sazbu 

p.s. (per semestre) – pololetní úrokovou sazbu 

p.q. (per quartale) – čtvrtletní úrokovou sazbu 

p.m. (per mensem) – měsíční úrokovou sazbu 

p.d. (per diem) – denní úrokovou sazbu 

 
 
Nominální a reálná úroková míra  
Úrokovou míru dělíme na nominální a reálnou. Nominální úroková míra je určena skutečně stanoveným procentem úroku. Reálná úroková míra je nominální úroková míra, která je snížena o míru inflace. Pokud je reálná úroková míra kladná, vklady v bankách neztrácejí svoji kupní sílu, je-li záporná, pak se jejich kupní síla snižuje. 
 
Úroková míra  
Úroková míra, někdy se používá označení úroková sazba, je jeden ze základních parametrů úvěru. Udává v procentech navýšení zapůjčené částky za stanovené období. Úroková míra se může vztahovat k různým časovým obdobím, ale nejčastěji se uvádí roční. Úroková míra měří hodnotu peněz a je také ukazatelem rizikovosti půjčky – čím větší riziko z pohledu věřitele, tím větší úroková sazba. 
 

Kontaktujte nás